SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347437
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 5297 krát v 1039 dokumentoch
  • vyssi nájdené 9943 krát v 2024 dokumentoch
  • sud nájdené 20604 krát v 1770 dokumentochAutor: Mgr. Dušan Lanák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V posledných rokoch bolo viacerými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spochybnené postavenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako oprávneného subjektu viesť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie v zmysle ustanovení Trestného poriadku. V tejto otázke bolo prijaté aj stanovisko Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré predmetný právny názor odmietlo. V súčasnosti bola prijatá novela zákona o Policajnom zbore a ďalších zákonov, ktorá má predmetný problém definitívne vyriešiť. Príspevok sa zameriava s ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... používaným na obhajobu toho-ktorého právneho názoru a v závere nášho príspevku sme vyjadrili vlastné stanovisko k predmetnej otázke. 2. ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBIKY, SP. ZN. 1 To 1/2015, ZO DŇA 29. MÁJA 2015 Senát NS SR zložený z ... na ich vykonanie nebol oprávnený, nie je možné zhojiť, treba ich považovať od samého počiatku za nulitné. [2] 3. ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBIKY, SP. ZN. 2 TdoV 16/2014, ZO DŇA 22. JÚLA 2015 Senát NS SR zložený z predsedu JUDr .
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp spravodlivosti je viditeľný v práve na spravodlivé súdne konanie, v jednom zo základných ľudských práv chránených medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Toto právo patrí k jednému z najčastejšie porušovaných práv zo strany členských štátov Rady Európy a Európskej únie. Príspevok analyzuje judikatúru oboch európskych súdov v nadväznosti na základnú premisu práva na prístup k súdu a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Na základe konštanty, ktorú európske súdy vytvárajú, poukazujeme na nevyhnutné implikácie na národnej úrovni z legislatívneho hľadiska ako aj z hľadiska realizáci ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... 2009 ústavnú sťažnosť proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR zo 6. apríla 2009 a potom 3. septembra 2009 ústavnú sťažnosť proti rozsudku Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2009. Rozsudkom z 27. mája 2010 Ústavný súd SR rozhodol, že Najvyšší súd SR porušil základné .
Autor: JUDr. Petra Haladejová Preinerová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pozornosť autorky sa v príspevku ťažiskovo zameriava na analýzu prípadov porušenia vzájomného záväzku zhotoviteľa a objednávateľa dohodnutého v zmluve o dielo po ukončení diela vo vybraných prípadoch. V danom kontexte je vyzdvihnutá primárna rola všeobecných súdov pri uplatňovaní subjektívnych hmotných práv, rovnako aj základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri ochrane ústavnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je pertraktované v konkrétnych uzneseniach a nálezoch.

Úryvok z textu:
... strany všeobecných súdov, preskúmaných z pohľadu ústavnej akceptovateľnosti aj Ústavným súdom. V analogických prípadoch, napr. v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) vo veci sp. zn. 3 Obo163/99. Sťažovateľ namietal porušenie ... sťažovateľa o nevysporiadaní sa krajského súdu s právnymi názormi uvedenými v analogických prípadoch Ústavný súd poznamenal, že v rozsudku Najvyššieho súdu vo veci vedenej pod sp. zn. 3 Obo 163/9930 (na ktorú sťažovateľ poukázal) išlo na .
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úryvok z textu:
... ľudské práva vyplýva pre správne orgány v konaní o správnych deliktoch povinnosť obligatórneho nariaďovania ústneho pojednávania. Ako príklad možno uviesť rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“) R 2 Sžo/201/2010, podľa ktorého „Vo všetkých veciach, ktoré je možné .
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: To, že inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) má svoje „muchy“ a jeho nekoncepčnosť spôsobuje nemalé aplikačné problémy snáď nikomu - znalému problematiky - nie je potrebné pripomínať. Predmetom tohto článku bude posúdenie prípustnosti (platnosti) dohody o vyporiadaní BSM, ktorou sa nevyporiadava všetok majetok tvoriaci BSM, ale iba jeho časť, t.j. jednotlivé veci nadobudnuté manželmi počas trvania BSM zo spoločných prostriedkov s výnimkou vecí taxatívne vymenovaných v ustanovení § 143 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).

