SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339790
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67025
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71695
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430999
Krajské súdy (ČR): 50128
Posledná aktualizácia
11.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky eslp


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky eslp
  • rozsudok nájdené 4582 krát v 948 dokumentoch
  • eslp nájdené 2173 krát v 223 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 425 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1624 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 186 dokumentov
Krajské súdy SR 424 dokumentov


Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí.

Úryvok z textu:
... predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa. Cieľom tohto príspevku je na základe analýzy rozsudku ESĽP vo veci X. v. Lotyšsko vyhodnotiť, či týmto rozsudkom ESĽP potvrdil alebo nepotvrdil princíp hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie a upozorniť na ... aspektov medzinárodných únosov detí1 (ďalej len „Haagsky dohovor“). Podnetom pre túto diskusiu sa stal najmä rozsudok ESĽP vo veci Neulinger a Shuruk , ktorý zaviedol princíp hĺbkového preskúmania celej rodinnej situácie v kontexte žiadosti .
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... inherentným rizikám pre spravodlivosť konania podľa ESĽP predstavuje veľmi významný faktor, ktorý je potrebné vyvážiť. Za týmto účelom v predmetnom rozsudku ESĽP predstavil trojkrokový test (princípy) posúdenia, či bolo konanie ako celok spravodlivé v prípadoch, kde je ako dôkaz pripustená výpoveď svedka .
Autor: JUDr. Michal Dáni
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť sudcu prezumuje až do predloženia dôkazu o opaku (Piersach v. Belgicko – rozsudok ESĽP z 1. októbra 1982). Objektívna nestrannosť sa posudzuje podľa vonkajších objektívnych skutočností. Platí tzv. teória zdania, podľa ... Spravodlivosť nielenže má byť vykonaná, ona sa musí aj javiť, že je vykonaná (Delcourt v. Belgicko – rozsudok ESĽP zo 17. januára 1970, Saraiva de Carvalho v. Portugalsku – rozsudok z roku 1994...).“[28] Inštitút vylúčenia .
Autor: JUDr. Ivana Zmeková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzťah medzi rodičmi a deťmi je základným rodinnoprávnym vzťahom. V živote dieťaťa majú rozhodujúcu úlohu práve jeho rodičia, ktorí sa starajú o jeho výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin, zastupujú ho a spravujú jeho majetok (v čase, keď je dieťa ešte maloleté). Rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, ktoré sú povinní vykonávať riadne a v záujme dieťaťa, tak, aby ho nevystavovali negatívnym vplyvom. V opačnom prípade je možné do výkonu ich rodičovských práv zasiahnuť.

Úryvok z textu:
... rodinných väzieb je tradičné biologické puto pokrvného príbuzenstva medzi členmi rodiny. Základným prvkom rodinného života je spolužitie rodičov a detí (rozsudok ESĽP vo veci Kutzner vs. Nemecko zo dňa 26. 2. 2002), lebo práve v jeho rámci sa má uskutočňovať starostlivosť a .
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. decembra 2017 v prípade C- 403/16 El Hassani možno zaradiť medzi tie, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do existujúcich procesov udeľovania schengenských víz a následného preskúmavania rozhodnutí prijatých v takýchto procesoch. Ambíciou príspevku je analýza hlavných argumentov rozsudku v prípade El Hassani. Záver patrí pohľadu na slovenskú právnu úpravu aj jej zmeny pod vplyvom rozhodovacej činnosti nadnárodného súdneho orgánu, ktorým je Súdny dvor Európskej únie.

Úryvok z textu:
... a ďalší proti Spojenému kráľovstvu, [23] či prípad Fayed proti Spojenému kráľovstvu. [24] Z týchto, ako aj ďalších rozsudkov ESĽP vidno, že EDĽP nekoncipuje právo na prístup k súdu ako absolútne právo bez možnosti jeho obmedzení. Tieto obmedzenia však musia ... Spojenému kráľovstvu, kde ESĽP skonštatoval, že právo na prístup na súd nie je absolútne.[22] Následne, v ďalších rozsudkoch ESĽP zadefinoval aj podmienky zlučiteľnosti obmedzenia práva na prístup k súdu s čl. 6 EDĽP. Na tomto mieste možno spomenúť .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom posúdiť ich význam pre diskusiu o vhodnosti zavedenia metódy uznania pre oblasť uznávania rodičovstva do slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý v súčasnosti využíva tradičnú kolíznu metódu. V návrhoch de lege ferenda sú ponúknuté legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej kolíznoprávnej úpravy uznávania rodičovstva.

