Nájdené právne články pre výraz: povinná obhajoba v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
3 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok vyjadruje určité pochybnosti o správnosti jedného stanoviska a jedného rozhodnutia, ktoré boli publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 6/2012

Sprievodný text: Na inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR (www.nssr.gov.sk) bo-la zve-rej-ne-ná ak-tuál-na Zbier-ka sta-no-vísk Naj-vyš-šie-ho sú-du a roz-hod-nu-tí sú-dov SR č. 6/2012, pri-čom cie-ľom toh-to prís-pev-ku je ve-no-vať po-zor-nosť naj-mä tým sta-no-vis-kám a roz-hod-nu-tiam, kto-ré vzbu-di-li v práv-nic-kej ve-rej-nos-ti naj-väč-ší „roz-ruch“ a pri kto-rých je mož-né pri-pus-tiť aj úpl-ne iné práv-ne zá-ve-ry než kto-ré sú uve-de-né v Zbier-ke. Len pre úpl-nosť je pot-reb-né do-dať, že v tom-to struč-nom prís-pev-ku bu-dem od-ka-zo-vať len na re-le-van-tné čas-ti ro-zo-be-ra-ných sta-no-vísk a roz-hod-nu-tí, pri-čom ich úpl-né zne-nie náj-de či-ta-teľ na už uve-de-nej inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR.

Úryvok z textu:
Na inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (www.nssr.gov.sk) bo­la zve­rej­ne­ná ak­tuál­na Zbier­ka sta­no­vísk Naj­vyš­šie­ho sú­du a roz­hod­nu­tí sú­dov SR č. 6/2012, pri­čom cie­ľom toh­to prís­pev­ku je ve­no­vať po­zor­nosť naj­mä tým sta­no­vis­kám a roz­hod­nu­tiam, kto­ré vzbu­di­li v práv­nic­kej ve­rej­nos­ti naj­väč­ší „roz­ruch“ a pri kto­rých je mož­né pri­pus­tiť aj úpl­ne iné práv­ne zá­ve­ry než kto­ré sú uve­de­né v Zbier­ke. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať,
MENU