Nájdené právne články pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88744 dokumentov
39600 dokumentov
110534 dokumentov
1687 dokumentov
54 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Anna Suchá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Mimoriadne opravné prostriedky predstavujú poslednú možnosť zmeny právoplatného rozhodnutia v trestnom konaní. Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a dovolanie sú mimoriadnymi opravnými prostriedkami, ktoré sa aplikujú od 01.01.2006, a pri ich uplatňovaní sa objavujú viaceré nedostatky, na ktoré poukazuje aj tento príspevok. Pri zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je riešená možnosť skončenia konania na základe návrhu, ak generálny prokurátor nerozhodne v zákonom stanovenom čase. Pri dovolaní príspevok poukazuje na rozhodnutia, ktoré sú síce dovolaním napadnut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný poriadok upravuje tri mimoriadne opravné prostriedky - zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, dovolanie a obnovu konania, ktoré sú určené na nápravu chýb v rozhodnutiach vydaných v trestnom konaní po tom, ako tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť. Predstavujú zásah do právnej istoty nadobudnutej s právoplatnosťou rozhodnutia, a preto je ich použitie prísne limitované. Niekedy však dochádza aj pri ich aplikácii k pochybeniam, ktoré spôsobujú, že dané opra
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú.

Úryvok z textu:
Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú. Podľa § 31 ods. 1 zákona o prokuratúre prokuráto
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam súdu prvej inštancie. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Cieľom je poukázať na nové riešenia, ako aj na ich možné problematické aspekty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), predstavujúci rekodifikáciu civilného procesného práva v sporovej oblasti a nahrádzajúci doterajší civilno-procesný kódex, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „OSP“), pozostáva z piatich častí, pričom v štvrtej časti s názvom Opravné prostriedky sú upravené odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Okrem toho v druhom oddiele pi
Autor: Mgr. Lucia Šírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá predstavením inštitútu kasačnej sťažnosti ako nového opravného prostriedku, ktorý spolu so žalobou na obnovu konania Správny súdny poriadok zavádza v oblasti opravných prostriedkov proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach správneho súdnictva. Kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov nahrádza inštitút odvolania, ktorý sa v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky neosvedčil. V rámci príspevku bližšie poukážeme najmä na problematiku odkladného účinku kasačnej sťažnosti aj v komparácii s českou právn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ustanovenia o kasačnej sťažnosti obsiahnuté v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „SSP“) nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2016 po viac ako ročnej legisvakačnej lehote. Nemusíme azda zdôrazňovať aký významný krok v rámci slovenského správneho súdnictva predmetný predpis predstavuje a aké veľké očakávania jestvujú v tejto súvislosti na strane odbornej verejnosti. Podľa autorov SSP bolo nevyhnutné zmeniť systém opravných prostriedkov v správnom s
Autor: Veronika Miková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na problém nesprávnej aplikácie Charty základných práv EÚ v prípadoch, kedy nie je možné dosiahnuť opravu rozhodnutia. Nepodaním opravného prostriedku budeme rozumieť situácie, kedy účastník konania nepodá opravný prostriedok pretože je s rozhodnutím orgánu aplikácie práva spokojný, a tiež situácie, kedy podanie opravného prostriedku, či skôr oprava rozhodnutia, v ktorom je Charta zle aplikovaná nie je možná. Analýzou jednotlivých rozhodnutí Ústavného súdu SR poukážeme na niektoré nedostatky aplikácie Charty. Práve judikatúra Ústavného súdu SR môže významným spôsobom napo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Po prijatí Lisabonskej zmluvy Charta základných práv EÚ (ďalej len „Charta“) nadobúda právnu záväznosť a stáva sa súčasťou primárneho práva, s rovnakou právnou silou, a to napriek tomu, že nie je medzinárodnou zmluvou. V oblasti ochrany základných práv v EÚ predstavuje Charta významný medzník, a ako vyplýva z rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa vypracovania Charty, ktoré tvorí prílohu IV záverov zo zasadnutia Európskej rady v júni 1999 v Kolíne, mala zabezpečiť väčšiu „vid
