Nájdené právne články pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
142 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Stanislav Pavol
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vývoj, príčiny a aj prevencia hospodárskej kriminality sú poplatné zmenám v našej spoločnosti, ktoré boli začaté udalosťami na konci roku 1989. V tomto smere sa pomerne rýchlo menil charakter, početnosť a tiež závažnosť hospodárskej kriminality. Aj preto cieľom tohto príspevku je analýza vybraných aspektov hospodárskej kriminality v Čechách a na Slovensku v jej historickom a právnom kontexte.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hospodárska kriminalita predstavuje jednu z najzávažnejších foriem kriminality. Je to fenomén, ktorého rozsah a závažnosť v našej spoločnosti v posledných rokoch radikálne vzrástli. Riziko, ktoré predstavuje hospodárska kriminalita pre spoločnosť, spočíva na jednej strane práve v rozmanitosti foriem, ktorými sa navonok prejavuje, na druhej strane sa však zároveň vyznačuje vysokou latentnosťou u mnohých trestných činov a organizovanosťou ich páchateľov. Výsledkom tejto trestnej činn
Autor: JUDr. Simona Čerevková
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje téme (dis)kontinuite občianskeho práva po druhej svetovej vojne v spojitosti s udalosťami prijatia Občianskeho zákonníka, ktorý je označovaný za "stredný" aj keď na území Slovenska to bol v podstate prvý kodifikovaný civilný kódex (až na chvíľkovú platnosť ABGB počas "Bachovho absolutizmu"). Na Slovensku až do roku 1950 platilo právo obyčajové aj keď treba dodať, že určité oblasti boli čiastočne kodifikované. Príspevok ďalej posudzuje historické vplyvy na nový civilný kódex ako aj jeho ovplyvnenie právom rímskym, ale zároveň sleduje nové tendencie a vplyv socialistického pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako už z názvu vyplýva príspevok sa zaoberá témou kontinuity občianskeho práva v polovici dvadsiateho storočia. Táto je vzhľadom na tematické zameranie sekcie (konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“) aktuálna, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky došlo práve v tomto období k zlomu v oblasti občianskeho práva. Prijatím zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „Občiansky zákonník z roku 1950,“ „stredný občiansky zákonník“) došlo hneď k viacerým zlomovým u
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V kontexte témy sekcie Fenomén ekonomickej kriminality a právnych nástrojov na jej eliminovanie sa autorka zamýšľa nad možnými príčinami, ktoré viedli tvorcov predmetného zákona k zníženiu počtu taxatívneho vymedzenia trestných činov v pôvodnom návrhu zákona s cieľom vyvolať v odbornej verejnosti diskusiu k tejto - tak závažnej problematike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Blíži sa rok 2016, uplynie teda 27 rokov od nežnej revolúcie (1989) a 10 rokov od účinnosti rekodifikovaných kódexov v oblasti trestného práva. Ide o pomerne dlhý časový interval, v rámci ktorého sa úloha trestného práva podstatným spôsobom zmenila. V období, kedy naša ekonomika fungovala na princípe plánovite a direktívne riadeného hospodárstva, čiže za socializmu, bola integrácia trestného práva do riadenia ekonomiky značne vysoká a neraz sa ňou pragmaticky suplovalo nefunkč
Autor: Mgr. Štefan Dubeň
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autor článku venuje svoju pozornosť jednotlivým etapám celkového vývoja služby ochrany objektov a taktiež jeho základnej štruktúre a pôsobnosti jednotlivých úloh. Medzi tieto hlavné úlohy sa zaraďuje zaisťovanie bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku.

Úryvok z textu:
Úvod Koncepčná potreba zabezpečovania ochrany majetku štátu a majetku občanov sa stala neodmysliteľnou súčasťou každej spoločnosti. Slovenská republika predstavuje demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo a zabezpečuje svojim občanom ochranu základných ľudských práv a slobôd (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 1). Medzi hlavné priority každého štátu, ktorý sa zakladá na demokratickom princípe, je zabezpečovanie verejného poriadku a zaistenie ochrany
Autor: Mgr. Andrea Kluknavská PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Po skončení 2. svetovej vojny platili v Československu základné trestné zákony a poriadky z doby I. ČSR a Rakúsko-Uhorskej monarchie. Tieto boli stabilné, svojím obsahom liberálne, s početnou judikatúrou a komentármi. Po februári 1948 uvedená úprava nevyhovela požiadavkám nastoleného režimu, čo vyústilo na jeseň 1948 do tzv. právnickej dvojročnice za účelom prípravy návrhov noriem, ktoré znamenali zmenu celého právneho systému spolu s vypracovaním nového trestného zákona, zasiahli i vývoj súdnictva. Laizácia súdnictva a aktívna činnosť sudcov pri výklade práva ovplyvnili (a často negatívne) ju ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Po skončení 2. svetovej vojny bola Európa oslabená, hodnotový a morálny základ spoločnosti bol zlomený. Značná časť inteligencie a elít, ktoré mali vplyv na vývoj práva a právnej vedy bola zdecimovaná. Následky vojny, holokaust, genocída počas vojny negatívne zasiahli vitalitu právnej kultúry a Československo stratilo 1/3 zo svojich profesných elít (lekári, právnici, inžinieri). V Československu po skončení vojny platili v oblasti trestného práva normy z doby I. ČSR a Rakúsko-U
Autor: Mgr. Roman Nemec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou zriadenia štátneho notárstva a vývoja právnej úpravy notárstva v Československu v rokoch 1951 - 1964. Cieľom príspevku je zároveň zhodnotenie konceptu štátneho notárstva v Československu v uvedenom období spolu s konceptom latinského notárstva obsiahnutom v právnom poriadku prvej Československej republiky so zameraním na preskúmanie problému diskontinuity štátneho notárstva vo vzťahu k latinskému notárstvu v Československu, a teda i možnej diskontinuity právnej úpravy notárstva v Československu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V našom príspevku sa zameriavame na otázku zriadenia štátneho notárstva v Československu a z toho vyplývajúcu možnosť diskontinuity medzi koncepciou štátneho notárstva v rokoch 1951 - 1964 a koncepciou latinského notárstva prvej Československej republiky. Cieľom nášho príspevku je preskúmať možnosť diskontinuity koncepcie štátneho notárstva s koncepciou tzv. latinského notárstva v Československu. V príspevku sa rovnako zaoberáme vývojom právnej úpravy štátneho notárstva v rokoch 19
Autor: JUDr. et Ing. Ladislav Vlachovič
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: História právnej úpravy postavenia poškodeného od roku 1896 až po právnu úpravu súčasnosti.

