Nájdené právne články pre výraz: rozhodnutie odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20735 dokumentov
4461 dokumentov
34763 dokumentov
17 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lukáš Opett
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Vzhľadom na stručnú právnu úpravu nachádza v právnej praxi dôležité uplatnenie judikatúra Najvyššieho súdu SR a právna veda. Z hľadiska vývoja právnej úpravy neprijal zákonodarca od roku 1991 žiadne zásadné zmeny. Autor poukazuje na ústredný pojem právnej úpravy (rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu) vymedzený rozhodovacou činnosťou Najvyššieho súdu SR. Predmetný prípad prípustnosti dovolania dáva do kontextu s ostatnými prípadmi, kedy zákon dovolania pripúšťa. Vychádzajúc z konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR autor zdôrazňuje náležitosti riadneho odôvodnenia výroku odvolaci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I Úvod Dovolanie je v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP") mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu za predpokladu, že ho zákon pripúšťa. Zákon dovolanie pripúšťa len vo výslovne uvedených prípadoch upravených v §§ 237 - 239 OSP. Medzi tieto prípady zákonodarca zahrnul oprávnenie odvolacieho súdu založiť prípustnosť dovolania svojím potvrdzujúcim rozsudkom alebo uznesením vo veci samej. Podľa stavu deleg
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá výkladom ustanovenia § 321 ods. 1 písm. b) Tr. por. vo svetle práva obvineného na nestranný súd a zásady rovnosti procesných strán.

Sprievodný text: Prá­vo ob­vi­ne­né­ho na nes­tran­ný súd, rov­nosť pro­ces­ných strán a vý­klad us­ta­no­ve­nia § 321 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku – zru­še­nie na­pad­nu­té­ho roz­sud­ku od­vo­la­cím sú­dom pre neúpl­nosť je­ho skut­ko­vých zis­te­ní. „ V prí­pa­de zru­še­nia na­pad­nu­té­ho roz­sud­ku od­vo­la­cím sú­dom pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 321 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku, pre neúpl­nosť je­ho skut­ko­vých zis­te­ní, ak vrá­ti od­vo­la­cí súd vec sú­du pr­vé­ho stup­ňa, aby ju v pot­reb­nom roz­sa­hu zno­vu pre­jed­nal a roz­ho­dol, nes­mie na­ria­diť sú­du pr­vé­ho stup­ňa vy­ko­ná­vať dô­ka­zy, kto­ré do­te­raz pro­ces­né stra­ny ne­navrh­li a kto­ré by bo­li spô­so­bi­lé tvo­riť pod­klad pre uz­na­nie vi­ny ob­vi­ne­né­ho – po­kiaľ tak uro­bí, vy­tvo­rí vlas­tne „ma­nuál“ pre pro­ku­rá­to­ra, ako má v ko­na­ní pred sú­dom uniesť dô­kaz­né bre­me­no.“

Úryvok z textu:
Prá­vo ob­vi­ne­né­ho na nes­tran­ný súd, rov­nosť pro­ces­ných strán a vý­klad us­ta­no­ve­nia § 321 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku – zru­še­nie na­pad­nu­té­ho roz­sud­ku od­vo­la­cím sú­dom pre neúpl­nosť je­ho skut­ko­vých zis­te­ní. „ V prí­pa­de zru­še­nia na­pad­nu­té­ho roz­sud­ku od­vo­la­cím sú­dom pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 321 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku, pre neúpl­nosť je­ho skut­ko­vých zis­te­ní, ak vrá­ti od­vo­la­cí súd vec sú­du pr­vé­ho stup­ňa, aby ju
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) došlo k viacerým koncepčným zmenám v právnej úprave dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Naďalej platí, že dovolaním možno napadnúť výlučne rozhodnutie odvolacieho súdu – reforma dovolania sa však dotkla toho, že pri vadách zmätočnosti došlo k limitácii rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolania prípustné (došlo k zúženiu prípustného predmetu dovolania). Táto zmena priniesla aj odlišné pohľady na prípustnosť dovolaní proti rozhodnutiam o neodkladných opatreniach.

