Nájdené právne články pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V príspevku autor rozoberá problematiku procesných spo- ločenstiev. V prvej časti sa venuje teoretickému základu roz- lišovania jednotlivých druhov procesných spoločenstiev a ich charakteristike. V druhej časti upriamuje pozornosť na špecifikáprocesnýchspoločenstievvprípadochžalôbna náhradu škody z dohôd o hmotnej zodpovednosti a na ná- hradu škody, keď ide o delenú zodpovednosť žalovaných podľa ustanovenia §438 ods. 2. V takomto prípade ide o tzv. samostatné procesné spoločenstvo s prvkami spoločenstva nerozlučného.

Úryvok z textu:
  Druhy procesných spoločenstiev Zatiaľ čo § 90 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) vymedzuje, kto je účastníkom občianskeho súdne- ho konania, § 91 tohto právneho predpisu rozlišuje dva dru- hy tzv. subjektívnej kumulácie, ku ktorej dochádza tým, že v žalobe, ktorou sa začína konanie je uvedených na strane žalobcov alebo žalovaných niekoľko účastníkov. Právna teória na základe uvedeného diferencuje tzv. aktívnu alebo
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V roku 2010 sa udialo niekoľko významných udalostí, ktoré budú mať do budúcnosti zásadný vplyv na fungovanie eurozóny, resp. jej samotnú existenciu. Bez preháňania je možné uvedenému roku dať prívlastky rok Lisabonskej zmluvy, rok dlhových kríz a napokon rok eurovalu. Popri uvedených významných udalostiach, ktorým bol aj v odbornej literatúre venovaný značný priestor však priebežne dochádza k zmene pomeru síl medzi Komisiou a Radou vo vzťahu k vynucovaniu rozpočtovej zodpovednosti členských štátov eurozóny. Príspevok sa zaoberá analýzou vývoja a kulminácie dlhovej krízy v Grécku a ponúka progn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Vývoj v eurozóne v roku 2010 je možné hodnotiť rôzne, no najčastejšie bolo vo všetkých verejných vyjadreniach skloňované slovo „výzva“. Z ekonomického hľadiska išlo o rok, keď sa do Európy v plnom rozsahu preniesla hospodárska recesia spôsobená hypotekárnou krízou v Spojených štátoch Amerických. Už v roku 2009 došlo k výraznému prepadu ekonomickej aktivity vo všetkých krajinách EÚ vrátane Slovenskej republiky a napriek tomu, že ku koncu roka už bolo možn
Autor: JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok pojednáva o postupnej transformácii právnej úpravy inštitútu finančnej kontroly z obdobia pred vstupom Slovenskej republiky so Európskej únie, až po súčasnosť, t. j. do podoby terajšieho účinného zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. januára 2016. Inštitút verejnej finančnej kontroly ako jeden z najdôležitejších druhov kontroly verejnej správy vôbec, nadobúda osobitný rozmer z pohľadu implementácie jednotlivých politík Európskej únie, ktoré slúžia ako ekonomické nástroje na podporu regionálneho rozvoja členských ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Kontrola vo verejnej správe je jednou zo základných záruk zákonnosti v jej činnosti. Pri výkone kontrolnej činnosti vznikajú špecifické spoločenské vzťahy regulované normami verejného práva vrátane správneho práva - tzv. kontrolné právne vzťahy. Obsah právnych vzťahov pri vykonávaní kontroly tvoria oprávnenia a povinnosti orgánu vykonávajúceho kontrolu a im zodpovedajúce práva a povinnosti subjektu podliehajúceho kontrole. Jednotná legálna definícia pojmu kontrola vo verejnej s
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok zaoberá problematikou záložného práva a kaucií zpohľadu teórie a rozhodovacej činnosti súdov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na účely príspevku pod zmluvnou ochranou vlastníckeho práva máme na mysli možnosť zamestnávateľa uspokojiť svoje právo na peňažné plnenie od zamestnanca na základe vzájomného dvojstranného právneho úkonu. Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom tu plní jednak zabezpečovaciu funkciu, pretože do splatnosti záväzku zvyšuje istotu oprávneného subjektu, a jednak uhradzovaciu, kedy po splatnosti dáva možnosť veriteľovi u
Autor: Mgr. Daniel Zigo
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, v rámci ktorej existujú legislatívne snahy v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa dlhodobo pokúšali presadiť prijatie daného inštitútu prostredníctvom novelizácie zákona č. 514/2003 Z. z., a ktoré sa pretavili i do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024. Z predchádzajúcich legislatívnych snáh môžeme podľa autora predpokladať akým spôsobom bude tento inštitút vymedzený v návrhoch zákona, ktoré majú byť predložené do NRSR v najbližšom období počas roka ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. ÚVOD Otázka hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov alebo lepšie povedané ich súkromnoprávna zodpovednosť za škodu spôsobenú štátu pri spravovaní jeho majetku je pomerne kontroverzná problematika, ktorej sa pravidelne (tu musím podotknúť, že najmä v predvolebnom období), venujú politici i odborná verejnosť z radov právnikov, politológov či sociológov. Téma tohto príspevku
Autor: JUDr. Vladislav Mičátek PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori v príspevku poukazujú, že hoci odborné dielo prof. JUDr. Imrich Karvaša vzniklo v úplne odlišných ekonomicko politických podmienkach v porovnaní so súčasnosťou, jeho názory a myšlienky sú vo platné aj pre dnešnú dobu a spoločnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prof. JUDr. Imrich Karvaš patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej ekonómie a zároveň praktického hospodárskeho života, a to európskeho formátu. Profesor Karvaš bol vďaka svojmu právnickému vzdelaniu veľmi systematický, a preto svojou logickou interpretáciou, teoreticko-filozofickou základňou v kontexte získaných medzinárodných poznatkov, vybudoval modernú základňu slovenskej ekonómie. Karvašovo národohospodárke myslenie je signifikantné tým, že sa vždy sa pokúš
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii.

