Nájdené právne články pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

65 dokumentov
39 dokumentov
357 dokumentov
86 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. et Ing. Ladislav Vlachovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: História právnej úpravy postavenia poškodeného od roku 1896 až po právnu úpravu súčasnosti.

Úryvok z textu:
1 TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1896 Zákon číslo XXXIII z r. 1896 bol trestným poriadkom, ktorého úplné znenie bolo „Trestní rád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi“. Tento zákon pojednával o právach poškodeného. Nebolo to žiadne jednoduché vyjadrenie práv poškodeného, ale na tú dobu išlo o veľmi zaujímavé riešenie, ako postaviť poškodeného v Trestnom poriadku tej doby do pozície, z ktorej by vedel obhájiť svoje práva. Jednoznačne je potrebné uviesť, že veľmi významným právom poškodeného
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aktuálne otázky spojené s vymedzením pojmu podnikateľ a najmä podnikanie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a vnímania týchto základný pojmov obchodného práva inými súdmi SR. Zámerom tohto príspevku je posúdiť prípustnosť rozdielneho výkladu uvedených pojmov pre potreby súkromného práva a verejného práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podnikanie a podnikateľ sú základnými pojmami obchodného práva na ktorých je budovaný princíp riadneho obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky. Tvoria teda akési základné stavebné kamene, ktorých narúšanie resp. nejednoznačný výklad môže významne ovplyvniť hospodársku činnosť jednotlivých podnikateľských subjektov. V odbornej spisbe je možné v súvislosti s používaním fundamentálnych pojmov určitého právneho odvetvia častokrát identifikovať prístup autorov, ktorý a
Autor: JUDr. PhDr. Nina Rohutná
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok definuje špecifiká československého práva procesného s dôrazom na obdobie po roku 1968, vymedzuje jeho postavenie v systéme socialistického práva a poukazuje na pramene občianskeho práva procesného z tohto obdobia. Zaoberá sa zásadou materiálnej pravdy, postavením účastníkov konania, sudcov a prokuratúry v občianskom súdnom konaní v rámci pozitívno-právnej úpravy. V kontexte prebiehajúcej rekodifikácie v oblasti civilného práva sa zamyslíme nad prípadným odkazom socialistického práva procesného pre budúcnosť civilného procesu.

