Nájdené právne články pre výraz: pro foro interno

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

203 dokumentov
15 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: JUDr. Michal Valent
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa zaoberám vybranými aplikačnými problémami súvisiacimi so zaujatosťou a následným vylúčením zákonných sudcov pričom poukazujem nie len na úpravu v rovine Trestného poriadku, ale i na osobitné predpisy upravujúce inštitút vylúčenia sudcov z prejednávania a rozhodovania trestných vecí.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku nie je rozoberanie aplikačných problémov zákonných ustanovení § 31 et §32 Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Trestný poriadok) o vylúčení orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb v nadväznosti na ustanovenie § 23 Trestného poriadku o odňatí a prikázaní veci v ich samej podstate, ale len o stručné pripomenutie, respektíve základné ob
Autor: JUDr. Matej Kukura
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Predmetom príspevku je zamyslenie sa nad spôsobom realizácie práva na nestranný súd v občianskom súdnom konaní v Slovenskej republike, ktoré je realizované najmä prostredníctvom niekoľkonásobne novelizovaných ustanovení § 14 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich vylúčenie sudcov. Aplikácia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v súlade s právom ústavným a medzinárodným (vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva) vedie k širšiemu, logicky správnejšiemu, a tým spravodlivejšiemu určeniu obsahu pojmu práva na nestranný súd, než prípadné prvoplánové reštriktívne uplatňovanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.     Právne zakotvenie   Právna úprava, ktorá zabezpečuje právo na nestranný súd v občianskom súdnom konaní, sa nenachádza výlučne v Občianskom súdnom poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ale je zakotvená aj na ústavnej a medzinárodnej úrovni. 1.1 V    Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov je ako základné právo zakotvené právo každého na súdnu ochranu prostredníctvom prí
MENU