Nájdené právne články pre výraz: skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa jeho autor zameriava na priblíženie niektorých aplikačných problémov z vlastnej prokurátorskej praxe, s dôrazom na dozor v trestných veciach ekonomického charakteru. Za časovo najnáročnejšie a neefektívne, v rozpore so zásadou rýchlosti, autor považuje čítanie desiatok listinných dôkazov na hlavnom pojednávaní získaných v predsúdnom konaní. Ide pritom o listiny prevažne získané od obvineného, ktoré práve obvinený a obhajoba veľmi dobre poznajú. Z uvedeného dôvodu autor navrhuje legislatívnu zmenu, a to len predloženie takto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 118"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPS'; font-weight: 700">Úvod </span></p> <p> <span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT'">Dokazovanie vykonávané v rámci prípravného konania a najmä hlavného pojednávania tvorí podstatnú a nezastupiteľnú súčasť celého trestného konania (ako nakoniec každého právneho k
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor článku voľne nadväzuje na svoj predchádzajúci príspevok týkajúci sa prepočúvania svedkov v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
<p> Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na pre­doš­lý člá­nok, v kto­rom prib­lí­žil zá­klad­né vý­cho­dis­ká flexibil­nej­šie­ho mo­de­lu pre­po­čú­va­nia tzv. sim­pli­kač­ný mo­del. Pô­vod­ný člá­nok bol po­ňa­tý kon­cep­čne pri­čom v zá­ve­roch vie­dol k od­miet­nu­tiu bez­my­šlien­ko­vi­tej ap­li­ká­cií pro­ce­dú­ry tzv. pre­po­čú­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní zo stra­ny OČTK. Na dru­hej stra­ne, ale zos­tal či­ta­te­ľo­vi dlž­ný niek­to­ré ar­gu­men­ty a tak­tiež sa ne­zao­be­ral roz­sa­ho
MENU