Úryvok z textu:
... , podľa nášho názoru, potvrdzuje, že zmluvným stranám EDĽP je ponechaná možnosť výberu prostriedkov pre naplnenie povinnosti, ktoré z rozsudkov ESĽP vyplývajú a úlohou ESĽP je len kontrolovať, či túto svoju úlohu splnili, jeho úlohou nie je napomáhať stranám hľadať ... L v. Luxembursko, [16] ktorý je považovaný za katalyzátor rozvoja metódy uznania v medzinárodnom práve súkromnom. Od vydania rozsudku ESĽP v prípade Wagner a J.M.W.L v. Luxembursko sa tento nadnárodný súd zaoberal aj otázkou súladu neuznania .
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva. Zaoberá sa aktuálnym postavením obete po prijatí zákona č. 274/2017 o obetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
... v medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná. K otázke rovnosti sa vyjadroval napr. aj ESĽP, ako príklad môžeme spomenúť rozsudok ESĽP vo veci Goodwin proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 27. marca 1996, v ktorom ESĽP povedal, že tolerancia a rešpekt k .
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európsky súd pre ľudské práva vychádza pri ochrane ľudských práv zo zásady, že tieto musia byť reálne a efektívne a nie iluzórne a neúčinné. Také by boli aj jeho rozhodnutia, keby sa nevykonali reálne a efektívne. V tom prípade získa sťažovateľ právo v novej samostatnej sťažnosti namietať porušenie jeho práva na výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Príspevok rozoberá po prvé individuálny rozmer z hľadiska vecnej úpravy pôvodne porušeného práva ako aj nevymoženia materiálnej satisfakcie a po druhé nové samostatné sťažnosti pri absencii všeobecnej úpravy porušovania ľudských práv n ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... prijať pozitívne opatrenia. V prejednávanom prípade z hľadiska svojej dôležitosti v systéme efektívneho výkonu rozsudkov ESĽP Švajčiarsko malo povinnosť vykonať rozsudok ESĽP z roku 2001 a riadiť sa jeho závermi. V tejto súvislosti obnova konania ... ESĽP uviedol, že najvyšší súd vo veci sťažovateľky hrubo skreslil závery pôvodného rozsudku ESĽP. Najvyšší súd totiž uviedol, že podľa rozsudku ESĽP boli pôvodné rozhodnutia vnútroštátnych súdov zákonné a odôvodnené, pričom ESĽP priznal sťažovateľke spravodlivé .
Autor: Bc. Igor Hron
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.

Úryvok z textu:
... , náboženstvo, kultúrne hodnoty a povahu ich práce.[21] Napriek nezáväznej povahe odporúčania bola dôležitosť Európskych väzenských pravidiel zdôraznená vo viacerých rozsudkoch ESĽP.[22] 3.1 Rozhodovacia prax ESĽP Európsky súd pre ľudské práva viackrát konštatoval, že nábožensky motivované požiadavky na jedlo môžu .
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Zásady ukladania trestov z pohľadu judikatúry sa týka základných zásad ukladania trestov ako jedného z druhu sankcií tak, ako k nim pristupujú súdy vo svojej rozhodovacej činnosti, nakoľko súdy musia predmetné zásady pri ukladaní trestov striktne rešpektovať. Najzákladnejšiou zásadou, na ktorú musia súdy prihliadať je zásada nulla poena sine lege - žiaden trest bez zákona.

Úryvok z textu:
... uložiť v čase spáchania trestného činu.“ „Štrasburská judikatúra vymedzila základné princípy aplikácie čl. 7 dohovoru vo veci Kokkinakis v. Grécko (rozsudok ESĽP, 25. 5. 1993, séria A č. 260). Podľa ESĽP predmetný článok dohovoru obsahuje tri hlavné zásady: zákonnosť trestných činov a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.