Nájdené právne články pre výraz: prečin porušovania domovej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

225 dokumentov
89 dokumentov
1152 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na niektoré aplikačné problémy vznikajúce pri posudzovaní poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a z toho vyplývajúce nesprávne ukladania trestov, ktoré nie vždy spĺňajú zákonné predpoklady spravodlivého trestu. Autora sa zamýšľa nad tým, či zákonodarca dostatočne dokázal predvídať niektoré situácie a či súčasný trend pri ukladaní trestov za použitia sprísňujúcich ustanovení cez pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, je ten, ktorý si želal zákonodarca.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri rekodifikácií trestných kódexov sa do Trestného zákona[2] zaviedol explicitný výpočet tzv. poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 36, § 37 TZ), ktoré boli v predchádzajúcej právnej úprave uvedené v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. účinnom do 31.12.2005[3] vymenované len demonštratívne.[4] Predchádzajúci TZ/1961 takisto neobsahoval žiadne explicitné ustanovenia, ako sa má súd pri existencii poľahčujúcich a priťažujúcich okolností s nimi vysporiadať. V zásade na ne mal len pri
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problémami spojenými s použitím zásady ne bis in idem v rovine trestného práva hmotného. Osobitne sa venuje použitiu kvalifikovaných skutkových podstát najmä so zameraním na prípady, kedy je to vzhľadom na osobitné kvalifikačné pojmy nanajvýš sporné. Článok je vo významnej miere venovaný aplikačnej praxi a konkrétnym prípadom, autor sa opiera aj o názory doktríny. Cieľom príspevku je poukázať na význam danej zásady z hľadiska ukladania trestu, na problémy spojené s osobitnými kvalifikačnými pojmami a najmä na to, že by mali osobitné kvalifikačné pojmy trestné konanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVODOM Trestné právo je plné inštitútov, ktoré budú napriek dlhodobému historickému vývoju stále vyvolávať v aplikačnej rovine určitú mieru kontroverzie. Takýmto inštitútom je nepochybne aj prejav zásady ne bis in idem v rovine hmotného práva, teda zásada zákazu dvojitého pričítania. Z historického hľadiska nejde o inštitút nový, v rôznych podobách je súčasťou pozitívnoprávnej úpravy na území Slovenskej republiky už po dlhé desaťročia. Ako si ukážeme aj v texte nižšie, predmetná zásada
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom referátu je opísať obsah princípu ultima ratio v oblasti správneho trestania na Slovensku, rovnako ak v oblasti trestného práva a analyzovať niektoré z problémov týkajúcich sa aplikácie tohto princípu ústavnými súdmi, všeobecnými súdmi a správnymi orgánmi.

Úryvok z textu:
1 ÚSTAVNOPRÁVNE A ZÁKONNÉ VÝCHODISKÁ PRINCÍPU SUBSIDIARITY TRESTNÉHO POSTIHU Princíp subsidiarity trestného postihu vo verejnom práve vyjadruje požiadavku obmedziť trestanie (sankcionovanie) na prípady, keď je to odôvodnené závažnosťou a spoločenskou škodlivosťou protiprávneho správania. Uvedené sa uplatňuje tak pri postihu osôb za trestné činy, ako aj pri postihu osôb za správne delikty. Jeho existencia sa odvodzuje z čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej
MENU