Úryvok z textu:
... nie je možné, aby manželia požiadali súd o vyporiadanie zvyšnej časti BSM (o ktorej sa nedohodli). Podľa relatívne novšej judikatúry (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 83/98 z 1.3.1999 – publikované v ZSP 12/1999) „Dohoda o vyporiadaní bezpodielového .
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Aktuálna súdna a katastrálna prax neposkytuje jednoznačnú a uspokojivú odpoveď na otázku, či možno zriadiť zmluvné predkupné právo k nehnuteľnosti s vecno-právnymi účinkami na základe samostatnej zmluvy. Z tohto dôvodu sa pokúsime poukázať na posledné judikatúrne a katastrálne trendy nazerania na túto otázku a polemizovať nad jednotlivými argumentmi, o ktoré sa opierajú. Spornou je otázka, či vecné predkupné právo k nehnuteľnosti možno zriadiť samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. v súvislosti so scudzením nehnuteľnosti v zmysle ustano ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... dohodnúť predkupné právo ako vecné právo v nájomnej zmluve alebo v samostatnej zmluve podľa § 51 OZ s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. apríla 1999, sp.zn. 1 Cdo 7/1999 (publikovanom pod č. R 30/2000), avšak ... Katastrálnom bulletine č. 4/2001 a č. 2/2003 a opierajúc sa o judikáty súdov napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR č. Rc 30/2000 a vychádzajúc z komentára JUDr. Imricha Feketeho, CSc., k ustanoveniu § 602 a nasl. Občianskeho .
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Predmetom tohto článku je interpretácia relevantných zákonných ustanovení za účelom posúdenia, či výkon štátnej služby je zlučiteľný s personálnou a majetkovou účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Úryvok z textu:
... , resp. prevádzkovaním podnikateľskej činnosti právnickou osobou treba rozumieť aktívnu činnosť samotnej právnickej osoby smerujúcu k dosiahnutiu zisku (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 109/03 zo dňa 26.novembra 2003 publikovaný pod č. R 47/2005; ... člen riadiaceho alebo kontrolného orgánu spoločnosti len preto, že má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Sžo/9/2012 zo dňa 18. apríla 2012). Interpretačné problémy v tomto smere .
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: V obchodnoprávnych vzťahoch založených zmluvou o dielo je štandardné, že podnikatelia v postavení zhotoviteľov v záujme zabezpečiť svoje nároky na zaplatenie ceny diela dojednávajú vo svoj prospech tzv. výhradu vlastníckeho práva pri ktorej sa zhotoviteľ považuje za vlastníka zhotovovaného diela až do momentu nastania určitej právnej skutočnosti, najčastejšie úplného zaplatenia ceny diela.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie, lebo vznik stavby nie je totožný s jej stavebným dokončením (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 20.6.2005, sp.zn. 22 Cdo 1135/2005; rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 5.2.2002, sp.zn. 22 Cdo 2534/2000 .
Autor: JUDr. Ján Majling
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... . 4 VÝBER Z JUDIKATÚRY TÝKAJÚCI SA NEPLATNOSTI UZNESENÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 4.1 Nedoručenie pozvánky na valné zhromaždenie Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Obdo V 70/2003 ohľadom nedoručenia pozvánky na valné zhromaždenie - ustanovenie § ... do programu až priamo na valnom zhromaždení, ale potom iba so súhlasom všetkých spoločníkov. V danom prípade - Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obo 154/2002, súd podmienil platnosť rozhodnutia o vylúčení spoločníka vopred oznámeným samostatným .
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokiaľ ide o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len z ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... priamej súvislosti s ekonomickou činnosťou spoločnosti /pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžf/7/2012 zo dňa 04.12.2012/, či nutnosť existencie priamej väzby medzi dodávkou zdaniteľného ... daných zmluvných typov sa ako problémy javia, či už preukazovanie zdaniteľného plnenia /napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Sžf 88/2009 zo dňa 13.05.2010, alebo rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 9 Afs 27/2010 zo dňa 30.09.2010/, preukazovanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.