Nájdené právne články pre výraz: splatnosť dlhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

192 dokumentov
32 dokumentov
4052 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Napriek tomu, že právnu úpravu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch možno hodnotiť ako relatívne stabilnú a nemennú, v právnej vede aj v aplikačnej praxi stále rezonuje množstvo otázok spojených s premlčaním. Príspevok sa venuje dvom z týchto otázok, pričom základnou otázkou, ktorú je potrebné si zodpovedať je, či pomenovanie premlčacia doba reflektuje účel právneho inštitútu premlčania alebo je vhodnejšie používať pojem premlčacia lehota. Ďalšou otázkou, ktorou sa príspevok zaoberá je začatie plynutia premlčacej doby v prípade uvedenom v § 563 Občianskeho zákonníka v rozhodnutiach súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súkromnom práve je právny inštitút premlčania považovaný za jeden z právnych následkov plynutia času ako objektívnej právnej skutočnosti. Koncepcia oslabenia práva v dôsledku kvalifikovaného plynutia času je pretavením zásady vigilantibus iura scripta sunt (práva patria len bdelým/ nech si každý stráži svoje práva) do ustanovení konkrétnych právnych noriem. V zmysle tejto zásady práva patria tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje oprávnenia u
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dňa 16. 2. 2011 bola prijatá nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorá bola 23. 2. 2011 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie L 48/1-10 (ďalej len „Smernica“). V nadväznosti na jej obsah sa množia podnety a zintenzívňuje sa diskusia k nadpísanej téme, t. j. či možno v transpozičnej lehote Smernice očakávať ďalšie zmeny právnej úpravy úrokov z omeškania v ustanovení § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“).

Úryvok z textu:
Dňa 16. 2. 2011 bola prijatá nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorá bola 23. 2. 2011 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie L 48/1-10 (ďalej len „Smernica“). V nadväznosti na jej obsah sa množia podnety a zintenzívňuje sa diskusia k nadpísanej téme, t. j. či možno v transpozičnej lehote Smernice očakávať ďalšie zmeny právnej úpravy úrokov z omeškania v ustanovení § 369 zák
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exekučnú paralyzovateľnosť notárskych zápisníc ako exekučných titulov. K tejto nefunkčnosti exekučných not ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exe
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exekučnú paralyzovateľnosť notárskych zápisníc ako exekučných titulov. K tejto nefunkčnosti exekučných not ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exe
Autor: Mgr. Nikola Némethová
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaná štúdia charakteru vedeckej monografie sa zaoberá zmluvou o úvere a jednotlivými zabezpečovacími prostriedkami z pohľadu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a niektoré ďalšie zákony. Zmluva o úvere predstavuje zrejme najzabezpečovanejší právny vzťah, čo súvisí s tým, že svoje uplatnenie nachádza predovšetkým v bankovej sfére. Autorka sa v predkladanej štúdii zameriava na analýzu novelou navrhovanej právnej úpravy zmluvy o úvere a zabezpečenia záväzkov v kombinácii s komparáciou s právnou úpravou de lege ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 15. októbra 2018 zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) a niektoré ďalšie zákony (ďalej len ako „Navrhovaná novela“ alebo „NNOZ“), a to najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“). Id
MENU