Úryvok z textu:
1 TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1896 Zákon číslo XXXIII z r. 1896 bol trestným poriadkom, ktorého úplné znenie bolo „Trestní rád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi“. Tento zákon pojednával o právach poškodeného. Nebolo to žiadne jednoduché vyjadrenie práv poškodeného, ale na tú dobu išlo o veľmi zaujímavé riešenie, ako postaviť poškodeného v Trestnom poriadku tej doby do pozície, z ktorej by vedel obhájiť svoje práva. Jednoznačne je potrebné uviesť, že veľmi významným právom poškodeného
Autor: Mgr. Michal Krajčovič
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autori sa venujú legendárnej komédii z československého prostredia: Vrchní, prchni!, na ktorú nahliadajú z trestnoprávnej perspektívy. Stručne sa vyjadríme i k občiansko-právnej stránke, ktorá reflektuje blízky vzťah práva a filmového umenia. Autori taktiež uvažujú o otázkach kvalifikácie protiprávneho konania hlavného hrdinu a trestu, ktorý mu hrozil v r. 1980 a aký by mu hrozil dnes podľa Trestného zákona. Po priblížení trestnoprávnej úpravy sa pozornosť venuje identifikovaniu možných poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolností, ktoré sú relevantnými premennými v úvahách o spravodlivosti tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pramene práva v gnozeologickom chápaní zahŕňajú všetky pramene (zdroje), z ktorých môžeme poznávať obsah platného práva v určitej dobe. V komparácii s kategóriou formálnych prameňov práva je táto kategória početne aj druhovo štedrejšia. Medzi tieto pramene možno teda okrem formálnych prameňov zaradiť aj tie pramene, ktoré sú viac umením, než informačným médiom o platnej a účinnej právnej úprave v pravom slova zmysle. Tento spôsob komunikácie informácií o platnej a účinnej úprave spol
Autor: JUDr. PhDr. Nina Rohutná
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok definuje špecifiká československého práva procesného s dôrazom na obdobie po roku 1968, vymedzuje jeho postavenie v systéme socialistického práva a poukazuje na pramene občianskeho práva procesného z tohto obdobia. Zaoberá sa zásadou materiálnej pravdy, postavením účastníkov konania, sudcov a prokuratúry v občianskom súdnom konaní v rámci pozitívno-právnej úpravy. V kontexte prebiehajúcej rekodifikácie v oblasti civilného práva sa zamyslíme nad prípadným odkazom socialistického práva procesného pre budúcnosť civilného procesu.

Úryvok z textu:
ÚVOD Základným ideovým východiskom socialistického právneho poriadku je téza, že právo slúži politickým účelom. Socialistické právo preto môžeme charakterizovať ako inštrumentálne právo.1 Hlavnou zákonitosťou je vývojový pohyb spoločnosti od kapitalizmu k socializmu a od socializmu ku komunizmu. Avšak na dosiahnutie ideálneho stavu bolo potrebné využiť všetky dostupné prostriedky, a teda aj právo a súdnictvo. Tieto idey sa premietli do zákona o zľudovení súdnictva z roku 1948, do občians
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá rekodifikačnými úvahami dotýkajúcimi sa právnej úpravy zmluvy o dielo v rámci prijatia nového Občianskeho zákonníka. Autor v prvom rade poukazuje na navrhované úpravy v rámci Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. V ďalšom výklade autor poukazuje aj na niektoré ďalšie rekodifikačné úvahy mimo rámca Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Osobitosťou slovenského právneho poriadku v porovnaní s inými krajinami s kontinentálnym systémom práva je dualizmus právnej úpravy zmluvy o dielo. Predmetný inštitút je totiž upravený všeobecne v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku (ďalej aj „ObčZ“) ako aj osobitne pre obchodné záväzkové vzťahy v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej aj „ObchZ“). Táto duplicitná úprava bola zavedená do nášho právneho poriadku prijatím zákona č. 513/1991 Zb., nakoľko zákonodarca
MENU