Nájdené právne články pre výraz: právny názor ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

563 dokumentov
3863 dokumentov
1760 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto článku sa autorka zaoberá charakteristikou osobných práv a spôsobom ich úpravy v Ústave Slovenskej republiky v porovnaní s ústavami niektorých iných štátov Európy. Druhá časť článku je venovaná formám ústavnoprávnej ochrany základných ľudských práv a osobitne právnym názorom ústavného súdu vo vzťahu k právu na život resp. k „právu nenarodeného ľudského života na život“.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Inštitút základných práv a slobôd je upravený v druhej hlave Ústavy slovenskej republiky c. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ústava). Platný ústavný stav základných práv a slobôd vzhľadom na cl. 152 ods.1 ústavy, zahŕňa aj Listinu základných práv a slobôd vyhlásenú ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky c. 23/1991 Zb. (ďalej aj Listina).1 Slovenský ústavodarca pri úprave základných práv
Autor: doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou záväznosti rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a to tak, z hľadiska ústavnej a zákonnej úpravy, ako aj z hľadiska ich rešpektovania v ústavnej praxi. Osobitnú pozornosť venuje problematike záväznosti odôvodnení rozhodnutí ústavného súdu, ako aj otázkam precedentného pôsobenia nálezov ústavného súdu vo veciach individuálnej kontroly ústavnosti, pričom dospieva k záveru, že z faktického hľadiska sú právne názory vyjadrené v týchto rozhodnutiach všeobecne záväzné, a ich rešpektovanie v praxi by malo byť prejavom vyspelej právnej kultúry a fung ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Moderný právny štát sa nie zriedka zjednodušene chápe ako štát, v ktorom vládne právo, t. j. štát, v ktorom sú všetci adresáti práva, ale najmä a predovšetkým orgány verejnej moci viazané právom. Princíp viazanosti nositeľov moci právom, t. j. princíp legality nesporne predstavuje základné formálnoprávne východisko ústavnej koncepcie právneho štátu. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“ alebo „Ústavný súd SR“) aj preto celkom logicky a opodstat
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 568 z 27. augusta 2010 odvolala počnúc dňom 27. august 2010 Ing. Dušana Muňka z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Tento návrh na rokovanie vlády SR predložil podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál (číslo materiálu UV-33301/2010).

Úryvok z textu:
A. Skutkový stav Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 568 z 27. augusta 2010 odvolala počnúc dňom 27. august 2010 Ing. Dušana Muňka z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Tento návrh na rokovanie vlády SR predložil podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál (číslo materiálu UV-33301/2010). Odvolanie z funkcie bolo generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne oznámené listom podpísaným predsedníčkou vlády SR Ivetou Radič
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku snaží poukázať na vybrané otázky abstraktnej a konkrétnej ochrany ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok je rozdelený do troch samostatných častí, v ktorých autor postupne prechádza abstraktnou ochranou ústavnosti a jej aktuálnymi problémami, cez zakotvenie základných práv a slobôd jednotlivcov v Slovenskej republike až po konkrétnu ochranu ústavnosti prostredníctvom konania o sťažnostiach fyzických a právnických osôb podľa článku 127 ústavy. V príspevku autor okrem výkladu jednotlivých ustanovení ústavy využíva doktrinálnu judikatúru Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Aktuálne problémy abstraktnej ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky Vydávanie normatívnych a individuálnych právnych aktov je spojené výlučne s činnosťou orgánov verejnej moci, a síce s právnymi odvetviami verejného práva. Rovnako je s uvedenými právnymi aktmi spojená tzv. prezumpcia správnosti verejnoprávnych aktov z obsahu ktorej vyplýva, že aj vadný právny akt nadobudne svoju účinnosť a má rovnaké právne účinky ako právny akt, ktorý vadný nie je, a to až do času,
Autor: doc. JUDr. Martina Jánošíková Ph.D.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ členských štátov sú dôkazom toho, že nie je možné nájsť jeden správny model vzťahu ústavného súdu k právu Únie. Každý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Je desať rokov veľa alebo málo na vybudovanie si vlastnej pozície ústavného súdu členského štátu vo vzťahu k právu Európskej únie (ďalej len „Únia“)? A je vôbec potrebné budovať si osobitný vzťah v prípade ústavného súdu štátu, ktorý sa stal členom Únie až v roku 2004, teda v čase, keď determinanty tohto vzťahu už vyplývali z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie? Odpoveď na druhú otázku by podľa nášho názoru mala byť jednoznačne pozitívna. Príklady ústavných súdov „starých“ čl
Autor: JUDr. Martina Palušková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právna úprava vzťahujúca sa na školskú spoločnosť je obmedzujúca a teda aj protiústavná. Predchádzajúca právna úprava mala za následok porušenie princípu hospodárskej politiky a ochrany vlastníctva a zároveň zasahovala do autonómie súkromnoprávnych subjektov.