Úryvok z textu:
Nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) došlo k viacerým koncepčným zmenám v právnej úprave dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Naďalej platí, že dovolaním možno napadnúť výlučne rozhodnutie odvolacieho súdu – reforma dovolania sa však dotkla toho, že pri vadách zmätočnosti došlo k limitácii rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolania prípustné (došlo k zúženiu prípustného predmetu dovolania). Táto zmena priniesla aj odlišné pohľady na pr
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V odvolacom konaní sa uplatňuje zásada koncentrácie konania len pokiaľ ide o rozšírenie o nové dôvody odvolania (uplynutím lehoty na odvolanie možnosť odvolateľa dopĺňať dôvody odvolania zaniká) – odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný, čím sa obmedzuje preskúmacia právomoc odvolacieho súdu maximálne na rozsah a dôvody vymedzené v odvolaní (s výnimkou podľa § 212 ods. 2 a 3 OSP). Odvolací súd je viazaný dôvodmi uvedenými v odvolaní a rozšírenými odvolacími dôvodmi, ktoré boli uvedené v odvolacej lehote. V prípade tzv. blanketového odvolania sa uplatňuje osobitný postup, kedy je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastník konania (odvolateľ) podal proti rozhodnutiu súdu v prvom stupni tzv. blanketové odvolanie (pozn. tento pojem nie je v zákone definovaný – možnosť podania takého odvolania vyplýva z konštrukcie právnej úpravy), t.j. odvolanie bez uvedenia odvolacích dôvodov (neúplné odvolanie). Blanketové odvolanie môže znieť napríklad: „Týmto podávam odvolanie proti rozsudku Okresného súdu ................., zo dňa ..............
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok účinný od 1. júla 2016 výrazným spôsobom reformoval aj jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorým je dovolanie oproti jeho predošlej právnej úprave v OSP – v tomto príspevku sa obmedzíme na zdôraznenie najvýznamnejších zmien v inštitúte dovolania nadväzujúc na zmeny, o ktorých sme v rámci dovolania podľa CSP už v minulosti písali.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok účinný od 1. júla 2016 výrazným spôsobom reformoval aj jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorým je dovolanie oproti jeho predošlej právnej úprave v OSP – v tomto príspevku sa obmedzíme na zdôraznenie najvýznamnejších zmien v inštitúte dovolania nadväzujúc na zmeny, o ktorých sme v rámci dovolania podľa CSP už v minulosti písali TU. Začiatok plynutia lehoty na podanie dovolania V prvom rade je potrebné uviesť, že podľa CSP je dovolanie ponímané ako
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právom podať odvolanie a možnosti podať ho bez náležitostí. Rozoberá, aké následky má podanie odvolania bez všetkých povinných náležitostí, resp. bez náležitostí, bez ktorých nemôže súd ďalej pokračovať v konaní. Zameriava sa najmä na problematiku uve- denia a doplnenia odvolacích dôvodov, pri ktorých úprave došlo k najväčšej zmene. Článok sa venuje nielen podaniu blanketného odvolania s dôrazom na absenciu odvolacích dôvodov, ale aj na prípady, ak sú odvolacie dôvody uvedené iba všeobecne, prípadne, ak sú odvolacie dôvody ďalej v odvolacom konaní konkretizované a rozvíjan ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Odvolanie podané bez obligatórnych náležitostí alebo tiež blanketné odvolanie nie je práve častým fenoménom, no vďaka judikačnej činnosti najvyšších súdnych autorít sa vynorili niektoré skutočnosti, ktoré vzbudzujú pozornosť. Blanketným odvolaním rozumieme odvolanie, ktoré neobsahuje zákonom požadované náležitosti, hoci by obsahovalo aj mnoho iných náležitosti, či samotného textu. V zmysle CSP je nutné uviesť v odvolaní okrem všeobecných náleži
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Ak súd vo výroku uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia vydaného pred začatím meritórneho sporu uloží povinnosť podať žalobu, musí zároveň pre túto povinnosť určiť lehotu a s ňou deň, od ktorého sa táto lehota má počítať.

Úryvok z textu:
Príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku (§ 336 ods. 1) nepredpisuje žiadne pravidlo pre určenie počiatočného dňa lehoty pre podanie žaloby. Z praxe poznáme dva spôsoby ako súdy k určeniu tohto dňa pristupujú. Samotná lehota sa zvykne vymedzovať v trvaní 30 či 60 dní. V prvom prípade začne lehota plynúť odo dňa doručenia uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia (pripomíname, že napríklad pri dovolaní sa Civilný sporový poriadok oproti predchádzajúcej
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Jediným riadnym opravným prostriedkom v sporovom konaní bude odvolanie. Približujeme 5 zmien oproti právnej úprave v Občianskom súdnom poriadku.

Úryvok z textu:
Odvolanie proti uzneseniam Občiansky súdny poriadok vymenúva uznesenia, proti ktorým nie je možné podať odvolanie (§ 202 odsek 3), vychádzajúc z pravidla, že odvolanie je v zásade prípustné proti každému uzneseniu prvostupňového súdu. Civilný sporový poriadok zvolil presne opačný prístup a v § 357 taxatívne upravuje zoznam uznesení, proti ktorým bude odvolanie prípustné. Tento model je okrem iného odôvodnený tým, že v novej právnej úprave bude fungovať sťažnosť (ako sa všade zd
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyvíjať s cieľom flexibilne reagovať na spoločenský vývoj a doposiaľ „neobjavené“ argumenty.

Úryvok z textu:
Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyví
Autor: JUDr. Hana Magurová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ide o postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom alebo len o tzv. inú vadu konania? Autorka príspevku analyzuje ustanovenie § 118 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom od 15. októbra 2008, podľa ktorého je predseda senátu (samosudca) podľa doterajších výsledkov občianskeho súdneho konania povinný účastníkom konania uviesť, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia je možné považovať za zhodné, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré navrhnuté dôkazy budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Autorka sa zameriava ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podľa ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“): „Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda senátu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania.“ Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p.: „Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné
MENU