Nájdené právne články pre výraz: postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17753 dokumentov
8984 dokumentov
254283 dokumentov
29 dokumentov
20 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Výklad predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR ohľadne postupu súdu prvého stupňa pri výklade nálezu Ústavného súdu SR týkajúceho sa asperačnej zásady.

Sprievodný text: So zre­te­ľom na sku­toč­nosť, že v zmys­le vy­ššie ci­to­va­né­ho ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du bo­la zru­še­ná ve­ta za bod­ko­čiar­kou v us­ta­no­ve­ní § 41 ods. 2 Tr. zák., kto­rou sa pri­ka­zo­va­lo sú­du pri uk­la­da­ní tres­tu pod­ľa as­pe­rač­nej zá­sa­dy ten­to ulo­žiť nad jed­nu po­lo­vi­cu tres­tnej sadz­by od­ňa­tia slo­bo­dy ur­če­nej pod­ľa pr­vej ve­ty § 41 ods. 2 Tr. zák., ide o si­tuáciu pred­pok­la­da­nú v us­ta­no­ve­ní § 41b ods. 1 zák. č. 38/1993 Z.z. o or­ga­ni­zá­cii Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, o ko­na­ní pred ním a o pos­ta­ve­ní je­ho sud­cov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. V zmys­le toh­to us­ta­no­ve­nia, „ak súd v tres­tnom ko­na­ní vy­dal na zá­kla­de práv­ne­ho pred­pi­su, kto­rý nes­kôr stra­til účin­nosť v zmys­le čl. 125 Ústa­vy, roz­su­dok, kto­rý na­do­bu­dol prá­vop­lat­nosť, ale ne­bol vy­ko­na­ný, stra­ta účin­nos­ti ta­ké­ho práv­ne­ho pred­pi­su, je­ho čas­ti ale­bo niek­to­ré­ho us­ta­no­ve­nia je dô­vo­dom ob­no­vy ko­na­nia pod­ľa us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku“.

Úryvok z textu:
JUDr. Ha­rald S t i f f e l pred­se­da tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR V Bra­tis­la­ve 11. mar­ca 2013 Vec: Pos­tup sú­du pr­vé­ho stup­ňa vo vzťa­hu k vy­ko­na­niu ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du SR z 28.11.2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011(uve­rej­ne­ný 21.12.2012, zák. č. 428/2012 Z.z.) Na zá­kla­de Váš­ho lis­tu zo 4. mar­ca 2013, kto­rým žia­da­te vy­svet­liť spô­sob ap­li­ká­cie vy­ššie uve­de­né­ho ná­le­zu ÚS SR, ozna­mu­jem nas­le­dov­né:
Autor: Petra Kašeláková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo.
Abstrakt: Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšetkým jeho pôsobením sa presadzuje panstvo práva. Do pojmu právneho štátu primárne patrí suverenita, deľba moci, fungujúci mechanizmus obmedzenia moci, aplikácia zvrchovanosti_zákona, rešpektovanie práv a oprávnených záujmov občanov a rešpektovanie princípov medzinárodného práva. Existencia medzinárodného práva nepredpokladá nadriadenú, centralizovanú zákonodarnú, výkonnú či súdnu moc. Štáty sú súčasne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod do problematiky Nepomôžeme chudobným likvidáciou bohatých. Nepomôžeme slabým oslabením silných. Nezvýšime príjmy znížením ziskov. Bratstvo neposilníme skrz triednu nenávisť. Morálku, charakter a odvahu neposilníme, keď ľuďom vezmeme iniciatívu a nezávislosť.1 Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšet
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Univerzita: Ústavný súd Slovenskej republiky
Abstrakt: Obsahom príspevku je náčrt rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. V príspevku sa poukazuje na spoločné a rozdielne črty konania o sťažnostiach pred ústavným súdom a rozhodovanie o opravných prostriedkoch (správnych žalobách) v rámci správneho súdnictva, predovšetkým proti správnym rozhodnutiam orgánov verejnej správu. Obsahom príspevku je aj načrtnutie špecifík konania pred ústavným súdom a konania a rozhodovania v rámci správneho súdni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 1 ÚSTAVNÉ LIMITY Ústavné limity súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej moci (vrátane orgánov verejnej správy) možno zovšeobecniť nasledovne: - Ústav
Autor: JUDr. Matúš Jakub
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zameriavam na sudcovskú etiku, a jej vnímanie spoločnosťou. Vo vedomí Slovenskej spoločnosti rezonuje názor, ktorý by sa dal označiť ako zlý a s negatívnym výhľadom. Slovenská spoločnosť vníma sudcov ako chronických porušovateľov zákona. Ale je to skutočne tak, alebo je to iba hlas neúspešných strán na konania súde? Alebo je to tiež dôsledok snahy určitých skupín získavať určitých sudcov na svoju stranu a všetko zakrývať rúškom zákonnosti? Toto vnímanie morálnosti sudcov a dôveryhodnosti súdov je často ovplyvňované aj snahami médií o získavanie senzácií, preto často použív ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výňatok z ústavy Slovenskej Republiky1 Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Čl. 47 (3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní. Je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou kódexu. Etický kódex nemajú ani anglickí, ani nemeckí sudcovia. Zo severských krajín sú to len Dáni, z južných krají
Autor: JUDr. Adrián Graban
