Nájdené právne články pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1481

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85625 dokumentov
27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
519 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika odôvodnení rozsudkov začína byť v dnešnej dobe pomerne pertraktovanou témou v odborných ako ja vo verejných kruhoch vzhľadom na to, že kvalita súdnych rozhodnutí v SR neraz vyvoláva nie len u sporových strán množstvo otázok a zamyslení. Samozrejme bezprostredne kvalita odôvodnení rozsudkov súdov súvisí aj s rýchlosťou vymožiteľnosti práva na Slovensku, čo začína byť veľkou tému už aj na politickej úrovni. Aj práve z týchto dôvodov sa budem venovať vo svojom článku kde a ako hľadať cestu k skvalitneniu vyhotovovania odôvodnenia.

Úryvok z textu:
Rozhodnutie súdu odráža svojím obsahom stupeň jeho vecnej správnosti, úroveň a kultúrnosť občianskeho súdneho konania v konkrétnej veci, ako aj kvalitu práce sudcu a súdnej kancelárie. Hovoríme o dôležitej verejnej listine, ktorá je mnohokrát podkladom pre exekúciu, či výkon rozhodnutia, ale tiež návodom na konanie občanov, či precedensom pre ďalšie obdobné prípady. Sprístupnenie súdnych rozhodnutí na internete je s odstupom času určite hodnotené pozitívne, avšak donútilo nás to zamyslieť sa
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Medzitýmny rozsudok doteraz vstupoval do hry, ak sa rozhodovalo o základe alebo dôvode žalobcom uplatneného nároku. Súdy pomerne konštantne uzavierali, že medzitýmnym rozsudkom nemožno rozhodnúť o platnosti či neplatnosti vzťahu, z ktorého žaloba vychádza. Argumentovalo sa predovšetkým tým, že rozhodnutie o neplatnosti nepredstavuje rozhodnutie o základe nároku.

Úryvok z textu:
Na dnes sme z Cé Es Péčka vybrali 4 vecičky, ktoré sa pomenili pri rozsudku: Medzitýmny rozsudok Medzitýmny rozsudok doteraz vstupoval do hry, ak sa rozhodovalo o základe alebo dôvode žalobcom uplatneného nároku. Súdy pomerne konštantne uzavierali, že medzitýmnym rozsudkom nemožno rozhodnúť o platnosti či neplatnosti vzťahu, z ktorého žaloba vychádza. Argumentovalo sa predovšetkým tým, že rozhodnutie o neplatnosti nepredstavuje rozhodnutie o základe nároku. Dnes je všetko
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Príspevok sa venuje opisu rozsudku ako jedného z druhov súdnych rozhodnutí, a to tak, ako je vymedzený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), ako aj porovnaniu s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
Zásadným meritórnym rozhodnutím a v sporovom konaní bezvýnimočnou formou rozhodnutia vo veci samej je rozsudok. Obdobná právna úprava je aj v mimosporovom konaní, v ktorom platí, že rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej a uznesením v prípadoch ustanovených CMP. CSP rozlišuje tri druhy rozsudkov, a to: konečný rozsudok, ktorým sa rozhoduje o celej prejednávanej veci, čiastočný rozsudok, ktorým sa rozhoduje najskôr len o časti prejednávanej veci, medzitýmny rozsudok, ktorým sa roz
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Odporovateľnosť právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka je považovaná za pomerne nezrozumiteľný a zahmlený inštitút, ktorého plnohodnotné pochopenie rozhodne neuľahčuje strohá úprava v § 42a a § 42b OZ. Tento stav je do značnej miery historicky podmienený, keďže s účinnosťou Občianskeho zákonníka z roku 1964 odporovateľnosť z nášho právneho poriadku vymizla. Tým, samozrejme, vymizla aj z vysokoškolských učebníc, odborných komentárov a predovšetkým z judikatúry.

Úryvok z textu:
  Odporovateľnosť právnych úkonov podľa Občianskeho zá­konníka je považovaná za pomerne nezrozumiteľný a za­hmlený inštitút, ktorého plnohodnotné pochopenie rozhodne neuľahčuje strohá úprava v § 42a a § 42b OZ. Tento stav je do značnej miery historicky podmienený, keďže s účinnos­ťou Občianskeho zákonníka z roku 1964 odporovateľnosť z nášho právneho poriadku vymizla. Tým, samozrejme, vy­mizla aj z vysokoškolských učebníc, odborných komentárov a predovšetkým z judikatúry. Tento stav na
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: glosa o jednom odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu kritizuje publikačnú činnosť podriadeného sudcu na webe pravnelisty.sk

