Nájdené právne články pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 137

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12002 dokumentov
4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: glosa o jednom odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu kritizuje publikačnú činnosť podriadeného sudcu na webe pravnelisty.sk

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR vo svo­jej ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti tý­ka­jú­cej sa ve­ci od­sú­de­né­ho JUDr. Euge­na Ču­ňa a spol. pre trest­ný čin ne­pria­mej ko­rup­cie roz­ho­do­val v od­vo­la­com ko­na­ní roz­sud­kom sp. zn. 5To/8/2018 zo dňa 24.01.2019, pri­čom v od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia ve­no­val po­zor­nosť aj mo­jej pub­li­kač­nej čin­nos­ti na webe práv­ne lis­ty a to aj na­priek to­mu, že ja osob­ne som v tej­to kau­ze ne­bol pro­ces­nou stra­nou a ani som v nej ne­ro
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do gúglu zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, vypľuje vám viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do gúglu zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, vypľuje vám viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR (a od dnešného dňa aj tento článoček:-)). Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení Najvyššieho súdu SR zo dňa 3 Cdo 76/2012 (prečítajte si TU) - využívame CTRL - C a CTRL - V a môžeme citov
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. júna 2003 (ďalej len rozhodnutie NS SR), ktorého jadrom je myšlienka, že relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky a súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení, vyvolal značný rozruch v právnej spisbe. Obdobne otázky vyvoláva aj stanovisko uvedené v novšom rozhodnutí Najvyššieho súdu, podľa ktorého sa obsah pôvodného záväzku postúpením nemení a samotným uzavretím zmluvy ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. júna 2003 (ďalej len rozhodnutie NS SR),[1] [2] ktorého jadrom je myšlienka, že relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky a súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu otázku skúmal existenciu a platnosť zmluvy o postúpení, vyvolal značný rozruch v právnej spisbe.[3] [4] Obdobne otázky vyvoláva aj stanovisko uvedené v novšom rozho
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti toh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.  Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia úč
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V súdnej praxi (konkrétne na súdoch prvej inštancie) sa začali objavovať názory, podľa ktorých sa ako podmienka pre naplnenie zodpovednosti za zásah do dobrej povesti právnickej osoby vyžaduje preukázanie vzniku negatívnych následkov zásahu najmä pri priznávaní finančného zadosťučinenia - väčšinou tento názor nie je výslovne pomenovaný, avšak z postupu súdu (najmä zameranie dokazovania na preukazovanie vzniku reálnych negatívnych následkov zásahu) a jeho rozhodnutia vyplýva. Tento názor nepovažujeme za správny, pretože je v rozpore s účelom a zmyslom právnej úpravy z dôvodov a vysvetlením uved ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súdnej praxi (konkrétne na súdoch prvej inštancie) sa začali objavovať názory, podľa ktorých sa ako podmienka pre naplnenie zodpovednosti za zásah do dobrej povesti právnickej osoby vyžaduje preukázanie vzniku negatívnych následkov zásahu najmä pri priznávaní finančného zadosťučinenia - väčšinou tento názor nie je výslovne pomenovaný, avšak z postupu súdu (najmä zameranie dokazovania na preukazovanie vzniku reálnych negatívnych následkov zásahu) a jeho rozhodnutia vyplýva. Tento názor nepov
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišne ako vodič motorového vozidla (okrem nezastavenia na STOPke môže ísť aj o iné bežné porušenia pravidiel cestnej premávky ako na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V cestnej premávke môže dochádzať k situáciám, kedy je vodič motorového vozidla obvinený policajtom zo spáchania priestupku, ktorý vodič v skutočnosti nespáchal. Typickým ilustračným prípadom priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je údajné nezastavenie na STOPke, keď policajt vníma spáchanie tohto priestupku (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti v dôsledku pozorovania zo zlého výhľadu, kde reálne nemali možnosť zastavenie vozidla vidieť) odlišn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Predmetom tohto článku je interpretácia relevantných zákonných ustanovení za účelom posúdenia, či výkon štátnej služby je zlučiteľný s personálnou a majetkovou účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Úryvok z textu:
Úvod Na účely tohto článku sa účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným rozumie účasť v niektorom z orgánov tejto spoločnosti (konateľ, valné zhromaždenie, dozorná rada) a majetková účasť formou majiteľstva obchodného podielu. Článok sa bude týkať tých štátnych zamestnancov, ktorá spadajú pod právny režim zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). S výkonom verejných funkcií
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Aktuálna súdna a katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a uspokojivú odpoveď na otázku, či možno zriadiť zmluvné predkupné právo k nehnuteľnosti s vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa pokúsime poukázať na posledné judikatúrne a katastrálne trendy nazerania na túto otázku a polemizovať nad jednotlivými argumentmi, o ktoré sa opierajú. Spornou je otázka, či vecné predkupné právo k nehnuteľnosti možno zriadiť samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. v súvislosti so scudzením nehnuteľnosti v zmysle ustano ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Aktuálna súdna a katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a uspokojivú odpoveď na otázku, či možno zriadiť zmluvné predkupné právo k nehnuteľnosti s vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa pokúsime poukázať na posledné judikatúrne a katastrálne trendy nazerania na túto otázku a polemizovať nad jednotlivými argumentmi, o ktoré sa opierajú. Spornou je otázka, či vecné predkupné právo k nehnuteľnosti možno zriadiť
Autor: doc. JUDr. Branislav Fridrich PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou súdnych rozhodnutí v kontexte zachovania práva na riadne, akceptovateľné, dostatočné a udržateľné odôvodnenia rozsudkov a uznesení v rámci rozhodovacej právomoci súdov Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
ÚVOD V poslednej dobe sa stretávame s odôvodneniami uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré v princípe odmietajú zasahovať do odôvodnení napadnutých rozhodnutí všeobecných súdov s tým, že sa v nich konštatuje, že uznesenie všeobecného súdu je z ústavného hľadiska akceptovateľné a udržateľné, a že medzi označenými základnými právami a rozhodnutím všeobecného súdu nie je taká príčinná súvislosť, ktorá by zakladala dôvod na vyslovenie záveru o porušení konfrontovaných základných
MENU