Nájdené právne články pre výraz: povinná obhajoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1210 dokumentov
295 dokumentov
855 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj in ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej os
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku.

Úryvok z textu:
Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku. Výstupom reportáže bolo najmä to, že v priebehu jesene 2017 bude na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky kreovaná pracovná skupina, ktorá má nájsť spôsob, akým budú obhajcovia prideľovaní náhodným výberom, čo hodnot
Autor: JUDr. Miloš Bárta
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Kľúčové slová: povinná obhajobaobhajca ex offoadvokátska tarifa
Abstrakt: Na úvod môjho príspevku chcem jeho názov spresniť: Zaujíma niekoho z vedenia slovenskej advokácie problematika povinnej obhajoby? Odpovedám „nie“, aspoň tak tomu bolo do začatia písania tohto príspevku v septembri 2007. K tomuto záveru, ktorý ma neprekvapuje, som dospel po zvážení svojich skúseností a poznatkov, ako aj z obsahu Bulletinu slovenskej advokácie. Problematika obhajoby ex offo nie je atraktívna. Obhajcovia, ktorí povinnú obhajobu vykonávajú, sa tým nechvália, pretože – povedané slovami jedného skúseného advokáta – „z odmien za povinnú obhajobu v tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod môjho príspevku chcem jeho názov spresniť: Zaujíma niekoho z vedenia slovenskej advokácie problematika povinnej obhajoby? Odpovedám „nie“, aspoň tak tomu bolo do začatia písania tohto príspevku v septembri 2007. K tomuto záveru, ktorý ma neprekvapuje, som dospel po zvážení svojich skúseností a poznatkov, ako aj z obsahu Bulletinu slovenskej advokácie. Problematika obhajoby ex offo nie je atraktívna. Obhajcovia, ktorí povinnú obhajobu vykonáv
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou povinnej obhajoby v prípadoch zadržania podozrivých osôb

Úryvok z textu:
V mo­jom člán­ku sa po­kú­sim spo­chyb­niť ná­zor niek­to­rých OČTK, že už pri za­dr­ža­ní oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 TP vzni­ká ná­rok na po­vin­nú ob­ha­jo­bu z dô­vo­dov uve­de­ných v § 37 ods. 1Tr. por. s tým, že nás­led­ne je pot­reb­né pos­tu­po­vať pod­ľa § 40 Tr. por. (us­ta­no­ve­nie ob­haj­cu). Ako prík­lad uve­diem za­dr­ža­nie oso­by vo ve­ku 17 ro­kov (mla­dis­tvý), kto­rý má ná­rok na po­vin­nú ob­ha­jo­bu už od mo­men­tu za­dr­ža­nia (§ 37 ods. 1, písm. d/ TP) a tak­tiež s pou­k
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Ide o pokračovanie článku, ktorý sa zaoberal vznikom dôvodov povinej obhajoby v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Dňa 02. 06. 2018 bol zve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke môj člá­nok pod náz­vom „Dô­vo­dy po­vin­nej ob­ha­jo­by vzni­ka­jú až vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, nie za­dr­ža­ním.“ Viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a657-do­vo­dy-po­vin­nej-ob­ha­jo­by-vzni­ka­ju-az-vzne­se­nim-ob­vi­ne­nia-nie-za­dr­za­nim Nás­led­ne bo­la pá­nom Pet­rom Bil­či­kom uve­rej­ne­ná ne­ga­tív­na reak­cia (vo for­me dvoch ko­men­tá­rov), na práv­ne zá­ve­ry uve­de­né v mo­jom prís­pev­ku. Tie­to ko­men­tá­r
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zániku dôvodov povinnej obhajoby a zrušením ustanovenia obhajcu

Úryvok z textu:
Opa­ko­va­ne sa stre­tá­vam s ne­jed­not­ným ná­zo­rom OČTK na otáz­ku, či us­ta­no­ve­nie ob­haj­cu v príp­rav­nom ko­na­ní pod­ľa § 40 ods. 1 Tr. por., za­ni­ká auto­ma­tic­ky so zá­ni­kom dô­vo­dov po­vin­nej ob­ha­jo­by pod­ľa § 37 Tr. por., ale­bo až je­ho zru­še­ním sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie. Zod­po­ve­da­nie tej­to otáz­ky je veľ­mi dô­le­ži­té, pre­to­že nes­práv­nym pos­tu­pom do­chá­dza k zá­važ­né­mu po­ru­še­niu prá­va na ob­ha­jo­bu, čo je do­vo­la­cím dô­vo­dom pod­ľa §
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1.

