Nájdené právne články pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 122

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

313 dokumentov
159 dokumentov
1234 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ján Majling
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM - VŠEOBECNE Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti, povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 - max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a majetkový substrát, sú samost
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo. Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Malowský - Wenig)2. Obdobnú definíciu obchodného podielu nachádzame aj dnes v § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len Obchz). Ten ustanovuje, že obchodný podiel „predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Pojem obchodný podiel Vymedzenie obchodného podielu ako historického nástupcu tzv. závodného podielu v predvojnovej právnej úprave sa v mnohom nezmenilo. Závodný podiel bol právnou spisbou definovaný ako „členství společníkovo, t j. soubor všech práv plynoucích z členství (právo na účast ve správe, nárok na dividendu, likvidační kvotu) a všech členských závazkú (A. Malowský - Wenig)2. Obdobnú definíciu obchodného podielu nachádzame aj dnes v § 114 Obchodného zákonníka (
Autor: Lukáš Bodnár
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jednotlivé práva spoločníka obchodnej spoločnosti ako aj rozsah týchto práv sú pomerne jednoznačne konkretizované v ustanoveniach Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Napriek tomu, že zákon vychádzajúc zo zásady zmluvnej voľnosti umožňuje, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve upravili a prispôsobili práva jednotlivých spoločníkov, čo najvýhodnejšie v súlade s ich konkrétnymi potrebami, v praxi len málokedy bádať úpravu práv spoločníkov v pozmenenej podobe. Cieľom tohto príspevku je právno-kreatívnym spôsobom spojeným s argumentáciou ponúknuť pohľad na možnosti modifikácie základných prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednotlivé práva spoločníka obchodnej spoločnosti ako aj rozsah týchto práv sú pomerne jednoznačne konkretizované v ustanoveniach Obchodného zákonníka[1] (ďalej len „ObZ“). Napriek tomu, že zákon vychádzajúc zo zásady zmluvnej voľnosti umožňuje, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve upravili a prispôsobili práva jednotlivých spoločníkov, čo najvýhodnejšie v súlade s ich konkrétnymi potrebami, v praxi len málokedy bádať úpravu práv spoločníkov v pozmenenej podobe. Cieľom tohto prísp
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok je venovaný najmä výkladu ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje jednu z hmotnoprávnych podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok sa venuje analýze záverov Ústavného súdu Slovenskej r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa venuje analýze naplnenia podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti so zameraním sa na špecifickú podmienku aktívnej vecnej legitimácie stanovenú v § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka. Naplnenie tejto špecifickej podmienky bolo predmetom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky), obsah ktorého a
Autor: JUDr. Anton Ukropec
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor v uvedenom článku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spoločnosti, obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníkov, ako aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Odôvodnenosť komparatívnych úloh je podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých miestach podstatne mení.

Úryvok z textu:
ÚVOD V roku 2012 bol v Českej republike v rámci rekodifikácie súkromného práva prijatý nový zákon, ktorým sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu, do zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ďalej len „ZoOK"), ktorého účinnosť nastala od roku 2014. Uvedeným predpisom došlo k určitým zmenám aj v oblasti obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom niektoré skutočnosti sa v tejto úprave zmenili viac, iné me
Autor: Žofia Šuleková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prevoditeľnostúčasti na spoločnosti je jednou zo základných vlastností kapitálových obchodných spoločností. Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa využívajú najmä za účelom zabránenia vstupu tretej osoby do spoločnosti a zachovania pôvodnej vlastníckej štruktúry. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jednotlivé, zákonné ako aj zmluvné, spôsoby obmedzenia dispozície s obchodných podielom, ktoré spočívajú v úplnom alebo podmienenom zákaze prevodu, prípadne prechodu obchodného podielu, na iného spoločníka alebo tretiu osobu stojacu mimo spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Účasť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným je vyjadrená vo forme obchodného podielu. Obchodný podiel predstavuje v zmysle § 114 Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObchZ“) súhrn práv a povinností a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Jeho výška sa vo všeobecnosti určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Obchodný podiel je spôsobilý byť predmetom právnych vzťahov a v terminológii nášho systému súkromného práva predstavuj
Autor: JUDr. Ľuboš Dobrovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje societas ako jednej z foriem združovania majetku a osôb v rímskom práve a skúma jej základné náležitosti. Medzi ne patrí účel na ktorý bola založená, vklady alebo prínos spoločníka a súhlas spoločníkov k jej založeniu a trvaniu. Na záver konštatuje vplyv inštitútu societas na moderné formy obchodných spoločností.

Úryvok z textu:
Úvod Význam rímskeho práva pre európsku právnu kultúru dnešných dní je nespochybniteľný. Celé stáročia rímske právo formovalo platné právo a dodnes slúži ako určitá studňa poznatkov, z ktorej môžu dnešní právnici čerpať znalosti o práve a jeho základoch. Inak to nebude ani v oblasti týkajúcej sa právnických osôb resp. obchodných spoločností. Práve rímske právo svojím tisíc ročným pôsobením vytvorilo určité prototypy - tzv. pravzory dnešných obchodných spoločností. Medzi tieto tzv. p
Autor: Katarína Magočová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Novelou č. 389/2015 Z. z. účinnou od 1. januára 2017 sa do Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) zaviedlo niekoľko nových ustanovení. Medzi relevantné, na účely tohto článku, patria najmä § 66c ObZ a §§ 220w ObZ a nasledujúce. Všetky menované upravujú dohody medzi spoločníkmi, resp. tzv. akcionárske dohody. V krátkosti môžeme podotknúť, že ide o inštitút typický pre anglosaský právny systém, ktorý je v praxi bohato využívaný. V najširšom význame za vedľajšie dohody medzi spoločníkmi (tzv. sideletters) či akcionárske zmluvy (tzv. shareholders agreements) môžeme označiť také dojednania, ktoré u ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.      Všeobecná charakteristika dohôd medzi spoločníkmi Novelou č. 389/2015 Z. z. účinnou od 1. januára 2017 sa do Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) zaviedlo niekoľko nových ustanovení. Medzi relevantné, na účely tohto článku, patria najmä § 66c ObZ a §§ 220w ObZ a nasledujúce. Všetky menované upravujú dohody medzi spoločníkmi, resp. tzv. akcionárske dohody. V krátkosti môžeme podotknúť, že ide o inštitút typický pre anglosaský právny systém, ktorý je v pra
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obchodný zákonník do roku 2002 nemal žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo zriadenie záložného práva na obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Medzi odborníkmi sa preto viedol spor o tom, či obchodný podiel môže byť predmetom záložného práva. Dlhoročné diskusie ukončilo prijatie zákona č. 500/2001, ktorý do Obchodného zákonníka zaradil § 117a, ktorý upravuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel. „Ustanovením § 117a ods. 1, podľa ktorého na obchodný podiel mož
Autor: Ondrej Havír
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a kapitálové obchodné spoločnosti, kde začleňujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Úryvok z textu:
Úvod Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V     zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obcho
MENU