Nájdené právne články pre výraz: príkaz na odňatie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
11 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktoré sa týka posudzovania zákonnosti vykonávania domovej prehliadky, pričom úvodná poznámka prináša aj niektoré odlišné právne názory na posudzovanú problematiku.

Sprievodný text: Niž-šie v texte je uve-rej-ne-né kom-plet-né uz-ne-se-nie Kraj-ské-ho sú-du v Ži-li-ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto-ré sa za-obe-rá veľ-mi za-ují-ma-vou a v sú-čas-nej do-be v od-bor-nej ve-rej-nos-ti čas-to dis-ku-to-va-nou prob-le-ma-ti-kou, kto-rá sú-vi-sí s vy-dá-va-ním prí-ka-zu na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky a so sa-mot-ným vy-ko-ná-va-ním do-mo-vej pre-hliad-ky. Pred-met-né roz-hod-nu-tie sa za-obe-rá. a) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak prí-kaz na vy-ko-na-nie do-mo-vej pre-hliad-ky bol vy-da-ný na pod-kla-de ma-ni-pu-lač-né-ho pos-tu-pu po-lí-cie pri po-da-ní návr-hu na vy-da-nie prí-ka-zu na do-mo-vú pre-hliad-ku a b) zá-kon-nos-ťou vy-ko-na-nia do-mo-vej pre-hliad-ky, ak sa po-čas vy-ko-ná-va-nia do-mo-vej pre-hliad-ky náj-du zá-va-do-vé ve-ci, kto-ré ne-sú-vi-sia s tres-tným či-nom, pre kto-rý bo-la do-mo-vá pre-hliad-ka na-ria-de-ná a kto-rých hľa-da-nie a za-is-te-nie ne-bo-lo v prí-ka-ze na do-mo-vú pre-hliad-ku vy-me-dze-né.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá. a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, a
MENU