Úryvok z textu:
K PREDMETNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE Parlament Slovenskej republiky odobril v októbri v treťom čítaní novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o odmeňovaní“). Predmetná novela zákona[1] má veľký význam pre súkromné školy, nakoľko ponecháva na rozhodnutí súkromných škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (zák
Autor: Mgr. Peter Rakovský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom článku je analýza odôvodnenia a právne limity judikované v náleze Ústavného sudu so sp. zn. IV. US 416/2018-84. V náleze sa rieši viacero pútavých právnych zákutí, avšak pravdepodobne obsahuje aj určité procesnoprávne pochybenia zo strany súdov. Súdy ako orgány ochrany práva by v rámci svojej činnosti mali konať jasne, presvedčivo a v súlade s platnou právnou úpravou a zásadami spravodlivosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Po dlhšom čase sa opätovne rozpútala vášnivá diskusia ohľadne zákonnosti osobitného odvodu v regulovaných odvetviach v zmysle zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o osobitnom odvode“). Spúšťačom bolo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústavný súd“) v prospech prepravcu plynu (ďalej aj len „sťažovateľ' alebo „daňovník“), keď nálezom sp. zn. I
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa venuje aplikačným problémom realizácie záložného práva vo sfére procesného práva, t.j. pri exekučnom konaní. Identifikuje základné nedostatky právnej úpravy a navrhuje ich možné riešenia. Poukazuje aj na nevhodnú doktrínu Ústavného súdu SR v týchto otázkach, ktorá obhajuje nelegitímne obmedzenie práva na súdnu a inú právnu ochranu veriteľa, ktorý vystupuje v exekučnom konaní ako oprávnený. Za nevyhnutné považuje tiež vyriešenie vzťahu medzi Občianskym zákonníkom a Exekučným poriadkom v otázke realizácie predaja zálohu.

Úryvok z textu:
  Úvodné poznámky   Kvalitu právneho vzťahu v nadväznosti na kvalitu právnej normy ovplyvňuje aj (ne)použitie dispozitívnych ustanovení právnej normy účastníkmi právneho vzťahu pri konštituovaní právneho vzťahu, a teda pri vytváraní jeho obsahu, či už voľbou obsahu právneho vzťahu, alebo využitím zabezpečovacích inštitútov(hmotnoprávna prevencia). Zajeden z najvýznamnejších zabezpečovacích prostriedkov považujeme práve záložné právo
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 4 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) sa odvodzuje právo súkromnej osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán verejnej správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu. Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované Ústavou vyjadruje právo každej fyzickej osoby alebo právnicke
Autor: JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na interakciu niektorých inštitútov, ktoré sú predmetom regulácie práva životného prostredia a inštitútu základných práv a slobôd, tak ako vyplývajú z medzinárodných dokumentov a z ústavnoprávnej úpravy Slovenskej republiky. V záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa autor analyzuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a taktiež zákonnú úpravu z oblasti práva životného prostredia. Autor predovšetkým poukazuje na povahu vlastníckeho práva, ako jedného zo základných práv a slobôd, a na možno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na interakciu niektorých inštitútov, ktoré sú predmetom regulácie práva životného prostredia a inštitútu základných práv a slobôd, tak ako vyplývajú z medzinárodných dokumentov a z ústavnoprávnej úpravy. V záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa analyzujem judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a taktiež zákonnú úpravu z oblasti práva životného prostredia. Ústava Slovenskej repub
MENU