Nájdené právne články pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 95

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3870 dokumentov
1844 dokumentov
2734 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými aspektmi práva na obhajobu z pohľadu aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj ostaných relevantných súdnych orgánov. Poukazuje na viaceré aplikačné problémy a zároveň poskytuje analýzu trestno-procesného postavenia obvineného v kontexte aktuálnej judikatúry.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na obhajobu ako základná zásada trestného konania zaručujúca každému obvinenému práva obhajovať sa pred vzneseným obvinením má medzi ostanými základnými zásadami osobitné postavenie, nakoľko sa bezprostredne dotýka každého jednotlivca. Trestne stíhaným sa totiž môže stať nielen páchateľ trestného činu, ale aj bezúhonný občan, voči ktorému bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Podstatou a zmyslom zabezpečenia práva na obhajobu je zaručiť primeranú
Autor: doc. JUDr. Matúš Nemec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Na počiatku inštitútu právneho zastúpenia, resp. advokácie je rímsky patronátny vzťah. Súčasťou tohto vzťahu (ius patronatus, ius applicationis), medzi patrónom (patronus) a prepustencom, bývalým otrokom (libertinus), je povinnosť patróna zastupovať svojho „klienta“ pred súdom. Cieľom úpravy tejto povinnosti nebolo stricto sensu doviesť kauzu do úspešného konca, ale skôr z pozície autority patróna prejaviť svojmu klientovi podporu a dôveru. V pozícii patrónov najčastejšie vystupovali pontifikovia, ktorí patrili k najbohatším skupinách obyvateľstva a v dôsledku toho vlastnili veľa otrokov, ale ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na počiatku inštitútu právneho zastúpenia, resp. advokácie je rímsky patronátny vzťah. Súčasťou tohto vzťahu (ius patronatus, ius applicationis), medzi patrónom (patronus) a prepustencom, bývalým otrokom (libertinus), je povinnosť patróna zastupovať svojho „klienta“ pred súdom. Cieľom úpravy tejto povinnosti nebolo stricto sensu doviesť kauzu do úspešného konca, ale skôr z pozície autority patróna prejaviť svojmu klientovi podporu a dôveru. V pozícii patrónov najčastejšie vystupovali pontifik
Autor: JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou práva na obhajobu s akcentom na zákaz nútiť obvineného k priznaniu. Princíp nemo tenetur obsahuje nielen právo nevypovedať (právo mlčať), ale aj právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, k svojmu usvedčeniu a je považovaný za jeden zo základných princípov trestného konania v demokratickej spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na obhajobu predstavuje jedno z najdôležitejších práv osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie a smeruje k dosiahnutiu spravodlivého rozhodnutia vydaného nielen v záujme trestne stíhanej osoby, ale nepochybne tiež v záujme demokratického právneho štátu založeného na úcte k právam a slobodám človeka a občana. Je teda povinnosťou štátu zabezpečiť také podmienky, aby uvedené princípy bolo možné realizovať prostredníctvom príslušných procesných záruk garantujúcich postavenie
Autor: JUDr. Milan Hodás PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Európsky zatýkací rozkaz je spojený s dynamickou diskusiou na vedeckej pôde, ale aj na pôde mnohých ústavných súdov členských štátov Európskej únie. Voľný pohyb osôb je spojený s nevyhnutnosťou existencie efektívneho únijného mechanizmu na boj proti cezhraničnej kriminalite. V predloženom článku autor poukazuje na potrebu únijných procesných trestnoprávnych garancií, niektoré nedostatky existujúcej právnej úpravy a pripravovanú európsku legislatívu, ktorej cieľom má byť zlepšenie tohto stavu.

