Nájdené právne články pre výraz: skúšobná doba, podmienečné odsúdenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

374 dokumentov
127 dokumentov
2980 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Veronika Poláková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na poznanie trestu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Oba inštitúty sú pokladané svojim obsahom a funkciou za alternatívne tresty k nepodmienečnému trestu odňatia slobody aj keď postoje odborníkov sú rôzne. Účelom tohto príspevku je najmä na základe súdnych rozhodnutí rozobrať tieto dva druhy trestov, ich právne aspekty a z pohľadu justičnej praxe ich priblížiť čitateľovi. V prvej časti autorka rozoberá samotný trest podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a s ním súvi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody ako aj podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom predstavujú podľa niektorých odborníkov alternatívne tresty k trestu odňatia slobody, sú prejavom zásady humanity pomocnej úlohy trestnej represie, majú výchovný charakter a umožňujú individualizáciu v prístupe súdu k trestaniu páchateľov. Obom inštitútom sa budem venovať súčasne, poukážem na ich spoločné znaky a rozdiely, zameriam sa na ich podstatu a zmysel a v nepos
Autor: JUDr. Nina Vančíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje trestnoprávnemu postihu trestného činu zanedbania povinnej výživy. Na príkladoch rozhodnutí jednotlivých súdov poukazuje na niektoré aplikačné problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti orgány činné v trestnom konaní a súdy a načrtáva možnosti ich riešenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri všetkej starostlivosti našej spoločnosti o dieťa a osoby odkázané na pomoc treba vyžadovať aj od každého jednotlivca, aby riadne plnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného1. Preto, že každý, komu zákon káže vyživovať alebo zaopatrovať iného je povinný tak učiniť, bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia súdu. Zákon samozrejme pripúšťa i výnimky z tejto povinnosti, ktoré si dovolím dať do pozornosti v nasledujúcom texte. Zákonodarca v ustanove
Autor: JUDr. Martin Mihók
Zdroj: Interpolis
Abstrakt: Zahladenie odsúdenia je významným a v praxi pomerne často využívaným inštitútom, ktorého zmyslom je odstrániť nepriaznivé dôsledky odsúdenia a umožniť odsúdenému po výkone trestu plynulejšie zaradenie sa do života bežného občana a vytvorenie dôstojných podmienok pre jeho ďalší život. Uplatnením tohto inštitútu nezaniká uložený trest, nezaniká ani trestnosť samotného skutku, je len možnosťou, aby sa po splnení zákonných podmienok odstránili negatívne dôsledky odsúdenia. Autor v článku uvádza do problematiky zahladenia odsúdenia, následne rozoberá hmotnoprávnu a procesnú úpravu tohto inštitútu a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Osoba odsúdeného stráca svojim trestným odsúdením status bezúhonnosti, čo môže mať negatívny dopad pre jeho bežné fungovanie v civilnom živote, najmä v súvislosti s vykonávaním určitých činností alebo profesií, kedy jednou z podmienok ich výkonu je práve bezúhonnosť osoby. Tieto negatívne následky sa rovnako prejavujú aj z trestnoprávneho hľadiska, nakoľko predošlé odsúdenie páchateľa za trest
MENU