Úryvok z textu:
ÚVOD Základným ideovým východiskom socialistického právneho poriadku je téza, že právo slúži politickým účelom. Socialistické právo preto môžeme charakterizovať ako inštrumentálne právo.1 Hlavnou zákonitosťou je vývojový pohyb spoločnosti od kapitalizmu k socializmu a od socializmu ku komunizmu. Avšak na dosiahnutie ideálneho stavu bolo potrebné využiť všetky dostupné prostriedky, a teda aj právo a súdnictvo. Tieto idey sa premietli do zákona o zľudovení súdnictva z roku 1948, do občians
Autor: Mgr. Lenka Martincová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Hospodárska sústava Československej republiky bola podľa Ústavy 9. mája založená na znárodnení nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoobchodu, peňažníctva a na vlastníctve pôdy v súlade so zásadou „pôda patrí tomu, kto na nej pracuje“. Tieto prvky boli doplnené okrem nedotknuteľnosti osobného majetku i ochranou drobného a stredného podnikania. Bolo však uplatňovanie ochrany drobného a stredného podnikania po roku 1948 skutočnosťou? Autorka v príspevku poukáže nielen na podobu možného podnikania, ktorá bola deklarovaná pred februárom 1948 a krátko po ňom, ale načrtne taktiež i vývoj zásady ochra ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Znárodnenie baní, priemyslu a peňažníctva bolo podľa Karla Kaplana akýmsi vyvrcholením obdobia hlbokých politických a sociálno-ekonomických premien po roku 1945. Zásadnou úlohou znárodneného sektora, ako kľúčového piliera hospodárskej sústavy Československej republiky, nebolo len zregulovanie vlastnej vnútornej organizácie, ale aj vyrovnanie sa s otázkou vzťahu k ostatným sektorom hospodárskej sústavy, či už hovoríme o neznárodnenom priemysle, malovýrobe alebo distribúcii.1 Všetky
Autor: Mgr. Jana Kováčiková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zameriava na jednu z najprirodzenejších zásad rímskeho práva nazývanú ako superficies solo cedit. Pozornosť je venovaná pôvodu a uplatňovaniu zásady v rímskom práve, jej prejavu naprieč slovenským právnymi dejinami a v súčasnej právnej realite, ktorá je poznačená absenciou superficiálnej zásady. V súvislosti s rekodifikačnými tendenciami súkromného práva na Slovensku pojednáva príspevok o potenciálnom znovuzavedení superficies solo cedit do nášho právneho poriadku a načrtá úvahy de lege ferenda. Cieľom príspevku je poukázať na výhody a nevýhody superficiálnej zásady, z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Parémia superficies solo cedit, v českých a slovenských prameňoch prekladaná spravidla v znení „povrch ustupuje pôde,“ vyjadruje princíp, že všetky predmety, ktoré sú pevne a neoddeliteľne spojené so zemským povrchom sa považujú za súčasť tohto povrchu. Ide predovšetkým o porasty a plodiny rastúce na povrchu zeme, ale rovnako sú to i stavby, domy či jednoducho budovy spojené so zemou pevným základom. Na poklade recepcie rímskeho práva je normatívne vyjadrenie superficies solo cedit
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút rámcovej zmluvy vstúpil do nášho právneho poriadku takpovediac skryte, avšak už niekoľko rokov je súčasťou tak niektorých právnych úprav, napr. tento inštitút je upravený v zákone c. 225/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo v zákone c. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Rámcová zmluva je tiež súčasťou zmluvných nástrojov využívaných už niekoľko rokov v záväzkových vzťahoch medzi podnikateľmi. Inštitút rámcovej zmluvy však nie je neznámy v práve, či už vnútroštátnom alebo dokonca medzinárodnom, kde sa takéto zmluvy uzavierajú aj v praxi aj medzi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.     Vývojové kontexty rámcovej zmluvy Inštitút rámcovej zmluvy vstúpil do nášho právneho poriadku takpovediac skryte, avšak už niekoľko rokov je súčasťou tak niektorých právnych úprav, napr. tento inštitút je upravený v zákone c. 225/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo v zákone c. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Rámcová zmluva je tiež súčasťou zmluvných nástrojov využívaných už niekoľko rokov v záväzkových vzťahoch medzi
Autor: JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť podstatu inštitútu verejnej obžaloby a prokuratúry v kontinentálnom type právnej kultúry. Úvodné časti sú venované historickej analýze týchto inštitútov, so zameraním predovšetkým na francúzsky model, ktorý sa stal základným modelom kontinentálneho typu verejnej obžaloby. Poukazuje tiež na tie zmeny inkvizičného typu trestného procesu, ktoré súvisia s inštitútom prokuratúry a verejnej obžaloby a niektoré trendy objavujúce sa v súčasných demokratických systémoch. Zmieňuje sa aj o niektorých vybraných princípoch a inštitútoch a podáva komplexný pohľad na skúmanú pro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Demokratická spoločnosť musí venovať pozornosť vytvoreniu takého systému trestnej spravodlivosti, ktorý udržiava rovnováhu medzi spoločenskou požiadavkou zabezpečenia práva a poriadku a medzi právami jednotlivca na zákonný a spravodlivý proces s dostatočnými zárukami. Takmer všetky demokratické ústavy sa snažia určitým spôsobom regulovať kľúčové inštitúty trestného procesu z dôvodu, že tento vzhľadom na svoju povahu sa dotýka základných občianskych práv a slobôd.
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR prijala na svojej júnovej schôdzi (16. 6. 2009) nový zákon o poľovníctve, ktorý po viac ako 47 rokoch nahradí zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve účinný od 1. 3. 1962 do 31. 8. 2009.

Úryvok z textu:
1/ Základné informácie o novom zákone o poľovníctve Národná rada SR prijala na svojej júnovej schôdzi (16. 6. 2009) nový zákon o poľovníctve , ktorý po viac ako 47 rokoch nahradí zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve účinný od 1. 3. 1962 do 31. 8. 2009. Nový zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 274/2009 Z.z. a  účinnosť n
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR prijala na svojej júnovej schôdzi (16. 6. 2009) nový zákon o poľovníctve publikovaný pod č. 247/2009 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 9. 2009 po viac ako 47 rokoch nahradí zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, ktorý bol účinný od 1. 3. 1962 do 31. 8. 2009.

Úryvok z textu:
Národná rada SR prijala na svojej júnovej schôdzi (16. 6. 2009) nový zákon o poľovníctve publikovaný pod č. 247/2009 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 9. 2009 po viac ako 47 rokoch nahradí zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, ktorý bol účinný od 1. 3. 1962 do 31. 8. 2009. Obsahová štruktúra informácií o právnej úprave poľovníctva v SR: 1/ Základné informácie o novom zákone o poľovníct
Autor: JUDr. Stanislav Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vývoj, príčiny a aj prevencia hospodárskej kriminality sú poplatné zmenám v našej spoločnosti, ktoré boli začaté udalosťami na konci roku 1989. V tomto smere sa pomerne rýchlo menil charakter, početnosť a tiež závažnosť hospodárskej kriminality. Aj preto cieľom tohto príspevku je analýza vybraných aspektov hospodárskej kriminality v Čechách a na Slovensku v jej historickom a právnom kontexte.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hospodárska kriminalita predstavuje jednu z najzávažnejších foriem kriminality. Je to fenomén, ktorého rozsah a závažnosť v našej spoločnosti v posledných rokoch radikálne vzrástli. Riziko, ktoré predstavuje hospodárska kriminalita pre spoločnosť, spočíva na jednej strane práve v rozmanitosti foriem, ktorými sa navonok prejavuje, na druhej strane sa však zároveň vyznačuje vysokou latentnosťou u mnohých trestných činov a organizovanosťou ich páchateľov. Výsledkom tejto trestnej činn
MENU