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Vecné bremená vo svojej podstate nie je možné ponímať výlučne ako súkromnoprávny nástroj riešenia určitej časti špecifických spoločenských vzťahov, preto článok ponúka vymedzenie pojmu vyvlastnenie, priľahlý pozemok, nevyh- nutná cesta dobré mravy a nakoniec pojmu majetok – samo- zrejme, všetko v prepojení na aplikáciu v súkromnom i ve- rejnom práve. Polemický rámec a na viacerých miestach položené otázky (vlastník stavby versus vlastník pozemku, ako a kedy využívať verejnoprávne inštitúty a riešenia pros- tredníctvom orgánov verejnej správy a k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Pri jednotlivých úvahách o rozoberanej problematike je vhodné zmieniť sa aspoň okrajovo o možných riešeniach a prípadných problémoch pri ich presadzovaní z pohľadu princípov a zásad zakotvených v Ústave SR a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj apli- kačných úvahách Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa čl. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ- ných slobôd Vysoké z
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Úryvok z textu:
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktiv
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V súdnej praxi (konkrétne na súdoch prvej inštancie) sa začali objavovať názory, podľa ktorých sa ako podmienka pre naplnenie zodpovednosti za zásah do dobrej povesti právnickej osoby vyžaduje preukázanie vzniku negatívnych následkov zásahu najmä pri priznávaní finančného zadosťučinenia - väčšinou tento názor nie je výslovne pomenovaný, avšak z postupu súdu (najmä zameranie dokazovania na preukazovanie vzniku reálnych negatívnych následkov zásahu) a jeho rozhodnutia vyplýva. Tento názor nepovažujeme za správny, pretože je v rozpore s účelom a zmyslom právnej úpravy z dôvodov a vysvetlením uved ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súdnej praxi (konkrétne na súdoch prvej inštancie) sa začali objavovať názory, podľa ktorých sa ako podmienka pre naplnenie zodpovednosti za zásah do dobrej povesti právnickej osoby vyžaduje preukázanie vzniku negatívnych následkov zásahu najmä pri priznávaní finančného zadosťučinenia - väčšinou tento názor nie je výslovne pomenovaný, avšak z postupu súdu (najmä zameranie dokazovania na preukazovanie vzniku reálnych negatívnych následkov zásahu) a jeho rozhodnutia vyplýva. Tento názor nepov
Autor: JUDr. Zuzana Vallová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného zákona a jeho aplikáciu v praxi. V príspevku chcem poukázať na zákonné podmienky, za akých súd môže tento inštitút pri ukladaní trestu aplikovať, a to aj v kontexte aktuálnej právnej praxe. Vzhľadom na to, že v praxi dochádza k nesprávnej aplikácii mimoriadneho zníženia trestu, je dôležité osobitne zdôrazniť nezákonný postup súdu poukázaním na konkrétne prípady. Inštitút mimoriadneho zníženia trestu má pri ukladaní trestu jednotlivým páchateľom nezastupiteľnú úlohu, nakoľko umožňuje individualizovať trest ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Mimoriadne zníženie trestu je inštitút trestného práva hmotného upravený v § 39 T restného zákona. Jedná sa o moderačné právo súdu pri ukladaní trestov, pričom spočíva v uložení trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Zo samotného názvu inštitútu mimoriadneho zníženia trestu vyplýva, že jeho aplikácia nastáva pri mimoriadnych a odôvodnených okolnostiach, pričom nejde o pravidelný postup súdu. V zmysle príslušných zákonných ustanovení súd nemôže mimoriadne znížiť trest svo
Autor: JUDr. Hana Magurová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ide o postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom alebo len o tzv. inú vadu konania? Autorka príspevku analyzuje ustanovenie § 118 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom od 15. októbra 2008, podľa ktorého je predseda senátu (samosudca) podľa doterajších výsledkov občianskeho súdneho konania povinný účastníkom konania uviesť, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia je možné považovať za zhodné, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré navrhnuté dôkazy budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Autorka sa zameriava ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podľa ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“): „Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda senátu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania.“ Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p.: „Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné
Autor: Mgr. Adam Aštary
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí
Abstrakt: Predmetom príspevku je procesnoprávna úprava postupu súdu v prípade späťvzatia žaloby, ku ktorému dôjde po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Príspevok sa zameriava predovšetkým na aplikačné problémy spojené s ustanovením § 208 Občianskeho súdneho poriadku v účinnom znení. Ak žalovaný v konaní o žalobe na plnenie po rozhodnutí súdu prvého stupňa splní žalovanú pohľadávku a túto skutočnosť uplatní pred odvolacím súdom, pričom zároveň nebude súhlasiť s následným späťvzatím žaloby, dosiahne tak zamietnutie žaloby a vyhne sa povinnosti na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Všeobecne sa uznáva, že základným účelom civilného procesu je ochrana ohrozených či porušených práv zo súkromnoprávnych a niektorých iných právnych vzťahov. Civilné súdne konanie je prostriedkom realizácie práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prístup k súdu v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ochranná funkcia civilného procesného práva je viacnásobne deklarovaná v základných ustanoveniach zákona č. 99/1963
MENU