Nájdené právne články pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1230 dokumentov
1177 dokumentov
3424 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.

Úryvok z textu:
1 ÚVODNÉ POZNÁMKY Jednou zo základných súčastí pojmu právny štát je aj princíp právnej istoty. O uvedenom svedčí dnes už stála rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej „k imanentným znakom právneho štátu sa zaraďuje princíp právnej istoty, ktorého rešpektovanie musí byť prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva.“[1] Možno konštatovať, že všetky princípy, ktoré subsumujeme pod pojem právn
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.

Úryvok z textu:
Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.   Prehľad najdôležitejších zmien v návrhu:   Zavádzajú sa ďalšie lehoty pre rozhodovanie v niektorých procesných otázkach. Návrh prináša riešenia pre citlivú oblasť výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých. V návrhu sú aj prekážky pre obštrukcie účastníkov a ich z
Autor: Pavol Karman
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V ostatnom čase sme svedkami nebývalého spoločenského záujmu o mnohé súdne kauzy, ktoré pohli naším verejným životom. Samozrejme, toto sa prejavilo aj v záujme spoločnosti o činnosť advokátov, najmä v odvetví trestného práva procesného a obhajoby obvinených ako takej. Postavenie obhajcov v takejto atmosfére sa stáva predmetom kritiky a zavše aj oprávnenej. Táto kritika by však nemala skĺznuť do nejakého paušalizovania a tobôž nie do snahy štátnej moci obhajobu skrytým spôsobom oslabovať akousi účelovou, pragmatickou a najmä jednostrannou interpretáciou zákonných práv strán trestného procesu.

Úryvok z textu:
V ostatnom čase sme svedkami nebývalého spoločenského záujmu o mnohé súdne kauzy, ktoré pohli naším verejným životom. Samozrejme, toto sa prejavilo aj v záujme spoloč­nosti o činnosť advokátov, najmä v odvetví trestného práva procesného a obhajoby obvinených ako takej. Postavenie ob­hajcov v takejto atmosfére sa stáva predmetom kritiky a zavše aj oprávnenej. Táto kritika by však nemala skĺznuť do neja­kého paušalizovania a tobôž nie do snahy štátnej moci ob­hajobu skrytým spôsobom oslabovať
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) došlo k viacerým koncepčným zmenám v právnej úprave dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Naďalej platí, že dovolaním možno napadnúť výlučne rozhodnutie odvolacieho súdu – reforma dovolania sa však dotkla toho, že pri vadách zmätočnosti došlo k limitácii rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolania prípustné (došlo k zúženiu prípustného predmetu dovolania). Táto zmena priniesla aj odlišné pohľady na prípustnosť dovolaní proti rozhodnutiam o neodkladných opatreniach.

Úryvok z textu:
Nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) došlo k viacerým koncepčným zmenám v právnej úprave dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Naďalej platí, že dovolaním možno napadnúť výlučne rozhodnutie odvolacieho súdu – reforma dovolania sa však dotkla toho, že pri vadách zmätočnosti došlo k limitácii rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolania prípustné (došlo k zúženiu prípustného predmetu dovolania). Táto zmena priniesla aj odlišné pohľady na pr
Autor: Mgr. Adam Aštary
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam súdu prvej inštancie. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Cieľom je poukázať na nové riešenia, ako aj na ich možné problematické aspekty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), predstavujúci rekodifikáciu civilného procesného práva v sporovej oblasti a nahrádzajúci doterajší civilno-procesný kódex, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „OSP“), pozostáva z piatich častí, pričom v štvrtej časti s názvom Opravné prostriedky sú upravené odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Okrem toho v druhom oddiele pi
Autor: Mgr. Katarína Szendreiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke potenciálnych potenciálneho uplatňovania nárokov pacientov z dôvodu neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Skutočnosť, že odporúčania Európskej komisie týkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov sú dominantne zamerané na ochranu spotrebiteľov a ochranu hospodárskej súťaže je neodškriepiteľná a z pohľadu vymáhania škody pochopiteľná a odôvodniteľná. Už z doterajšieho legislatívneho vývoja v Slovenskej republike je zrejmé, že tento trend v spomínaných majoritných oblastiach sa bude ďalej len rozvíjať a prehlbovať. Z pohľadu budúcnosti sú však tiež zaujímavé iné oblasti práva, v
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod príspevku by som rada poukázala na aktuálnu reformu štátnej správy, ktorá sa vo veľkej miere dotýka aj samotnej organizačnej štruktúry na úseku katastra nehnuteľností. Program ESO je skratkou pre “efektívnu, spoľahlivú a otvorenú štátnu správu”, ktorý sa má realizovať pre obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom jeho cieľom je reorganizácia štátnej správy. Vytýčený cieľ sa má naplniť v troch krokoch, ktorého výsledkom bude nové uspor
Autor: Mgr. Erik Ploth
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Príspevok reaguje na vzniknuté aplikačné problémy v súvislosti s prijatím zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní. Predkladáme návrhy de lege ferenda, ktoré ponúkajú riešenie pri jednotlivých problematických ustanovení zákona. Taktiež predkladáme návrhy procesných postupov pre zjednotenie rozhodovacej činnosti.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len "ZoUNEK"), ktorý bol prijatý na základe Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky s cieľom zefektívnenia vymožiteľnosti práva a zároveň pomoci občanom, ktorí sa v dôsledku zdĺhavých exekučných konaní ocitajú v dlhových pasciach. Dôležitou súčasťou bol aj zámer '"riešiť neúnosnú situáciu na exekučných súdoch, kde sa v stá
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnu ochranu spotrebiteia je moz ne cha pat najma v dvoch rovina ch. Jednou rovinou je ochrana ekonomických za ujmov a práv spotrebiteí a po strá nke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebitel ske ho vy beru. Dominantnu u lohu hrá v tejto oblasti práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave rek
Autor: JUDr. Miroslava Vozáryová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nariadenie EP a Rady EÚ č. 650/2012 je prvým právnym predpisom na úrovni EÚ, ktorý stanovuje pravidlá určenia príslušnosti, vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí v dedičských veciach a ktorý zavádza európske osvedčenie o dedičstve. Nariadenie bolo prijaté v súlade so zásadou proporcionality a upravuje len veci nevyhnutné na dosiahnutie cieľov, pre ktoré bolo toto nariadenie prijaté, pričom v nariadení rešpektujú základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 650/2012 (ďalej len „nariadenie o dedičstve“) má implikácie v právnom poriadku Slovenskej republiky, konkrétne v oblasti civilného práva, a to tak hmotného práva, ako i procesného. Napriek tomu však tejto novej právnej úprave nie je venovaná potrebná pozornosť a niektorí slovenskí štátni občania môžu pri vyporiadavaní dedičskej veci, v ktorej sa nachádza cudzí prvok, prekvapujúco zistiť, že právomoc na prejednanie dedičstva nemá s
MENU