Nájdené právne články pre výraz: podnet správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

182 dokumentov
22 dokumentov
527 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Mária Kiovská CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne konanie je jedným z procesov uskutočňovaných v štátnej správe, prostredníctvom ktorého sa realizujú jej úlohy. Nejde v ňom len o riešenie určitých sporných otázok medzi jednotlivými subjektami, ale najmä o riešenie takých vecí, na regulácii ktorých je celospoločenský záujem. Tým sa vlastne zabezpečuje súlad individuálnych a celospoločenských záujmov nevyhnutných pre rozvoj demokracie v spoločnosti. Skúsenosti správnych orgánov svedčia o tom, že platný správny poriadok ako celok sa v ich doterajšej praxi osvedčil. Aj keď správny poriadok vo väčšine svojich ustanovení vyhovuje, nemožn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Správne konanie je z hľadiska vzťahu všeobecného a osobitného všeobecným problémom, má však osobitný ráz, najmä ak vezmeme do úvahy rozmanitosť predmetu správneho konania, ktorý sa vo vývoji verejnej správy rozširuje. Z hľadiska logickej postupnosti uskutočňovania verejnej správy môžeme správne konanie začleniť ako prostriedok na vytváranie jednej z foriem verejnej správy - indidviduálneho aktu /rozhodnutia/ - správneho orgánu. Z hľadiska štruktúry verejnej správy môžeme začleniť
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými ustanoveniami Da ového poriadku a to všetko s porovnaním právnej úpravy vSprávnom poriadku. Cie om autorky je nielen porovnanie právnej úpravy zásad konania, pôsobnosti a niektorých inštitútov pod a týchto zákonov, ale aj vyvodenie záverov oh adne aplikácie Da ového poriadku a Správneho poriadku, poukázanie na niektoré rozdiely v jednotlivých kódexoch, na prípadné nedostatky a najmä na charakter jednotlivých konaní.

Úryvok z textu:
    Úvod Z historického hľadiska finančné právo a správne právo sa č asto prelínali a to nielen v oblasti vedy ale aj v oblasti výučby na právnických fakultách2. Súčasťou finančného práva  bolo dlhodobo aj daňové právo. Finančné právo aj v oblasti teórie práva si získalo postavenie samostatného odvetvia právneho poriadku Slovenskej
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne orgány pri ukladaní sankcií za porušenie povinností ustanovených v administratívnoprávnych predpisoch sú povinné rešpektovať lehoty, v rámci ktorých má byť sankcia uložená. Tieto lehoty, upravujúce de facto zánik zodpovednosti subjektu, sú upravené v osobitných administratívnoprávnych predpisoch, zásadne v osobitných zákonoch. Je vecou konkrétneho zákona, či ustanoví na zánik zodpovednosti iba lehotu objektívnu alebo ustanoví lehoty dve - objektívnu a subjektívnu. Ide o právnu istotu predovšetkým vo vzťahu k protiprávne konajúcej osobe (k protiprávne konajúcemu subjektu), ktorá sa spra ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne orgány pri ukladaní sankcií za porušenie povinností ustanovených v administratívnoprávnych predpisoch sú povinné rešpektovať lehoty, v rámci ktorých má byť sankcia uložená. Tieto lehoty, upravujúce de facto zánik zodpovednosti subjektu, sú upravené v osobitných administratívnoprávnych predpisoch, zásadne v osobitných zákonoch. Je vecou konkrétneho zákona, či ustanoví na zánik zodpovednosti iba lehotu objektívnu alebo ustanoví lehoty dve - objektívnu a subjektívnu. Ide o
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 4 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) sa odvodzuje právo súkromnej osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán verejnej správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu. Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované Ústavou vyjadruje právo každej fyzickej osoby alebo právnicke
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V minulosti správny poriadok nepoznal pojem zúčastnená osoba so súčasným obsahom. Niektoré novšie právne predpisy poznali tento pojem, ale nie so súčasným obsahom. Správny poriadok upravoval pojmy ako účastník konania, svedok, znalec, ale neobsahoval právnu úpravu týkajúcu sa zúčastnenej osoby.[1] Až zákonom č. 527/2003 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bol zavedený inštitút zúčastnenej osoby do sp
Autor: Mgr. Žofia Bódiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok približuje historický vývoj a vzťah zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a jednotlivých zákonov o verejnom obstarávaní prijatých na území Slovenskej republiky. Príspevok si kladie za cieľ poukázať na prepojenosť a uplatnenie Správneho poriadku ako lex generalis v oblasti verejného obstarávania. V tejto súvislosti skúma, či je vôbec potrebné mať osobitnú právnu úpravu procesných postupov a konaní v oblasti verejného obstarávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Verejný sektor zabezpečuje verejné statky rôznymi spôsobmi, jedným z nich je zadanie zákazky súkromnému sektoru. Verejné obstarávanie predstavuje postupy a metódy, na základe ktorých si verejný sektor hospodáriaci s verejnými financiami vyberá zmluvného partnera na zabezpečenie uspokojenia verejných potrieb, ktoré nie je možné kvalitnejšie a hospodárnejšie zabezpečiť inak. Momentálne sa nachádzame v čase výrazných legislatívnych zmien a to tak právnej úpravy na úrovni Európskej úni
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou sprístupňovania informácií v rámci zákonnej publicity verejnej správy v štruktúrach Policajného zboru. Článok popisuje základné princípy procesu sprístupňovania informácií, charakteristiku a postavenie orgánov Policajného zboru pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií a poukazuje na konkrétne ustanovenia všeobecných predpisov správneho práva vo vzájomnej nadväznosti na ustanovenia špeciálnej právnej normy upravujúcej sprístupňovani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií") nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2001. Napriek účinnosti a viac ako 13 ročnej aplikačnej praxi sa ustanovenia toho zákona len veľmi pomaly dostávajú do povedomia štátnych orgánov. Zákon o slobode informácií svojou pôsobnosťou zasahuje všetky sféry fungovania štátnej moci, štátnych orgánov, ministerstiev, súdov a všetkých oblastí, kde sa štátna moc zaoberá právami a povinnosťami fyzi
MENU