Úryvok z textu:
Naj­vyš­ší súd SR vo svo­jej ak­tuál­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti tý­ka­jú­cej sa ve­ci od­sú­de­né­ho JUDr. Euge­na Ču­ňa a spol. pre trest­ný čin ne­pria­mej ko­rup­cie roz­ho­do­val v od­vo­la­com ko­na­ní roz­sud­kom sp. zn. 5To/8/2018 zo dňa 24.01.2019, pri­čom v od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia ve­no­val po­zor­nosť aj mo­jej pub­li­kač­nej čin­nos­ti na webe práv­ne lis­ty a to aj na­priek to­mu, že ja osob­ne som v tej­to kau­ze ne­bol pro­ces­nou stra­nou a ani som v nej ne­ro
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Ďalšou z noviniek, ktorú dnešná úprava sporového konania nepozná, je rozsudok pre zmeškanie ŽALOBCU. Vytvorenie tohto inštitútu – systematicky zaradeného medzi skrátené konania a skrátené rozhodnutia – je podľa dôvodovej správy odôvodnené tým, že „Dôsledky kontradiktórneho sporového konania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú pasivitu i na strane pasívneho žalobcu.“

Úryvok z textu:
Ďalšou z noviniek, ktorú dnešná úprava sporového konania nepozná, je rozsudok pre zmeškanie ŽALOBCU.  Vytvorenie tohto inštitútu – systematicky zaradeného medzi skrátené konania a skrátené rozhodnutia – je podľa dôvodovej správy odôvodnené tým, že „Dôsledky kontradiktórneho sporového konania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú pasivitu i na strane pasívneho žalobcu.“
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Nová právna úprava sporového konania rozlišuje medzi rozsudkom pre zmeškanie žalovaného ale aj žalobcu. Na nasledujúcih riadkoch si ich priblížime spolu s rozsudkom pre uznanie a vzdanie sa nároku.

Úryvok z textu:
K rozsudku pre zmeškanie žalovaného Rozsudok pre zmeškanie žalovaného je tzv. kontumačným rozsudkom, ktorý predstavuje „formu procesnej sankcie za pasivitu žalovaného, ktorá spočíva predovšetkým v absencii povinnosti tvrdiť a povinnosti dôkaznej, či v nedostavení sa na už nariadené pojednávanie[1]“. Vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaného prichádza do úvahy v dvoch prípadoch: 1. v prípade ak sa nenariaďuje pojednávanie O žalobe znejúcej na splnenie povinnosti môže súd aj be
Autor: JUDr. Alexander Škrinár DrSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V príspevku poukazujeme na niektoré problémy súvisiace so zrušením rozhodcovského rozsudku vo všeobecnosti z dôvodu porušenia zásady rovnosti účastníkov rozhodcovského konania. Nečinnosť účastníka pri predkladaní návrhov na vykonanie dôkazov a nereagovanie na výzvy súdu nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti v rozhodcovskom konaní. Poukazujeme aj na problémy v súvislosti s dojednaním rozhodcovskej doložky v spotrebiteľských zmluvách, ktoré nie je možné automaticky považovať za neprijateľné zmluvné podmienky. V rozhodcovskom konaní, v ktoro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Rozhodcovské konanie je v súčasnom období významnou alternatívou rozhodovania sporov oproti rozhodovaniu všeobecných súdov. Liberalizácia možnosti zakladania rozhodcovských súdov viedla k založeniu veľkého množstva stálych rozhodcovských súdov (v súčasnom období je ich okolo 130). Niektoré z nich sa zameriavajú na riešenie sporov zo špecifickej problematiky. Množstvo rozhodcovských súdov však znamená, že neexistuje medz
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou náhrady trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku a to konkrétne rozdielom medzi ustanoveným obhajcom a zvoleným obhajcom.

Úryvok z textu:
Náh­ra­da trov ob­ha­jo­by po os­lo­bo­dzu­jú­com roz­sud­ku – roz­diel me­dzi us­ta­no­ve­ným ob­haj­com a zvo­le­ným ob­haj­com Tro­vy tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré zná­ša štát de­fi­nu­je Trest­ný po­ria­dok (TP) v us­ta­no­ve­ní § 553 ods. 1 tak­to: Tro­vy ne­vyh­nut­né na vy­ko­na­nie tres­tné­ho ko­na­nia vrá­ta­ne trov vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia zná­ša štát; nez­ná­ša však vlas­tné tro­vy ob­vi­ne­né­ho, zú­čas­tne­nej oso­by a poš­ko­de­né­ho ani vý­dav­ky spo­je­né so zvo­le­n
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Účelom tohto príspevku je poukázať na určité zaujímavé tendencie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach súvisiacich s rozhodcovským konaním a rozvinúť myšlienky, ktoré už autor týchto riadkov načrtol v rámci internetovej diskusie. Zameriame sa pritom na podmienky a rozsah prieskumnej právomoci ústavného súdu vo vzťahu ku konaniam súvisiacim s rozhodcovským konaním.

Úryvok z textu:
Účelom tohto príspevku je poukázať na určité zaujímavé tendencie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaniach súvisiacich s rozhodcovským konaním a rozvinúť myšlienky, ktoré už autor týchto riadkov načrtol v rámci internetovej diskusie.[1] Zameriame sa pritom na podmienky a rozsah prieskumnej právomoci ústavného súdu vo vzťahu ku konaniam súvisiacim s rozhodcovským konaním. I.    Rozhodcovské konanie a právo na súdnu a inú právnu ochranu Pred
MENU