Úryvok z textu:
Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii. V   pojme verejné financie osob
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Pracovné právo vo svojej časti zahŕňajúcej súkromnoprávne prvky, v sebe elementárne nesie otázku o možnosti použitia inštitútu zastúpenia v pracovnoprávnej oblasti. Vzťah Občianskeho zákonníka ako právneho predpisu lex generealis ku Zákonníku práce ako právneho predpisu lex specialis, umožňuje použitie niektorých občianskoprávnych inštitútov, okrem iného, aj inštitútu „zastúpenia“. V príspevku sa zaoberáme pracovnoprávnou subjektivitou subjektov pracovných vzťahov individuálneho pracovného práva, predovšetkým u fyzických osôb, a na ňu nadväzujúcim použitím ustanovení zastúpenia podľa Občianske ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvotné nazeranie na použitie inštitútu zastúpenia v pracovnom práve prináša otázku, či možno v pracovnom vzťahu ako špecifickom súkromnoprávnom vzťahu, vôbec uvažovať o možnostiach aplikácie tohto občianskoprávneho inštitútu. V dimenzii naskytujúcich sa úvah je východiskovým bodom kogentná definícia závislej práce, ale aj všeobecne známy osobitý charakter pracovnoprávnych vzťahov. Ich typickou črtou je tzv. osobný výkon práce ako ľudskej činnosti, v ktorej jednotlivec vykonáva prá
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v článku analyzuje právne predpisy o zodpovednosti pri výkone verejnej (štátnej) služby v SR. Autor sa zároveň pokúsi poukázať na najväčšie problémy, ktoré sa s vyvodzovaním zodpovednosti za výkon štátnej služby v praxi vyskytujú..

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika disciplinárnej zodpovednosti patrí tak do kategórie súkromnoprávnej ako aj verejnoprávnej zodpovednosti. Už na prvý pohľad je zjavné, že sa nejedná o inštitút vlastný iba jednému právnemu odvetviu, ale ide o inštitút multi-odvetvový. Pojem disciplína môžeme chápať buď v subjektívnom, alebo objektívnom zmysle, pričom pod subjektívnym významom rozumieme podriadenie sa subjektu určitému vopred uznanému poriadku, systému a pod. V objektívnom zmysle sa pod pojmom disciplína
Autor: Mgr. Peter Senko
Univerzita: Projustice
Abstrakt: V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
MENU