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na právne následky mimoriadnych opravných prostriedkov využívaných v správnom konaní a ich konflikt s prebiehajúcim exekučným konaním vedených súdnym exekútorom.Poukazuje na rozdielnu pôsobnosti obranných prostriedkov v exekučnom konaní z hľadiska právomoci exekučného súdu v prípade namietaného postupu správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia.Príspevok sa zameriava hlavne na účinky povolenej obnovy konania a jej dôsledkov na vlastnícke práva dobromyseľne nadobudnuté v exekučnom konaní z pohľadu právnej istoty .Stručne prezentuje niektoré možné právne nástroje nápravy z ti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z dôvodu potreby naliehavosti upozorniť na problémy vychádzajúcich z praxe pri vymáhaní pohľadávok správnych orgánov v exekučnom konaní, sa budeme v našom príspevku ďalej z mimoriadnych opravných prostriedkov venovať len OBNOVE KONANIA podľa §62 Správneho poriadku. Tento mimoriadny opravný prostriedok je zdrojom konfliktu začatého exekučného konania, pravdepodobne preto, že: 1- je v jeho dispozičnej moci povinného (účastníka správneho konania) 2- je najjednoduchšie využiteľ
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v správnom konaní nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým v zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Právna doktrína opravné prostriedky delí podľa kritéria, či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré je právoplatné na riadne resp. mimoriadne opravné prostriedky.1 Medzi riadne opravné prostriedky zaraďujeme odvolanie a rozklad a medzi
Autor: Zuzana Kovaľová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Podmienky prijateľnosti sťažností podaných na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) upravuje článok 35 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Dohovor). V praxi však drvivá väčšina sťažností podmienky prijateľnosti nespĺňa. Napríklad, v roku 2014 sa len 3 % rozhodnutých prípadov skončili rozsudkom v merite veci (zvyšné sťažnosti boli vyhlásené za neprijateľné alebo boli vyčiarknuté zo zoznamu sťažností napríklad z dôvodu, že sťažovateľ netrval na pokračovaní v konaní alebo uzatvoril zmier s vládou). Minulý rok ESĽP rozhodol o 368 sťažnostiach podaných proti Slovenskej republike, ale rozsudok v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podmienky prijateľnosti sťažností podaných na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) upravuje článok 35 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Dohovor). V praxi však drvivá väčšina sťažností podmienky prijateľnosti nespĺňa. Napríklad, v roku 2014 sa len 3 % rozhodnutých prípadov skončili rozsudkom v merite veci (zvyšné sťažnosti boli vyhlásené za neprijateľné alebo boli vyčiarknuté zo zoznamu sťažností napríklad z dôvodu, že sťažovateľ netrval na pokračovaní v konaní alebo uzatvoril zmier s vl
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Na tomto fóre sme sa prednedávnom zaoberali otázkou tzv. blanketového odvolania v režime Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Predmetom príspevku bol v podstate návod ako dosiahnuť faktické predĺženie odvolacej lehoty (za predpokladu, že vychádzame z toho, že z hľadiska prípravy odvolania je najzložitejšou časťou tvorba jeho odôvodnenia, nakoľko príprava odvolania bez uvedenia dôvodov zaberie radovo zopár minút), aké sú právne následky podania odvolania bez uvedenia dôvodov a aké sú podmienky pre dopĺňanie dôvodov odvolania.

Úryvok z textu:
Na tomto fóre sme sa prednedávnom zaoberali otázkou tzv. blanketového odvolania v režime Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Predmetom príspevku bol v podstate návod ako dosiahnuť faktické predĺženie odvolacej lehoty (za predpokladu, že vychádzame z toho, že z hľadiska prípravy odvolania je najzložitejšou časťou tvorba jeho odôvodnenia, nakoľko príprava odvolania bez uvedenia dôvodov zaberie radovo zopár minút), aké sú právne následky podania odvolania bez uved
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na analýzu vzťahu národného súdu a nadnárodných súdov pri zabezpečovaní práva na spravodlivý súdny proces. V rámci analýzy sa partikulárne sústreďuje príspevok na vzťah rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva – a to najmä s poukázaním na spoločné prvky v rozhodovaní, v nadväznosti na medzinárodno-právny záväzok v oblasti ľudských práv (čl. 7, ods. 4 a 5 Ústavy SR), ako aj na existujúce rozdiely v aplikačnej praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na spravodlivé súdne konanie je jedným zo základných práv, ktoré upravuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatých v rámci Rady Európy (ďalej len „Dohovor“). Zároveň je to jedno z práv, ktoré sú najviac namietané v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“ alebo „Súd“) proti Slovenskej republike, a to najmä v časti práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Osobitnú agendu v rámci práva na spravodlivé súdne konanie tvorí otázka prí
MENU