Nájdené právne články pre výraz: rozvod manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

596 dokumentov
615 dokumentov
12182 dokumentov
9 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Úryvok z textu:
Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať? Konanie o rozvod je po novom komplexne upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§§ 92 – 100) – podľa dôvodovej správy je zaradenie tohto konania medzi mimosporové konania dané súčasnou hmotnoprávnou úpravou, i celkovou zmenou koncepcie konaní tzv. nesporového charakteru.CMP má byť podľa jeho autorov vnímané ako súhrn právnych noriem upravujúcich
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V laickej verejnosti sa pomerne pravidelne objavujú a tradujú mylné predstavy o niektorých rodinnoprávnych inštitútoch – na ilustráciu sme zopár z nich vybrali a pokúsime sa ich uviesť na pravú mieru, tak ako ich upravuje účinný právny poriadok.

Úryvok z textu:
V laickej verejnosti sa pomerne pravidelne objavujú a tradujú mylné predstavy o niektorých rodinnoprávnych inštitútoch – na ilustráciu sme zopár z nich vybrali a pokúsime sa ich uviesť na pravú mieru, tak ako ich upravuje účinný právny poriadok. Mýtus č. 1 – predmanželská zmluva Predmanželskú zmluvu slovenský právny poriadok nepozná, t.j. takúto zmluvu o majetkovom vysporiadaní, ktoré má nasledovať po zániku manželstva nemožno pred vznikom manželstva medzi snú
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok analyzuje výhody a nevýhody nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku za účelom posúdenia vhodnosti účasti Slovenskej republiky na posilnenej spolupráci v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Mechanizmus posilnenej spolupráce upravený v článku 20 ZoEÚ a článkoch 326 až 334 ZoFEÚ „umožňuje prehĺbenie európskej integrácie v oblastiach, kde nie je všeobecná vôľa členských štátov alebo rozdiely v úrovni ekonomík jednotlivých členských štátov neumožňujú prijať jednotný postup“1 a to tak, že je „skupine členských štátov (ktorá nie je vopred definovaná) povolené zo strany európskych orgánov prijatie nových pravidiel (v oblasti, ktorá nie je vopred definovaná) a to za použitia
Autor: JUDr. Veronika Bačíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hlavnou témou nasledujúceho príspevku je problematika úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom na čas po rozvode, najmä s poukazom na práva a povinnosti toho rodiča, ktorému dieťa zverené do starostlivosti nebolo. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, resp. rodinnoprávne vzťahy ako také, sú základom usporiadania spoločnosti. V súčasnej dobe je však problematika rozvodov, s ktorými je spojené aj rozhodovanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode, veľmi aktuálnou témou. V praxi môžu vznikať rôzne situácie, kedy je potrebné konkrétne riešiť, či a v akých prípadoch sa v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, ktorého účelom je založenie rodiny a výchova detí. Podľa zákona o rodine je tak cieľom manželstva vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva. Napriek tomu, že podľa dikcie zákona možno manželstvo chápať ako trvalý zväzok, nie je tomu vždy tak. V súčasnej dobe sú rozvody manželstiev stále viac a viac pertraktovanou témou. Navyše, s touto problematikou úzko súvisí otázka starostlivosti o maloleté deti, keď
Autor: JUDr. Lucia Ficzová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Rok 2016 bol bohatým na zmeny v slovenskej legislatíve. Azda za najväčšiu možno považovať rekodifikáciu občianskeho práva procesného. Došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a vytvoreniu troch nových civilných procesných kódexov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.07.2016.

Úryvok z textu:
Rok 2016 bol bohatým na zmeny v slovenskej legislatíve. Azda za najväčšiu možno považovať rekodifikáciu občianskeho práva procesného. Došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a vytvoreniu troch nových civilných procesných kódexov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.07.2016. Sú nimi: Zákon 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok Zákon 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok Zákon 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok Tieto tri kódexy v plnom rozsahu nahrad
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje "strážcovi lona" a rezervácii majetkových práv v zmysle ochrany subjektívnych práv tehotnej vdovy a nascitura.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V živote človeka nastávajú rôzne predvídateľné okamihy a mnoho je takých, ktoré človek nedokáže predvídať. Právny poriadok však musí myslieť i na osobitné a nepredvídateľné situácie, a upraviť postup ich riešení, akokoľvek sa zdá následne nelogický a z významového hľadiska zložitý. I v rímskom práve sa stretávame s istým inštitútom, ktorý hraničí s úsmevným príbehom, hoci v sebe nesie skutočnú vážnosť s ohľadom na svoj význam. Dovoľte mi mierne odbočiť od vážnosti zvolenej témy
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Štúdia sa zameriava na zodpovedanie otázky, či pri rozvode pre špecifický rozvodový dôvod zvaný ako ,,neprekonateľný odpor," zavedený do právneho poriadku zákonom č. 320/1919 Zb. z. a n., vznikali rozvedenému manželovi finančné záväzky.

Úryvok z textu:
Na území Slovenska boli finančné záväzky vyplývajúce z rozvodu prioritne upravené v zák. čl. XXXI/1894. Predmetný zákonný článok,1 platný do prijatia zákona o rodinnom práve v roku 1949, obsahoval ad 1 právnu úpravu explicitne vyjadrených finančných záväzkov ako výživné a výplata hodnoty darov darovaných v súvislosti s manželstvom alebo vstupom doň, ak nebolo možné ich navrátenie2 a ad 2 odkazovaciu právnu normu, na základe ktorej mali byť iné majetkovo-právne pomery manželov upravené platným
Autor: Mgr. Petronela Luprichová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou najlepšieho záujmu dieťaťa, ako nástroja ochrany slabšej strany v rodinnoprávnych vzťahoch de lege lata a využitím tohto inštitútu v aplikačnej praxi.

Úryvok z textu:
1 NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA Najlepší záujem dieťaťa a jeho zisťovanie je bezosporu jednou z najdôležitejších otázok rodinného práva, nakoľko dieťa, ako tzv. slabší subjekt rodinnoprávnych vzťahov, musí požívať vyššiu mieru ochrany zo strany štátu. Najlepší záujem dieťaťa je nutné skúmať v konkrétnom prípade vzhľadom na osobnosť konkrétneho dieťaťa a individuálny charakter jeho rodinno-právneho vzťahu. Podľa čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa, „musí byť záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom pri a
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V decembri v roku 2015 rozvíril vody českej aj slovenskej civilistiky nález Ústavného súdu Českej republiky (ďalej aj ako „Ústavný súd ČR“) vo veci určenia výšky výživného rodiča s nadštandardnými príjmami voči maloletému dieťaťu1 , v ktorom Ústavný súd ČR rozhodol, že rozhodnutím všeobecných súdov - Okresného súdu v Hradci Králové a rozhodnutím Krajského súdu v Hradci Králové bolo porušené základné právo sťažovateľa ako rodiča na výchovu jeho detí zaručené článkom 32 ods. 4 Li
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Tento článok sa bude snažiť reflektovať práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, ba čo viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s kľúčovou judikatúrou. Cieľom príspevku však nie je vyjadriť kritiku, ale poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryho
MENU