Nájdené právne články pre výraz: povinnosť svedčiť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
13 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok pokračuje v polemike s JUDr. Matúšom Harkabusom a kriticky reaguje na jeho článok s názvom Ešte raz k výpovedi páchateľa ako svedka, ničeniu dôkazov a zákazu donucovania k sebaobvineniu

Sprievodný text: Už z môj-ho pred-chá-dza-jú-ce-ho prís-pev-ku s náz-vom „Sku-toč-ne mô-že byť pá-cha-teľ tres-tné-ho či-nu sved-kom vo svo-jej vlas-tnej tres-tnej ve-ci“, kto-rý bol pub-li-ko-va-ný na www.prav-ne-lis-ty.sk bo-lo zrej-mé, že sa tý-ka len prob-le-ma-ti-ky vý-kla-du zna-kov skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu kri-vej vý-po-ve-de (vý-kla-du poj-mu „sve-dok“) a vý-kla-du to-ho, ke-dy ide o „vec pá-cha-te-ľa“. Prá-ve v tých-to čas-tiach som kri-ti-zo-val pr-vý prís-pe-vok JUDr. Ma-tú-ša Har-ka-bu-sa, te-da pod-sta-tou po-le-mi-ky ne-bo-lo to, či sa prí-pad-ne pá-cha-teľ, kto-rý vy-po-ve-dá ako sve-dok vo svo-jej vlas-tnej tres-tnej ve-ci mô-že do-pus-tiť aj iných tres-tných či-nov (ako nap-rík-lad tres-tné-ho či-nu kri-vé-ho ob-vi-ne-nia, ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti a po-dob-ne) a pod-sta-tou mo-jej po-le-mi-ky ne-bol ani vý-klad zá-ka-zu do-nu-co-va-nia k se-baob-vi-ne-niu.

Úryvok z textu:
Už z môj­ho pred­chá­dza­jú­ce­ho prís­pev­ku s náz­vom „Sku­toč­ne mô­že byť pá­cha­teľ tres­tné­ho či­nu sved­kom vo svo­jej vlas­tnej tres­tnej ve­ci“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný na www.prav­ne­lis­ty.sk bo­lo zrej­mé, že sa tý­ka len prob­le­ma­ti­ky vý­kla­du zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu kri­vej vý­po­ve­de (vý­kla­du poj­mu „sve­dok“) a vý­kla­du to­ho, ke­dy ide o „vec pá­cha­te­ľa“. Prá­ve v tých­to čas­tiach som kri­ti­zo­val pr­vý prís­pe­vok JUDr. Ma­tú­ša Har­k
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok reaguje na príspevok JUDr. Matúša Harkabusa z Generálnej prokuratúry SR uverejnený v časopise Magister Officiorum, ktorého závery odmieta ako logicky nesprávne a tým neakceptovateľné.

Sprievodný text: V pred-met-nom prís-pev-ku si do-vo-lím, as-poň v zá-klad-nej ro-vi-ne, vy-slo-viť ur-či-té vý-hra-dy k člán-ku JUDr. Ma-tú-ša Har-ka-bu-sa (Ge-ne-rál-na pro-ku-ra-tú-ra SR), kto-rý bol uve-rej-ne-ný v ča-so-pi-se Ma-gis-ter Of-fi-cio-rum, ap-ríl 2012 (dos-tup-ný aj na www.ucps.sk), s náz-vom „Lik-vi-dá-cia dô-ka-zov zo stra-ny pá-cha-te-ľov tres-tnej čin-nos-ti a prin-cíp ne-mo te-ne-tur se ip-sum ac-cu-sa-re“ Autor, JUDr. Ma-túš Har-ka-bus, sa vo svo-jom člán-ku za-obe-rá prí-pa-dom, v kto-rom sub-jekt krá-tia-ci da-ne v prí-pa-de ozná-me-nia za-ča-tia vý-ko-nu da-ňo-vej kon-tro-ly krát-ko po tom-to zis-te-ní, po-dá tres-tné ozná-me-nie, v kto-rom uve-die, že bo-li od-cu-dze-né všet-ky úč-tov-né dok-la-dy, nap-rík-lad zo za-par-ko-va-né-ho mo-to-ro-vé-ho vo-zid-la. Nás-led-ne je za-ča-té tres-tné stí-ha-nie pre pre-čin krá-de-že, kto-ré vy-ús-ti do je-ho pre-ru-še-nia z dô-vo-du, že sa ne-zis-ti-li sku-toč-nos-ti op-ráv-ňu-jú-ce vy-ko-nať tres-tné stí-ha-nie pro-ti ur-či-tej oso-be. V prie-be-hu tres-tné-ho stí-ha-nia je ozna-mo-va-teľ (fik-tív-ny poš-ko-de-ný) vy-po-čú-va-ný v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka – poš-ko-de-né-ho po úpl-nom zá-kon-nom pou-če-ní v zmys-le prís-luš-ných us-ta-no-ve-ní Tres-tné-ho po-riad-ku a aj o tres-tných nás-led-koch kri-vej vý-po-ve-de. Autor si nás-led-ne kla-die otáz-ku, či je mož-né oso-bu po-dá-va-jú-cu vy-mys-le-né tres-tné ozná-me-nie s cie-ľom za-ta-jiť exis-ten-ciu po-ten-ciál-nych dô-ka-zov pro-ti nej v inej tres-tnej ve-ci a nep-rav-di-vo vy-po-ve-da-jú-cu v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka tres-tne stí-hať a ak áno pre aký trest-ný čin.