Úryvok z textu:
Úvod k problematike Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku venuje pozornosť právu na obhajobu v slovenskom trestnom konaní. Charakterizuje jeho obsah a význam, najmä ako základného práva obvineného a esenciálneho prvku práva na spravodlivé súdne konanie. Zvýrazňuje nutnosť jeho dodržiavania orgánmi aplikácie práva v trestnom konaní. V príspevku tiež charakterizuje jednotlivé práva obvineného na obhajobu. Svoje zistenia zovšeobecňuje v závere.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Jedným základných práv garantovaných v slovenskom trestnom konaní je právo na obhajobu, ktoré je esenciálnym prvkom práva na spravodlivé súdne konanie. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie orgánov aplikácie práva v trestnom konaní (orgány činné v trestnom konaní a súdy). Ak je toto konanie v rozpore s procesnými predpismi, porušuje ústavnoprávne princípy.2 Právo na obhajobu je garantované tak na medzinár
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok vyjadruje určité pochybnosti o správnosti jedného stanoviska a jedného rozhodnutia, ktoré boli publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 6/2012

Sprievodný text: Na inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR (www.nssr.gov.sk) bo-la zve-rej-ne-ná ak-tuál-na Zbier-ka sta-no-vísk Naj-vyš-šie-ho sú-du a roz-hod-nu-tí sú-dov SR č. 6/2012, pri-čom cie-ľom toh-to prís-pev-ku je ve-no-vať po-zor-nosť naj-mä tým sta-no-vis-kám a roz-hod-nu-tiam, kto-ré vzbu-di-li v práv-nic-kej ve-rej-nos-ti naj-väč-ší „roz-ruch“ a pri kto-rých je mož-né pri-pus-tiť aj úpl-ne iné práv-ne zá-ve-ry než kto-ré sú uve-de-né v Zbier-ke. Len pre úpl-nosť je pot-reb-né do-dať, že v tom-to struč-nom prís-pev-ku bu-dem od-ka-zo-vať len na re-le-van-tné čas-ti ro-zo-be-ra-ných sta-no-vísk a roz-hod-nu-tí, pri-čom ich úpl-né zne-nie náj-de či-ta-teľ na už uve-de-nej inter-ne-to-vej strán-ke Naj-vyš-šie-ho sú-du SR.

Úryvok z textu:
Na inter­ne­to­vej strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (www.nssr.gov.sk) bo­la zve­rej­ne­ná ak­tuál­na Zbier­ka sta­no­vísk Naj­vyš­šie­ho sú­du a roz­hod­nu­tí sú­dov SR č. 6/2012, pri­čom cie­ľom toh­to prís­pev­ku je ve­no­vať po­zor­nosť naj­mä tým sta­no­vis­kám a roz­hod­nu­tiam, kto­ré vzbu­di­li v práv­nic­kej ve­rej­nos­ti naj­väč­ší „roz­ruch“ a pri kto­rých je mož­né pri­pus­tiť aj úpl­ne iné práv­ne zá­ve­ry než kto­ré sú uve­de­né v Zbier­ke. Len pre úpl­nosť je pot­reb­né do­dať,
Autor: Mgr. Martin Vozár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: článok sa podrobnejšie zaoberá vybranými ustanoveniami zákona č. 321/2018 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2019 a mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku

Úryvok z textu:
Nie­koľ­ko poz­ná­mok k zá­ko­nu č. 321/2018 Z. z. (zá­kon z 24.10.2018, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny) Tým­to člán­kom chcem nad­via­zať na pred­chá­dza­jú­ce člán­ky uve­rej­ne­né na Práv­nych lis­toch, me­no­vi­te na člá­nok Sku­toč­ne pot­re­bu­je trest­ný pro­ces ná­hod­ný vý­ber ex of­
MENU