SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 986 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 4961 krát v 986 dokumentochAutor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. decembra 2017 v prípade C- 403/16 El Hassani možno zaradiť medzi tie, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do existujúcich procesov udeľovania schengenských víz a následného preskúmavania rozhodnutí prijatých v takýchto procesoch. Ambíciou príspevku je analýza hlavných argumentov rozsudku v prípade El Hassani. Záver patrí pohľadu na slovenskú právnu úpravu aj jej zmeny pod vplyvom rozhodovacej činnosti nadnárodného súdneho orgánu, ktorým je Súdny dvor Európskej únie.

Úryvok z textu:
... požiadavku – požiadavku na úpravu vnútroštátneho práva a zaistenie súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí víz. 4 VPLYV ROZSUDKU V PRÍPADE EL HASSANI NA PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY Slovenská republika patrila do skupiny členských štátov EÚ, ktoré ... vízových rozhodnutí skutočne porušovala právo EÚ, alebo nie už SD EÚ nestihol skonštatovať, pretože pod vplyvom rozsudku v prípade El Hassani Slovenská republika zmenila svoju právnu úpravu a súdny prieskum vízových rozhodnutí umožnila pre .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí.

Úryvok z textu:
... o občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí1 (ďalej len „Haagsky dohovor“). Podnetom pre túto diskusiu sa stal najmä rozsudok ESĽP vo veci Neulinger a Shuruk , ktorý zaviedol princíp hĺbkového preskúmania celej rodinnej situácie v kontexte žiadosti o ... rodinnej situácie môže byť rozhodnutie o návrate, ktoré je de facto opatrovníckym rozhodnutím. Vzhľadom k uvedenému bol rozsudok ESĽP vo veci X. v Lotyšsko vedou medzinárodného práva súkromného očakávaný s napätím. Predpokladalo sa, že bude .
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Referát sa zaoberá otázkou princípov uplatňujúcich sa vo vzťahu k občianskym združeniam, ktoré majú ústavnoprávny aj medzinárodnoprávny základ. Pozornosť venuje princípu všeobecnosti, princípu dobrovoľnosti a princípu existencie dovoleného súkromnoprávneho cieľa združení.

Úryvok z textu:
... dôvodom na odmietnutie registrácie, rovnako ako politický cieľ, ktorý nesleduje jeho dosiahnutie nedemoraktickým spôsobom“.[9] Podľa tohoto rozsudku v rámci registrácie „združenie nesmie byť štátom nútené nadobudnúť právnu formu, o ktorú neusiluje a ktorá by ... dôsledky pre existenciu združenia a nebránili by jeho členom v dosiahnutí cieľov, ktoré si vytýčili“.[18] Odôvodnenie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva nabáda, aby orgán nepostupoval formalisticky, ale v súčinnosti so žiadateľom vyvinul úsilie .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Dňa 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia"), ktoré sa s výnimkou článkov 75 a 76 uplatňuje od 10. januára 2015. Toto nariadenie predstavuje revíziu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel I"), ktoré je považované za základ európskej justičnej spolupráce v civilných veciach. Nariadenie Bru ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe svojich národných predpisov odmietnuť právomoc podľa bruselského dohovoru a konanie zastaviť.[12] Záver uvedeného rozsudku niektorí autori interpretujú tak, že otázka odmietnutia vykonávania právomoci podľa nariadenia Brusel Ia z dôvodu ... sa však žalovaný neodvolával na výlučnú právomoc jamajských súdov. Napriek uvedenému časť odbornej verejnosti argumentuje závermi rozsudku Owusu aj v prípadoch, kedy súdy tretieho štátu majú výlučnú právomoc, pričom interpretácia uvedených záverov .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom posúdiť ich význam pre diskusiu o vhodnosti zavedenia metódy uznania pre oblasť uznávania rodičovstva do slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý v súčasnosti využíva tradičnú kolíznu metódu. V návrhoch de lege ferenda sú ponúknuté legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej kolíznoprávnej úpravy uznávania rodičovstva.

Úryvok z textu:
... kolíznu metódu. 2 ESĽP A UZNÁVANIE RODIČOVSTVA ESĽP sa zaoberal problematikou náhradného materstva vo viacerých svojich rozsudkoch, avšak len v rozsudkoch Mennesson v. Francúzsko[18], Labassee v. Francúzsko[19], Foulon a Bouvet v. Francúzsko[20], Laborie ... nášho názoru, potvrdzuje, že zmluvným stranám EDĽP je ponechaná možnosť výberu prostriedkov pre naplnenie povinnosti, ktoré z rozsudkov ESĽP vyplývajú a úlohou ESĽP je len kontrolovať, či túto svoju úlohu splnili, jeho úlohou nie je .
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať. Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže u ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalšej časti článku objasníme slovenskú právnu úpravu vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu v súvislosti s predmetom rozoberaného rozsudku. 3 VYHOTOVENIE ROZMNOŽENINY DIELA PRE (OSOBNÚ) SÚKROMNÚ POTREBU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3.1 Slovenská ... rozmnoženina pochádza, je nelegálny, resp. čo možno považovať za zdroj legálny. Súdny dvor sa vo svojom rozsudku k tejto oblasti žiadnym spôsobom nevyjadruje, rovnako slovenský autorský zákon nevymedzuje definičné znaky, ktoré by určili .
Autor: JUDr. Ján Majling
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... zhromaždenia. 4 VÝBER Z JUDIKATÚRY TÝKAJÚCI SA NEPLATNOSTI UZNESENÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 4.1 Nedoručenie pozvánky na valné zhromaždenie Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Obdo V 70/2003 ohľadom nedoručenia pozvánky na valné zhromaždenie - ustanovenie ... predpokladov. Ak na základe napadnutého uznesenia valného zhromaždenia už došlo k zápisu údajov do obchodného registra, právoplatnosťou rozsudku súdu o jeho neplatnosti dôjde k zániku práv a povinností vzniknutých z tohto uznesenia ex tunc, stav .
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... kvalifikácii skutku v rámci polície a prokuratúry. Teda či ide o obchodovanie s ľuďmi alebo o kupliarstvo. 3 ANALÝZA VYBRANÝCH ROZSUDKOV SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3.1 SLUCHOVO POSTIHNUTÝ C. E. bol odsúdený pre pokračovací zločin obchodovania s ľuďmi na trest odňatia .
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.

Úryvok z textu:
... iného aj s poukazom na závery znaleckého posudku z odboru psychológie. Z hľadiska zákonnosti takto vykonaného dokazovania i samotného právoplatného rozsudku je relevantným tiež konštatovanie, že v rámci eventuálne dovolacieho konania dovolací súd konajúci na podklade dovolania podaného obvineným môže posudzovať .
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorý nebol získaný zákonným spôsobom. Najvyšší súd [31] nepripustil súkromnú nahrávku pri dokazovaní korupčného správania. V odôvodení rozsudku zdôrazňuje, že ak napríklad dôjde k nezákonnému zaznamenávaniu súkromného rozhovoru osôb, zakázanému v zmysle § 2 ods. ... druh jeho vyhrážok, ani zostrihanie nahrávky a prispôsobenie si nahrávky v prospech poškodenej. V odôvodnení rozsudku súd použil argumentáciu z uvedeného rozsudku Krajského súdu v Žilne [39]. Súd zdôrazňuje, že v trestnom konaní sa nemôže súkromná .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.