Úryvok z textu:
V pred­met­nom prís­pev­ku si do­vo­lím, as­poň v zá­klad­nej ro­vi­ne, vy­slo­viť ur­či­té vý­hra­dy k člán­ku JUDr. Ma­tú­ša Har­ka­bu­sa (Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra SR), kto­rý bol uve­rej­ne­ný v ča­so­pi­se Ma­gis­ter Of­fi­cio­rum, ap­ríl 2012 (dos­tup­ný aj na www.ucps.sk), s náz­vom „Lik­vi­dá­cia dô­ka­zov zo stra­ny pá­cha­te­ľov tres­tnej čin­nos­ti a prin­cíp ne­mo te­ne­tur se ip­sum ac­cu­sa­re“ Autor, JUDr. Ma­túš Har­ka­bus, sa vo svo­jom člán­ku za­obe­rá prí­pa­dom, v
Autor: Mikuláš Lévai
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá tým, ako postupovať, keď polícia disponuje operatívnymi informáciami o páchateľovi skutku, avšak dôkazná situácia nepostačuje na vznesenie obvinenia

Úryvok z textu:
V ap­li­kač­nej praxi sa ne­raz stá­va, že po­lí­cia dis­po­nu­je ope­ra­tív­ny­mi in­for­má­cia­mi o pá­cha­te­ľo­vi skut­ku, av­šak dô­kaz­ná si­tuácia skrát­ka ne­pos­ta­ču­je na to, aby pro­ti ta­kej­to oso­be bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Ta­ké­to in­for­má­cie sa­mé o se­be to­tiž nes­ta­čia na vzne­se­nie ob­vi­ne­nia pro­ti po­doz­ri­vé­mu.Je pre­to úlo­hou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej už len ,,OČTK“) prek­le­núť hra­ni­cu me­dzi oby­čaj­ným po­doz­re­ním a ob­vi­n
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). V zmysle ustanovenia § 187 ods. 2 CSP dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výp
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: JUDr. Patrik Rako
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pojednáva trestnej zodpovednosti právnických osôb, ich doktrinálnych východiskách ako aj aplikačných modeloch a spojitosti s právom na spravodlivý proces v trestnoprávnych resp. trestno-procesných súvislostiach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa budeme venovať úskaliam trestno-právnych osobitostí práva na spravodlivý proces v prípade zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Avšak, skôr než sa im priamo začneme venovať, je dôvodné zrekapitulovať si základné otázky kontroverzie ktorú táto otázka vzbudzuje. Tradične sa medzi prvým a najpodstatnejším uvádza najrozporuplnejšia dištinkcia v podobe antagonistických prístupov medzi individuálnou trestnou zodpovednosťou tzn., že za spáchanie trestn
Autor: prof. JUDr. Pavel Holländer DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zamýšľa nad asymetriou medzi základnými právami a slobodami a základnými povinnosťami. V tejto súvislosti podrobne analyzuje pojem slobody.

Úryvok z textu:
  Cato starší, rímsky štátnik v období medzi druhou a treťou púnskou vojnou, každú zo svojich senátnych rečí zakončil zvolaním ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam (a ostatne si myslím, že Kartágo musí byť zničené). Nie som Cato starší, neide o tretiu púnsku vojnu a neide ani o senátnu reč, v prípade tejto úvahy ide len o opakované zdôraznenie jednej idey. Zamyslenie nad asymetriou medzi základnými právami a slobodami a základnými povinnosťami otvorme úvahou o pojme slobody.
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou ústavných garancií základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom na ústavnoprávnu úpravu ochrany práva na osobnú slobodu a telesnú integritu v podmienkach platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor pritom vychádza zo všeobecných princípov ústavnej ochrany základných ľudských práv a slobôd a následne systematicky predkladá komplexnú právnu analýzu platnej právnej úpravy jednotlivých základných ľudských práv a slobôd subsumovaných pod právo na osobnú slobodu a telesnú integritu.

Úryvok z textu:
  V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podstata právneho štátu pritom vychádza z priority občana pred štátom, a teda aj z priority základných ľudských práv a slobôd, ktoré predovšetkým vytvárajú priestor slobody jednotlivca zbavený zásahov zo strany štátu a tretích osôb. Je nesporné, že k základným princípom právneho štátu pa
Autor: JUDr. Tomáš Matúška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie. Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a právnom štáte, ako aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekr
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá problémovými aspektmi výsluchov príslušníkov Policajného zboru v trestnom konaní, v ktorom vystupujú ako svedkovia. V praxi nepanuje jednota ohľadom toho, do akej miery sa títo môžu alebo nemôžu dovolávať mlčanlivosti podľa zákona o Policajnom zbore, a na druhej strane nie je ani jasné, či je potrebné na takúto povinnosť mlčanlivosti prihliadať zo strany vypočúvajúceho ex offo. Článok analyzuje príslušné ustanovenia dotknutých právnych predpisov a pokúša sa dať odpoveď na to, aký by mal byť v týchto situáciách správny postup.

Úryvok z textu:
1 Úvod V praxi trestného konania je úplne bežným javom, že príslušníci Policajného zboru,[2] ktorí nie sú policajtmi v trestnom konaní,[3] vykonajú rôzne prvotné úkony v prípade zistenia trestného činu (najmä rôzne úkony spojené so zaisťovaním vecí a osôb), pričom následne je vec odovzdaná na vybavenie príslušnému poverenému príslušníkovi Policajného zboru alebo vyšetrovateľovi PZ a tento je neskôr v ďalšom konaní povinný vypočuť zasahujúcich príslušníkov PZ o okolnostiach ich zásahu
MENU