Úryvok z textu:
Trestné právo je oblasťou, ktorá je najciteľnejšie spojená s ingerenciou verejnej moci do základných práv a predovšetkým do ich základu, slobody jednotlivca.[2] Táto oblasť práva s kedysi jednoznačným puncom štátnej suverenity dnes stále viac presahuje hranice jednotlivých štátov a nadobúda medzinárodné a predovšetkým európske dimenzie.[3] Praktická aplikácia základných slobôd vyplývajúcich zo spoločného trhu ako jedného z prvotných motívov európskej integrácie (slobody pohybu tovar
Autor: JUDr. Pavol Gráčik
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to člán­ku je pod­ro­biť kri­ti­ke uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky o od­miet­nu­tí do­vo­la­nia po­da­né­ho od­sú­de­ným, o.i. aj z dô­vo­du pod­ľa § 371 ods. 1 písm. i) Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da z dô­vo­du zá­sad­né­ho po­ru­še­nia prá­va na ob­ha­jo­bu. Mám za to, že to­to roz­hod­nu­tie vy­chá­dza z prek­va­pi­vé­ho zdô­vod­ne­nia pria­mo ne­gu­jú­ce­ho a ne­reš­pek­tu­jú­ce­ho zne­nie zá­ko­na v kon­krét­nej práv­nej nor­me, kto­rá za­bez­pe­ču­
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Ide o pokračovanie článku, ktorý sa zaoberal vznikom dôvodov povinej obhajoby v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Dňa 02. 06. 2018 bol zve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke môj člá­nok pod náz­vom „Dô­vo­dy po­vin­nej ob­ha­jo­by vzni­ka­jú až vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, nie za­dr­ža­ním.“ Viď: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a657-do­vo­dy-po­vin­nej-ob­ha­jo­by-vzni­ka­ju-az-vzne­se­nim-ob­vi­ne­nia-nie-za­dr­za­nim Nás­led­ne bo­la pá­nom Pet­rom Bil­či­kom uve­rej­ne­ná ne­ga­tív­na reak­cia (vo for­me dvoch ko­men­tá­rov), na práv­ne zá­ve­ry uve­de­né v mo­jom prís­pev­ku. Tie­to ko­men­tá­r
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v príspevku venuje pozornosť právu na obhajobu v slovenskom trestnom konaní. Charakterizuje jeho obsah a význam, najmä ako základného práva obvineného a esenciálneho prvku práva na spravodlivé súdne konanie. Zvýrazňuje nutnosť jeho dodržiavania orgánmi aplikácie práva v trestnom konaní. V príspevku tiež charakterizuje jednotlivé práva obvineného na obhajobu. Svoje zistenia zovšeobecňuje v závere.

Úryvok z textu:
  1. Úvod Jedným základných práv garantovaných v slovenskom trestnom konaní je právo na obhajobu, ktoré je esenciálnym prvkom práva na spravodlivé súdne konanie. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie orgánov aplikácie práva v trestnom konaní (orgány činné v trestnom konaní a súdy). Ak je toto konanie v rozpore s procesnými predpismi, porušuje ústavnoprávne princípy.2 Právo na obhajobu je garantované tak na medzinár
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo obvineného na obhajobu patrí medzi základné právo obvineného, ktoré mu garantujú tak medzinárodné dokumenty, ako aj vnútorná úprava. Integrálnou súčasťou práva na obhajobu obvineného je aj právo obvineného na určitú kvalitu obhajoby pokiaľ obhajoba má plniť svoju funkciu. Kvalita obhajoby je determinovaná celým radom faktorov tak procesného charakteru, ako aj taktického charakteru. Obhajca je nositeľom tejto povinnosti, pričom garantom je práve štát.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Jedným zo základných atribútov (princípov) právneho štátu, je aj princíp ochrany základných práv a slobôd občanov. Právo na obhajobu, vrátane práva na kvalitnú obhajobu, je reglementované a garantované tak v medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj vnútornou normatívnou úpravou, ktorej samozrejme dominuje úprava obsiahnutá v Ústave Slovenskej republiky a nadväzne aj úprava, obsi
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa týka problematiky práva na obhajobu pri oboznamovaní sa s výsledkami použitia informačno-technických prostriedkov

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na roz­hod­nu­tie Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va zo dňa 04.04.2017 vo ve­ci Ma­ta­no­vič pro­ti Chor­vát­sku (č. 2742/12) a na ak­tuál­ne uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp. zn. 5To/6/2017 zo dňa 16.04.2018, kto­ré vy­chá­dza­lo z ci­to­va­né­ho roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va. Ide tu o prob­le­ma­ti­ku oboz­na­mo­va­nia sa s vý­sled­ka­mi pou­ži­tia in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov zo stra­ny ob­vi­n
MENU