Nájdené právne články pre výraz: predbežné prejednanie obžaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
102 dokumentov
26 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na nedávne povolenie obnovy konania vo veci Jána A. Baťu, pričom sa zaoberá tým, či je vôbec možné povoliť obnovu konania vo veciach, v ktorých sa rozhodovalo na podklade tzv. Benešových dekrétov a polemizuje aj s tým, či uznesenie o zastavení trestného stíhania, ktoré bolo vydané po povolení obnovy konania, nadobudlo právoplatnosť.

Sprievodný text: Ten-to prís-pe-vok ne-má za cieľ po-le-mi-zo-vať s roz-hod-nu-tia-mi sú-dov, je-ho cie-ľom je len pod-nie-tiť dis-ku-siu o za-ují-ma-vých otáz-kach tzv. Be-ne-šo-vých dek-ré-tov, kto-ré sa tý-ka-jú tres-tné-ho zá-ko-no-dar-ca s je-ho nás-led-ka-mi aj na sú-čas-nú práv-nu úp-ra-vu. V mé-diách pre-beh-li in-for-má-cie o tom, že Ok-res-ný súd Bra-tis-la-va I. po-vo-lil ob-no-vu ko-na-nia vo ve-ci Já-na An-to-ní-na Ba-ťu, kto-rý bol od-sú-de-ný Ná-rod-ným sú-dom v Pra-he (ok-rem iné-ho mu bol ulo-že-ný aj trest pre-pad-nu-tia ma-jet-ku) a nás-led-ne za-sta-vil tres-tné stí-ha-nie. Na pod-kla-de uve-de-né-ho po-žia-da-li de-di-čia už zos-nu-lé-ho Já-na An-to-ní-na Ba-ťu Mi-nis-ter-stvo fi-nan-cí SR o vy-pla-te-nie od-škod-ne-nia za ma-je-tok, kto-rý bol v pô-vod-nom ko-na-ní pre-pad-nu-tý (v mé-diách pre-beh-la in-for-má-cia, že by ma-li žia-dať až jed-nu mi-liar-du euro).

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok ne­má za cieľ po­le­mi­zo­vať s roz­hod­nu­tia­mi sú­dov, je­ho cie­ľom je len pod­nie­tiť dis­ku­siu o za­ují­ma­vých otáz­kach tzv. Be­ne­šo­vých dek­ré­tov, kto­ré sa tý­ka­jú tres­tné­ho zá­ko­no­dar­ca s je­ho nás­led­ka­mi aj na sú­čas­nú práv­nu úp­ra­vu. V mé­diách pre­beh­li in­for­má­cie o tom, že Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I. po­vo­lil ob­no­vu ko­na­nia vo ve­ci Já­na An­to­ní­na Ba­ťu, kto­rý bol od­sú­de­ný Ná­rod­ným sú­dom v Pra­he (ok­rem iné­ho mu bo
Autor: JUDr. Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozhodovanie môžeme charakterizovať, ako najdôležitejšiu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu, tak potom dokazovanie je popri uvedenej činnosti n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.   Úvod - všeobecne o dokazovaní Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozho
MENU