Nájdené právne články pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21361 dokumentov
1552 dokumentov
42505 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvá časť tohto článku sa zaoberá historickým exkurzom rozhodovacej činnosti Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe (ďalej „N.s.s.“) v období predvojnového Československa. N.s.s. bol zriadený zákonom č. 3/18 Sb. z. a n., podľa ktorého pre celé územie Československej republiky sa zriaďuje N.s.s. so sídlom v Prahe (§ 1). Tento zákon prevzal s určitými, nie zásadnými, zmenami rakúsky zákon o zriadení správneho súdneho dvora č. 36 ř. z. z roku 1876 (ďalej len „zákon č. 3/18 S
Autor: Mgr. Denisa Slivová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aktívnej procesnej legitimácii v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Zameriava sa na inštitút opomenutého účastníka a sumarizuje možné spôsoby rozhodovania v súdnom konaní, pokiaľ žalobu podá takýto opomenutý účastník. Príspevok vychádza z aktuálnej judikatúry správnych súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Správne súdnictvo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP) je zákonným rozvedením ústavného práva na súdnu ochranu zakotvenú v čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Predstavuje formu kontroly verejnej správy a zároveň je prostriedkom ochrany práv jednotlivca vo verejnej správe. Povinnosťou všeobecných súdov v správnom súdnictve je v každom štádiu konania postupom „ex offo“ preverovať či sú splnené podmienky súdneho konania v prejednávanej ve
Autor: Mgr. Rastislav Munk PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku venuje súdnej ochrane člena občianskeho združenia, ktorý považuje rozhodnutie zhromaždenia členov občianskeho združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Autor sa zameriava na skutočnosť, či ide o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení správneho súdnictva alebo o právomoc súdu podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Svoje závery hodnotí z pohľadu judikatúry slovenských súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava občianskych združení vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne z čl. 29 ods. 1, podľa ktorého právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.1 Rovnako tak je právo slobodne sa združovať garantované aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky výkon práva slobodne sa združovať možno obmedziť len v prípadoch ust
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma posledný vývoj účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch v environmentálnych veciach, so zameraním najmä na postavenie zainteresovanej verejnosti v ochrane prírody. osobitný priestor venuje autor praktickým aspektom účasti verejnosti v týchto konaniach.

Úryvok z textu:
I. Ústavné základy Podľa článku 44 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") „Každý má právo na priaznivé životné prostredie." Podľa článku 44 odsek 1, 2 a 3 ústavy: „Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky a štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Profesijné komory ako orgány záujmovej samosprávy združujú svojich členov, ktorí sú povinní dodržiavať právne predpisy, upravujúce záujmovú samosprávu. Porušenie takýchto predpisov je dôvodom na disciplinárne konanie. Autor sa venuje otázkam disciplinárnej právomoci profesijných komôr a so súvisiacim preskúmavaním disciplinárnych opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a nestranným súdom, stojacim mimo sústavy verejnej správy a disponujúcim kasačným oprávnením. Predkladá sa analýza úpravy disciplinárnych opatrení profesijných komôr voči ich členom s dôrazom na možno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súčasnej dobe je v popredí pozornosti otázka vzťahu štátu a profesijných komôr ako orgánov záujmovej samosprávy v štruktúre verejnej správy, najmä otázka povinného členstva v komorách. Porušenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, upravujúcich záujmovú samosprávu, je dôvodom na disciplinárne konanie. Otázky disciplinárnej právomoci komôr a s tým súvisiaca otázka preskúmavanie disciplinárnych opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a nestranným súdom
Autor: JUDr. Daniela Medžová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Počet súdnych konaní vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie za posledných desať rokov výrazne vzrástol. Jedným z najvýraznejších aspektov, ktorý ovplyvnil túto skutočnosť, je zmena právnej úpravy v Slovenskej republike zameraná na zabezpečenie prístupu verejnosti do rozhodovacích procesov orgánov verejnej správy v oblasti ochrany životného prostredia. Na základe doterajších poznatkov možno jednozn
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú.

Úryvok z textu:
Od 1. januára 2016 je účinny zákon č. 401/2015 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom novelizoval zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Touto novelizáciou sa komplexne a nanovo upravil postup pri vybavovaní podnetov na prokuratúre, pričom za určitú novinku je možné považovať nové ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o prokuratúre, ktoré obsahuje negatívny výpočet podaní, ktoré sa za podnet podľa tohto zákona nepovažujú. Podľa § 31 ods. 1 zákona o prokuratúre prokuráto
Autor: JUDr. Veronika Vrabková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje Akreditačnej komisii ako orgánu, ktorý má zaručovať kvalitu vysokých škôl na Slovensku. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na súčasné kreovanie, rozsah právomocí a pôsobnosti, zodpovednosť, financovanie činnosti Akreditačnej komisie. Článok si dáva za cieľ poukázať aj na samotný proces akreditácie a na aktuálne diskutovanú problematiku rozporu vyjadrenia Akreditačnej komisie s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Témou môjho príspevku je Akreditačná komisia ako orgán, ktorý má zaručovať kvalitu vzdelávania uskutočňovaného na vysokých školách v Slovenskej republike. Štát prispieva na chod vysokých škôl finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, je preto opodstatnené, že kritérium kvality poskytovaného vzdelávania a aj samotná opodstatnenosť existencie vysokej školy je pod neustálym drobnohľadom verejnosti. Akreditačná komisia a jej postavenie je upravené v zákone č. 131/2002 Z.z.
Autor: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením zainteresovanej verejnosti pri ochrane životného prostredia podľa príslušných právnych predpisov. Ďalej analyzuje možnosti zainteresovanej verejnosti podať príslušnú žalobu proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy v rámci správneho súdnictva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Človek ako súčasť životného prostredia má výrazný vplyv na jeho stav, rovnako tak životné prostredie má vplyv na človeka. Problematike ochrany životného prostrediu a právu na priaznivé životné prostredie sa v minulosti neprikladal taký význam ako je tomu dnes. Spoločnosť si však stále viac uvedomuje vzájomný vplyv človeka a životného prostredia, a tým sa zvyšuje a rozvíja aj význam participácie spoločnosti na samotne ochrane životného prostredia, pričom aktivity v tejto oblasti
Autor: JUDr. Ivana Hauerlandová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na analýzu prístupu slovenských orgánov aplikácie práva k priamemu účinku ako vlastnosti práva EÚ, ktorý sa zaoberá jeho reflexiou z hľadiska ozrejmenia jeho významu a použiteľnosti v praxi demonštrovaný na konkrétnom prípade zo slovenskej justičnej skúsenosti vybranom na základe obsahového zloženia sekcie medzinárodného práva tejto konferencie, ktorý zvažoval jeho použitie pri medzinárodnej zmluve, ktorá je zároveň súčasťou práva EÚ.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Doktrína priameho účinku v sebe zahŕňa podstatu vymáhateľnosti práva EÚ pred vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a tiež priamej aplikovateľnosti, ktorá zabezpečuje, že ustanovenia práva EÚ nie je potrebné do právneho poriadku zaviesť pomocou vykonávacích nástrojov. Z hľadiska aplikačnej praxe vnútroštátnych súdov nemá pojmové odlíšenie priameho účinku (účinok, aplikovateľnosť, uplatniteľnosť, vymáhateľnosť), napriek v odbornej literatúre zdôrazňovanej požiadavke pojmovej presnosti,
MENU