Nájdené právne články pre výraz: orgány cudzieho štátu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
53 dokumentov
131 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto pohľadu jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto pohľadu jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejn
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Je potrebné preložiť apostilu ? Častá otázka prekladateľov, ale aj zadávateľov. Pri hľadaní odpovede na túto otázku som uvažoval nasledovne.

Úryvok z textu:
Je potrebné preložiť apostilu ? Častá otázka prekladateľov, ale aj zadávateľov. Pri hľadaní odpovede na túto otázku som uvažoval takto: Podľa čl. 3 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie o prijatí Dohovoru č. 213/2002 Z.z.) jedinou formálnou náležitosťou, ktorú možno požadovať na účely potvrdenia hodnovernosti podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listine, je pripojenie osved
Autor: JUDr. Vladimír Žitník
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zavádza do právnych poriadkov možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami.“1 Dňa 1. septembra 2010 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon číslo 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „novela Trestného zákona č. 224/2010“), a ktorým sa zaviedol v trestnom práve Slovenskej r
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzi základné piliere trestného práva v každej demokratickej krajine patrí zásada viny, z ktorej vyplýva, že trest môže byť páchateľovi uložený len za trestný čin, ktorého spáchanie mu bolo dokázané - ak sa teda osoba dopustila trestného činu, je jej toto spáchanie potrebné riadne dokázať v trestnom konaní. Ďalšou dôležitou zásadou slovenského trestného práva hmotného je zásada individuálnej zodpovednosti - naše trestné právo nepozná kolektívnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ani kolektívny trest. Doterajšia československá teória i prax vychádzala predovšetkým z tézy, že priama trest ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi základné piliere trestného práva v každej demokratickej krajine patrí zásada viny, z ktorej vyplýva, že trest môže byť páchateľovi uložený len za trestný čin, ktorého spáchanie mu bolo dokázané - ak sa teda osoba dopustila trestného činu, je jej toto spáchanie potrebné riadne dokázať v trestnom konaní. Ďalšou dôležitou zásadou slovenského trestného práva hmotného je zásada individuálnej zodpovednosti - naše trestné právo nepozná kolektívnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ani ko
Autor: Mgr. Lea Mezeiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá inštitútom výhrady verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom, podmienkami a okolnosťami jeho aplikácie, ako aj aktuálnymi výzvami, ktorým tento inštitút čelí.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Výhrada verejného poriadku je významným inštitútom medzinárodného práva súkromného (ďalej ako ,,MPS“). Osobitosťou MPS, ako samostatného odvetia vnútroštátneho právneho poriadku, je prípustnosť použitia i právneho poriadku cudzieho štátu pri rozhodovaní o súkromnoprávnom vzťahu s medzinárodným prvkom. Použitie právneho poriadku cudzieho štátu je možné na základe príkazu vlastnej kolíznej normy, pričom ani tento príkaz nie je absolútny a neznamená použitie cudzieho právneh
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom posúdiť ich význam pre diskusiu o vhodnosti zavedenia metódy uznania pre oblasť uznávania rodičovstva do slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý v súčasnosti využíva tradičnú kolíznu metódu. V návrhoch de lege ferenda sú ponúknuté legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej kolíznoprávnej úpravy uznávania rodičovstva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod je nevyhnutné vymedziť obsah pojmu uznanie na účely tohto príspevku, pretože tento pojem má v slovenskom práve rôzne významy. V minulosti[1] sa pojmom „uznanie otcovstva“ označovala druhá domnienka otcovstva, ktorou sa určovalo otcovstvo k dieťaťu narodenému mimo manželstva. V medzinárodnom práve súkromnom sa tradične pojem „uznanie“ resp. „uznanie a výkon“ spája s cudzími rozhodnutiami a rozumie sa ním „mechanizmus, ktorým štát priznáva účinky rozhodnutiam iných štátov
Autor: JUDr. Miroslava Žitníková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb má byť efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania peňažnej čiastky a ochranným opatrením zhabania majetku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem „trestná zodpovednosť právnických osôb“ bol v slovenskom právnom poriadku prvýkrát uvedený publikáciou Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované pod č. 318/1999 Z.z.), ktorý nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1999, a v ktorom sa uvádza, že každá strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré sú potrebné na to
Autor: JUDr. Natália Richterová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Manželstvo je jedinou formou spolužitia osôb rôzneho pohlavia, ktorá je výslovne regulovaná Zákonom o rodine a s existenciou ktorej právne predpisy spájajú významné právne následky. Ústavnoprávne základy slovenského rodinného práva sú zakotvené v Ústavnom zákone č. 460/Zb. Ústave Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR). Ústava SR v cl. 41 ods. 1 stanovuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Základným prameňom slovenského rodinného práva je Zákon c. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Manželstvo je jedinou formou spolužitia osôb rôzneho pohlavia, ktorá je výslovne regulovaná Zákonom o rodine a s existenciou ktorej právne predpisy spájajú významné právne následky. Ústavnoprávne základy slovenského rodinného práva sú zakotvené v Ústavnom zákone č. 460/Zb. Ústave Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR). Ústava SR v cl. 41 ods. 1 stanovuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Základným prameňom slovenského rodinného p
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národnej rade Slovenskej republiky bol 28.02.2011 predložený na prerokovania a schválenie (opozičný) návrh na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predseda parlamentu ho 1. marca 2011 posunul do prvého čítania, t.j. návrh je predmetom rokovania parlamentných výborov.

Úryvok z textu:
Skrátenie odvodu vybranej finančnej inštitúcie Národnej rade Slovenskej republiky bol 28.02.2011 predložený na prerokovania a schválenie (opozičný) návrh na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predseda parlamentu ho 1. marca 2011 posunul do prvého čítania, t.j. návrh je predmetom rokovania parlamentných výborov. Zákon má za cieľ zaviesť osobitné odvody pre vybrané finančné inštitúcie (banky, zahraničné banky vrátane poboči
Autor: Peter Báňas
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V každodennom živote človeka často dochádza k rozličným situáciám, ktorých sprievodným javom či znakom je akútna potreba dôveryhodne preukazovať určité právne relevantné skutočnosti. Môže ísť napr. o dokladovanie času a miesta narodenia či úmrtia určitej fyzickej osoby, o deklarovanie sídla určitej právnickej osoby, o preukazovanie nadobudnutia alebo straty príslušného štátneho občianstva, o preukazovanie dosiahnutého stupňa vzdelania, o deklarovanie splnenia si daňovej povinnosti a podobne. Teda preukázať tieto, ale aj iné právne skutočnosti, ako napr. legálnosť a legitímnosť deklarovaného vl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  V každodennom živote človeka často dochádza k rozličným situáciám, ktorých sprievodným javom či znakom je akútna potreba dôveryhodne preukazovať určité právne relevantné skutočnosti. Môže ísť napr. o dokladovanie času a miesta narodenia či úmrtia určitej fyzickej osoby, o deklarovanie sídla určitej právnickej osoby, o preukazovanie nadobudnutia alebo straty príslušného štátneho občianstva, o preukazovanie dosiahnutého stupňa vzdelania, o deklarovanie splnenia si daňovej povinnosti
MENU