Nájdené právne články pre výraz: rozhodnutie správcu dane

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1649 dokumentov
214 dokumentov
5266 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri výkone správy daní zvyknú správcovia dane sledujúc napĺňanie štátneho rozpočtu ukladaním pokút vydať tzv. predčasné rozhodnutia. Ide o situáciu, keď na základe výsledku daňovej kontroly obsiahnutého v protokole (kde sa zistilo nesprávne určenie dane, t.j. že daňový subjekt má zaplatiť vyššiu daň alebo nemá nárok na vrátenie dane) vydá správca dane v nadväznosti na túto skutočnosť rozhodnutie o uložení pokuty. Postup správcu dane, ktorým vydá rozhodnutie o uložení pokuty iba na základe protokolu z daňovej kontroly je v rozpore s daňovým poriadkom.

Úryvok z textu:
Pri výkone správy daní zvyknú správcovia dane sledujúc napĺňanie štátneho rozpočtu ukladaním pokút vydať tzv. predčasné rozhodnutia. Ide o situáciu, keď na základe výsledku daňovej kontroly obsiahnutého v protokole (kde sa zistilo nesprávne určenie dane, t.j. že daňový subjekt má zaplatiť vyššiu daň alebo nemá nárok na vrátenie dane) vydá správca dane v nadväznosti na túto skutočnosť rozhodnutie o uložení pokuty. Postup správcu dane, ktorým vydá rozhodnutie o&nbs
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou premlčania a preklúzie vybraných práv v daňovom konaní, s čiastočným akcentom na určité praktické špecifiká súvisiace so záložným právom zriadeným k majetku daňového dlžníka a jeho existenciou. V súčasnosti účinná právna úprava vyvoláva v naznačenom smere nemálo pochybností. Predmetom článku sú najmä úvahy autora nad osobitosťami premlčania práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok a ich súvisom so zrušením rozhodnutia správcu dane a zriadení záložného práva k majetku daňového dlžníka, nevynímajúc porovnanie s právnou úpravou daňového procesu, ktorá by sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie a preklúzia predstavujú jedny zo základných inštitútov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorých funkciou je viesť účastníkov právnych vzťahov k tomu, aby si svoje práva uplatnili včas a predpísaným spôsobom pred orgánom na to určeným. Účastníci právnych vzťahov, voči ktorým by prípadný nárok mohol byť uplatnený, by nemali byť v stave právnej neistoty po neprimerane dlhú dobu a naopak, oprávnení z týchto právnych vzťahov by nemali mať možnosť kedykoľvek, aj vo vzdialenej
Autor: JUDr. Mgr. Juraj Štorcel
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax orgánov na úseku správy daní – príspevok bude koncipovaný ako prípadová štúdia, v ktorej v autor rozoberie vybrané aplikačné problémy, vzťahujúce sa k oblasti DPH. Autor sa v prípadovej štúdii zaoberá teoreticko – právnou záväznosťou judikatúry ESD/SDEÚ pre orgány na úseku správy daní a následne sa vo vzťahu k predloženým teoreticko – právnymi aspektom záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ zaoberá vybranými rozhodnutiami (prípadmi) orgánov na úseku správy daní, ktoré túto judikatúru odmietli aplikovať, resp. ju nesprávne interpretovali.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť požiadať o nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty je štandardnou situáciou, ktorú daňové subjekty pri splnení zákonných náležitostí využívajú. Cieľom predkladanej prípadovej štúdie bude poukázať na vybraný aspekt rozhodovacej praxe daňových úradov a Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej spolu len „Správca dane“), v rámci ktorého Správca dane v rámci svojej praxe odmietol aplikovať judikatúru ESD/SDEÚ.  V prípadovej štúdii poukážeme na vybrané as
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre , ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vzťahu medzi daňovým subjektom a správcom dane prevláda (Ferrazzini c. Taliansko, rozsudok z 12.júla 2001). Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre[1], ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vz
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva. Pokiaľ napríklad novelizácia Obchodnéh
Autor: Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá všeobecno-teoretickými otázkami týkajúcimi sa vymedzenia podstaty daňového konania, podstaty daňového exekučného konania a ich vzťahu. Vychádza pritom zo základného predpokladu, že daňové konanie a daňové exekučné konanie sú dva samostatné, rovnocenné a osobitné druhy právneho procesu aj napriek tomu, že po formálno-právnej stránke sú upravené v jednom zákonnom predpise. Mimoriadnu pozornosť venuje autor otázke vnútorného členenia daňového konania na etapy a štádia, ako aj problematike rozlišovania viacerých osobitných druhov daňového konania bez toho, aby bol naru ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Niekoľko poznámok na úvod Zaoberať sa takými právnymi inštitútmi, ako sú daňové konanie a daňové exekučné konanie a ich vzťahom, sa môže javiť v súčasnosti zbytočným mrhaním energie a videním problémov tam, kde nie sú. Ani zďaleka nemám ambíciu umelo vyvolávať určitý teoretický problém a potom ho riešiť. Naopak, na tomto mieste chcem uviesť motívy, prečo sa mienim venovať práve problematike daňového konania a daňového exekučného konania, so všetkými atribútmi, ktoré podľa mojej mienky
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto pohľadu jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto pohľadu jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejn
Autor: Ivana Forraiová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V rámci daňového konania, následne v intenciách kontrolnej činnosti správcu dane a eventuálne v rozhodovacej činnosti súdov dochádza v súvislosti s vyostrením boja proti daňovým únikom pomerne frekventovane na základe rozhodnutia k nepriznaniu určitej daňovej výhody s odôvodnením, že vo vybraných prípadoch daňový subjekt zneužíva svoje právo vyplývajúce mu z daňovo-právnej normy. Posudzovanie konkrétnych prípadov je vysoko individuálne, rovnako tak možno konštatovať, že aj právne dôsledky modelu správania sa označovaného ako zneužívanie práva daňovým subjektom, nie sú vždy jednoznačne predvída ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Daňové právo, ako jedno z najdôležitejších právnych odvetví v každom štátnom zriadení, prechádza dynamickým a kontinuálnym procesom jeho transformácie tak, aby čo najlepšie zodpovedalo potrebám a javom signifikantným pre dané obdobie. Pre modernú éru daňového práva sú príznačné viaceré trendy prejavujúce sa v legislatívnych zmenách, zákonite premietnutých do rozhodovacej činnosti súdov ako aj v samotnom prístupe správcov dane a samotných daňových subjektov v oblasti realizácie
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvá časť tohto článku sa zaoberá historickým exkurzom rozhodovacej činnosti Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe (ďalej „N.s.s.“) v období predvojnového Československa. N.s.s. bol zriadený zákonom č. 3/18 Sb. z. a n., podľa ktorého pre celé územie Československej republiky sa zriaďuje N.s.s. so sídlom v Prahe (§ 1). Tento zákon prevzal s určitými, nie zásadnými, zmenami rakúsky zákon o zriadení správneho súdneho dvora č. 36 ř. z. z roku 1876 (ďalej len „zákon č. 3/18 S
MENU