Nájdené právne články pre výraz: povolenie na pobyt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

283 dokumentov
32 dokumentov
957 dokumentov
212 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor:
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.

Úryvok z textu:
Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate. Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ zo 14. januára 2021 vo veci C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid O čo išlo? TQ, maloletá osoba bez sprievodu v tom čase vo veku 15
Autor: JUDr. Ľudmila Elbert PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V máji 2018 rozhodla Európska komisia o tom, že podá proti Slovensku žalobu pre porušenie záväzku zabezpečiť možnosti súdnej ochrany v prípade odvolania sa príslušníka tretej krajiny proti rozhodnutiu štátneho orgánu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza ako povolenia na pobyt na území členského štátu. Príspevok sa zaoberá aplikovateľnou právnou úpravou Slovenskej republiky v tejto oblasti. Pri porovnaní s poľskou a českou právnou úpravou, voči ktorej má Komisia rovnaké výhrady, je možné konštatovať, že záväzky vyplývajúce týmto štáto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Dňa 28. septembra 2018 podala Európska komisia žalobu o nesplnenie povinnosti voči Slovenskej republike, ktorá je vedená v registri Súdneho dvora Európskej únie pod číslom C-614/18 (Komisia/Slovensko). Ako z textu nižšie vyplýva, Slovenská republika si nesplnila povinnosť zabezpečiť právo na účinný opravný prostriedok pred súdom, ktoré garantuje Charta základných práv Európskej únie v prípade, že orgány členského štátu aplikujú
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a smernice Európskeho parlamentu a Rady ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Návrh dňa 18. septembra 2013 prerokuje vláda. Cieľom navrhovanej novely je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečenc
Autor: JUDr. Štefan Šviderský
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku venuje problematike právneho postavenia cudzincov na našom území. Rozoberá teda otázku právneho postavenia štátnych príslušníkov iných krajín na území Slovenskej republiky, podmienky vstupu cudzincov na naše územie a postupu pri udeľovaní jednotlivých druhov pobytov, pričom poukazuje aj na odlišnú úpravu právneho postavenia občanov členských štátov Európskej únie na našom území.

Úryvok z textu:
Pod pojmom migrácia rozumieme presun z jedného miesta na iné, a to pohyb pracovných síl, sťahovanie, presídľovanie. Migrovať teda znamená sťahovať sa. Súčasné globalizačné a integračné procesy, rozvoj informačných technológií a dopravy, a tiež rozdiely v životnej úrovni, sa stali významným faktorom vzrastajúceho významu a intenzity migrácie. Migrácia sa celosvetovo stáva jedným z najvýznamnejších javov 21. storočia.[1] Slovensko sa z historicky emigračnej krajiny postupne stalo aj tranzit
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka článku poukazuje na inštitút ústneho pojednávania ajeho osobitosti v komparácii všeobecného správneho konania a správneho deliktuálneho konania. V nadväznosti na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky autorka analyzuje názory súdu na inštitút ústneho pojednávania v režime všeobecnej právnej úpravy vyplývajúcej zo správneho poriadku. Článok pojednáva o ochrane osobných údajov správnym orgánom na ústnom pojednávaní s poukázaním na novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ PRÁVNA ÚPRAVA Podľa všeobecnej právnejúpravy vyplývajúcejzo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v zmysle § 21[2] správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.  
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Problematika tzv. whistleblowingu je v podmienkach slovenskej legislatívy stále považovaná za relatívne novú a neprebádanú. Z právneho hľadiska je to do značnej miery paradoxné, keďže pôvodný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bol medzičasom nahradený novým zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. 3. 2019); ide teda už o akúsi druhú a vylepšenú generáciu právnej úpravy. Týmto zákonom bol zár ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Problematika tzv. whistleblowingu je v podmienkach slovenskej legislatívy stále považovaná za relatívne novú a neprebádanú. Z právneho hľadiska je to do značnej miery paradoxné, keďže pôvodný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bol medzičasom nahradený novým zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. 3.
Autor: JUDr. Tomáš Škrinár
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.

Úryvok z textu:
Úvod Migrácia je fenomén, ktorému v poslednom období, najmä od roku 2015, venujú médiá veľkú pozornosť. Nejde o nový fenomén, ľudstvo migrovalo už v praveku. Uvedený fenomén však nadobúda nové rozmery v súčasnom globalizovanom svete. Na svete aj v Európe pôsobí množstvo nevládnych organizácií zaoberajúcich sa migráciou, migrácia sa stala trvalou témou nielen odbornej diskusie, ale aj politickou témou. Ľahká dostupnosť informácií prostredníctvom internetu a široké možnosti cestovania v súč
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok autora sa zaoberá problematikou vymedzenia pojmu „zamestnanec“ v pracovnom práve Európskeho spoločenstva. Poukazuje na právny stav a aktuálne vývojové tendencie v kontexte primárneho práva, sekundárneho práva, ako aj niektorých vybraných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Úryvok z textu:
  I. Právo Európskej únie predstavuje osobitný supranacionálny právny systém odlišný od práva medzinárodného, ako aj vnútroštátneho práva členských štátov. Jeho dynamický vývoj sa prejavuje predovšetkým v prostredí sekundárneho práva, z hľadiska systematizácie patrí k popredným oblasť pracovnoprávnych a sociálnych vzťahov. Pri hľadaní obsahového vymedzenia pojmu „zamestnanec“ nemôže nijaký členský štát Európskeho spoločenstva vychádzať z vlastnej normatívnej definície, keďže by
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: Katarína Koromházová
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: utečenecpráva utečencovochrana utečencovprávo na azyl
Abstrakt: Téma utečencov je stále aktuálna a to najmä z dvoch hľadísk. Jedným z nich je nemožnosť predvídania situácii vo svete, v dôsledku čoho sa utečencami môže raz stať každý z nás, druhé hľadisko môžeme deklarovať na príklade migrácie z afrického kontinentu do európskych krajín, ktorý nám ukázal, že dopad takýchto skutočností sa netýka len domovských krajín, ale môže mať veľký vplyv aj na spoločenstvá štátov, do ktorých tieto osoby prichádzajú. Je teda zrejmé, že utečenci sú tak špecifickou skupinou osôb, ktorá si vyžaduje osobitnú právnu úpravu. Práve preto musíme nielen zo solidarity, ale mysliac ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Téma utečencov je stále aktuálna a to najmä z dvoch hľadísk. Jedným z nich je nemožnosť predvídania situácii vo svete, v dôsledku čoho sa utečencami môže raz stať každý z nás, druhé hľadisko môžeme deklarovať na príklade migrácie z afrického kontinentu do európskych krajín, ktorý nám ukázal, že dopad takýchto skutočností sa netýka len domovských krajín, ale môže mať veľký vplyv aj na spoločenstvá štátov, do ktorých tieto osoby prichádzajú. Je teda zrejmé, že utečenci sú tak špecifick
MENU