Nájdené právne články pre výraz: premlčanie podľa OZ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Darina Ličková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá všeobecným výkladom pojmu arbitrárnosť súdnych rozhodnutí a následne na dvoch konkrétnych príkladoch z praxe demonštruje svojvôlu v rozhodovaní všeobecných súdov tak ako ju konštatoval Ústavný súd SR

Sprievodný text: Vy-mo-ži-teľ-nosť prá-va ako súhrn zá-kon-ných a fak-tic-kých mož-nos-tí na do-siah-nu-tie up-lat-ne-né-ho práv-ne-ho ná-ro-ku,má, ok-rem iné-ho, esen-ciál-ny zá-klad v pro-fe-sio-na-li-te roz-ho-do-va-nia všeo-bec-ných sú-dov. Pro-fe-sio-na-li-ta ge-ne-ru-je aj zá-važ-ný prob-lém súd-nic-tva – ne-dos-ta-toč-nú kva-li-tu niek-to-rých sud-cov a súd-nych roz-hod-nu-tí. Zná-me sú aj ne-dos-tat-ky v oso-be sud-cu kon-krét-ne: poz-na-nie zre-los-ti ve-ci na ukon-če-nie a ne-roz-hod-nosť, a s tým spo-je-né ťaž-kos-ti pri prev-za-tí zod-po-ved-nos-ti v pra-vý čas. Tý-ka sa to niek-to-rých sud-cov od ok-res-né-ho sú-du, kraj-ské-ho sú-du i naj-vyš-šie-ho sú-du.

Úryvok z textu:
Vy­mo­ži­teľ­nosť prá­va ako súhrn zá­kon­ných a fak­tic­kých mož­nos­tí na do­siah­nu­tie up­lat­ne­né­ho práv­ne­ho ná­ro­ku,má, ok­rem iné­ho, esen­ciál­ny zá­klad v pro­fe­sio­na­li­te roz­ho­do­va­nia všeo­bec­ných sú­dov. Pro­fe­sio­na­li­ta ge­ne­ru­je aj zá­važ­ný prob­lém súd­nic­tva – ne­dos­ta­toč­nú kva­li­tu niek­to­rých sud­cov a súd­nych roz­hod­nu­tí. Zná­me sú aj ne­dos­tat­ky v oso­be sud­cu kon­krét­ne: poz­na­nie zre­los­ti ve­ci na ukon­če­nie a ne­roz­hod­nosť, a s
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t.j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľno
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred-met-ná práv-na úva-ha v struč-nos-ti rea-gu-je na niek-to-ré roz-hod-nu-tia sú-dov, kto-ré sa tý-ka-li za-miet-nu-tia ná-rokv ob-haj-cov na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cov ex of-fo z dô-vo-du preml-ča-nia. Nap-rík-lad Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne vy-chá-dzal z pre-mi-sy, že ná-rok ob-haj-cu na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v tres-tnom ko-na-ní (v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cu ex of-fo) sa preml-ču-je, na-koľ-ko má súk-rom-nop-ráv-ny zá-klad, pri kto-rom ide o štan-dart-ný súk-rom-nop-ráv-ny vzťah, kde štát vy-stu-pu-je v po-zí-cii súk-rom-nej oso-by - dl-žní-ka (!) a ob-haj-ca v po-zí-cii ve-ri-te-ľa. Vzhľa-dom k uve-de-né-mu, Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne pri roz-ho-do-va-ní ve-ci pou-žil ana-ló-giu, t.j. aj na us-ta-no-ve-nia § 553 Tr. por. ap-li-ko-val us-ta-no-ve-nia Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka o preml-ča-ní a to z dô-vo-du, že us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku ne-ma-jú žiad-ne oso-bit-né us-ta-no-ve-nie oh-ľad-ne prel-mča-nia. Pos-led-ným ar-gu-men-tom roz-hod-nu-tia Ok-res-né-ho sú-du v Tren-čí-ne bol pou-kaz „na zá-klad-ný prin-cíp práv-ne-ho po-riad-ku, kto-rým je prin-cíp práv-nej is-to-ty, a prá-ve z dô-vo-du reš-pek-to-va-nia toh-to prin-cí-pu je za-kot-ve-ná práv-na úp-ra-va ča-su v po-do-be preml-ča-nia v prís-luš-ných práv-nych nor-mách s tým, že ak by súd ak-cep-to-val ná-zor, že ma-jet-ko-vé prá-vo na náh-ra-du od-me-ny ob-haj-cu sa nep-reml-ču-je, doš-lo by k po-ru-še-niu prin-cí-pu práv-nej is-to-ty“. Ďalej Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne skon-šta-to-val, že „vý-klad nes-mie byť ar-bit-rár-ny a mu-sí byť ná-le-ži-te zdô-vod-ne-ný. Pre-to po zoh-ľad-ne-ní ar-gu-men-tov, či sa prá-vo na od-me-nu ad-vo-ká-ta preml-ču-je, súd pri-jal za spra-vod-li-vé vy-riek-nuť, že naj-mä z dô-vo-du prin-cí-pu práv-nej is-to-ty sa aj ten-to ma-jet-ko-vý ná-rok preml-ču-je pod-ľa us-ta-no-ve-ní Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
MENU