Nájdené právne články pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 122

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

313 dokumentov
159 dokumentov
1234 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Pavol Baláž
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vo svojom príspevku sa chcem zaoberať postavením spoločníka povereného obchodným vedením vo v.o.s., jeho vzťahom voči spoločnosti a ostatným spoločníkom, zodpovednosťou a zánikom jeho funkcie, pričom chcem zároveň poukázať na koncepciu obchodného vedenia v našom právnom poriadku, ako aj na praktické výhody tohto právneho inštitútu.

Úryvok z textu:
Úvod Vo svojom príspevku sa chcem zaoberať postavením spoločníka povereného obchodným vedením vo v.o.s., jeho vzťahom voči spoločnosti a ostatným spoločníkom, zodpovednosťou a zánikom jeho funkcie, pričom chcem zároveň poukázať na koncepciu obchodného vedenia v našom právnom poriadku, ako aj na praktické výhody tohto právneho inštitútu. 1.     Obchodné vedenie Na začiatku by som rád vymedzil legálny pojem obchodné vedenie, ktorý zákon bližšie nešpecifikuje a ne
Autor: JUDr. Imrich Torma LL.M
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok pojednáva o potrebe dôsledného rozlišovania v právnej praxi medzi spôsobom konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti a obmedzením oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Koncepcia obmedzenia oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene obchodnej spoločnosti bola zvýraznená v novele OBZ (390/2019 Z. z.). Za najzásadnejší problém autor považuje časté zamieňanie spôsobu konania v mene spoločnosti s obmedzením štatutárneho orgánu, ktoré sa vyskytuje nielen v odbornej obci ale aj v súdnych rozhodnutiach.

Úryvok z textu:
  Novelou Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“) zákonom č. 390/2019 Z. z. (ďalej len „novela OBZ“) došlo s účinnosťou k 1. 10. 2020 okrem iných významných zmien v OBZ aj k úprave znenia § 13 ods. 4 OBZ, ktorý upravuje konanie podnikateľa a najmä obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu. Zrejmým cieľom zákonodarcu v tejto časti novely OBZ bolo zvýrazniť zákaz obmedzenia oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti ako aj neúčinnosť takéhoto obmedzenia oprávnenia štatutárne
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorá je vzhľadom na úplnú absenciu právnej úpravy tohto právneho inštitútu v Obchodnom zákonníku v mnohých smeroch otázna a špecifická. Predmetom článku sú právne úvahy nad osobitosťou predkupného práva zriadeného na obchodný podiel v porovnaní so všeobecnou právnou úpravou tohto práva zakotvenou v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa autor v článku venuje aj teoretickým úvahám o povahe tohto práva a z toho vyplývajúcich právnych násled ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Napriek tomu, že v zákonnej úprave nie je výslovne stanovené, že predkupné právo podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka má vecnú povahu a pôsobí voči tretím osobám, súdna prax so súhlasom širokej odbornej verejnosti zákonnému predkupnému právu túto povahu prisudzuje. Napriek tomu sa však vyskytujú aj názory opačné argumentujúce o tom, že ide o dva rôzne právne inštitúty, z ktorých jeden vzniká zo zákona (nezávisle od vôle strán) a druhý len z vôle strán, a preto ich nie je možné spájať.
Autor: Viktor Varga
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obchodným vedením spoločnosti“ a „konaním v mene spoločnosti.“ Pojem obchodné vedenie spoločnosti používa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ObchZ“) vo viacerých ustanoveniach, avšak jeho definíciu nám neposkytuje. Vo všeobecnosti vieme povedať, že ide ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Obchodné vedenie spoločnosti a konanie v mene spoločnosti Aby sme vedeli porozumieť problematike záväznosti pokynov udeľovaných orgánom spoločnosti inému orgánu, je nevyhnutné si na úvod ozrejmiť určité pojmy, ktoré majú vplyv či už na možnosť udeľovania pokynov, ich záväznosť resp. zodpovednosť za ich výkon. Vprvom rade potrebné si vyjasniť rozdiel medzi „obchodným vedením spoločnosti“ a „konaním v mene spoločnosti.“ Pojem obchodné vedenie spoločnosti používa zákon č. 513/
Autor: JUDr. Martina Tekeliová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zákaz konkurencie ako právny inštitút v sebe spája súkromnoprávny aj verejnoprávny aspekt. Napriek uvedenému ide predovšetkým o súkromnoprávny inštitút. Obchodno-právna prax ešte nedala jednoznačné stanovisko k charakteru právnej úpravy zákazu konkurencie, z hľadiska kogentnosti či dispozitívnosti právnej normy. Výrazová rozmanitosť právnej úpravy zákazu konkurencie v Obchodnom zákonníku vynára úvahy o možnom terminologickom spresnení a zjednotený tejto právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1.     Obchodnoprávne aspekty zákazu konkurencie V práve obchodných spoločností má už tradične svoje miesto právny inštitút zákazu konkurencie. Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach výslovne upravuje tento inštitút, a to jednak všeobecne pre všetky formy obchodných spoločností, a jednak osobitne pre každú formu obchodnej spoločnosti a družstvo. Pojem zákaz konkurencie je vymedzený personálne aj vecne. Pojem „zákaz konkurencie“ doslovne znamená „zák
Autor: JUDr. Martin Kubinec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Zákonná definícia obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov vyplýva priamo z Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti (§ 114 ods. 1 ObZ). Týmto spôsobom obchodný podiel vytvára vzájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou so zodpovedajúcimi právami a povinnosťami. Jedným zo základných spôsobov, akým môže v spoločnosti s ručením obmedzeným dôjsť k zmene jej
Autor: Jana Štefáneková
Zdroj: Podnikajte.sk
Abstrakt: Postup pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným, náležitosti a forma zmluvy o prevode podielu a príprava sprievodných dokumentov.

Úryvok z textu:
Aký je postup krokov pri prevode obchodného podielu s.r.o. a na čo si dať pozor?     Prevod obchodného podielu s.r.o.     Prevod obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je relatívne bezproblémový proces, avšak aj pri ňom je potrebné poznať zákonom stanovené podmienky a dať si pozor na náležitosti, ktoré musia byť splnené. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že prevod obchodného podielu sa týka predovšetkým spoločníka, ktor
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom len valné zhromaždenie a kon
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva. Pokiaľ napríklad novelizácia Obchodnéh
Autor:
Zdroj: Podnikajte.sk
Abstrakt: Rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka o zmene sídla, jeho forma a obsahové náležitosti a preukázanie oprávnenia užívateľa nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Zmena sídla obchodnej spoločnosti je zdanlivo banálnou zmenou v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak prináša mnohým podnikateľom rovnaké otázky. Zmena sídla spoločnosti je zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri, preto pre ňu ako pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená v 30-dňovej zákonnej lehote a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.    
MENU