Nájdené právne články pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 122

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

313 dokumentov
159 dokumentov
1234 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ján Majling
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM - VŠEOBECNE Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti, povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 - max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a majetkový substrát, sú samost
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Treba podotknúť, že akcionári
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) je v súčasnosti najpočetnejším druhom obchodnej spoločnosti, ktorá sa objavuje v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. U potenciálnych zakladateľov rezonujú značné výhody tejto formy obchodnej spoločnosti, ktoré sa vo svojom podnikateľskom zámere snažia naplno využiť. Dôležitým nástrojom dosahovania cieľov s.r.o. je aj správny výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., ktorým je konateľ resp. viacero konateľov. Vývoj pr
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom len valné zhromaždenie a kon
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V záujme hospodárnosti býva stratégia podnikania a vedenie spoločnosti odňaté veľkej skupine spoločníkov, ktorej zloženie je premenlivé, a tieto sú prenesené na malú skupinu riadiacich osôb. Tejto malej skupine riadiacich osôb musí byť pri plnení jej úloh vyčlenený široký priestor na voľnú úvahu. Podstata problému spočíva v tom, ako priviesť tieto riadiace osoby k tomu, aby niesli zodpovednosť za svoju úvahu, bez toho aby im to stálo v ceste pri plnení ich úloh.1 Prirodzenou vl
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným z komponentov fungovania trhovej ekonomiky je aj otázka likvidácie spoločností. Ak by sme si mali položiť otázku kedy dochádza k likvidácii spoločnosti tak môžeme konštatovať, že spoločnosť jednak splnila účel na ktorý bola založená, alebo pominuli dôvody pre jej ďalšiu existenciu a spoločníci príp. akcionári sa rozhodli spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra, ďalej za predpokladu, že nedôjde k prechodu práv a povinností v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, a
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka uplatnenia ochrany, ktorú poskytuje princíp negatívnej materiálnej publicity,[2] sa vynára vtedy, ak tretia osoba konala v dobrej viere v zápis, ktorý už nie je správny resp. už nezodpovedá skutočnosti, alebo ktorý nikdy správny nebol, resp. nikdy skutočnosti nezodpovedal. Spravidla sa táto zásada z povahy veci uplatní v súvislosti s deklaratórnymi zápismi. V súvislosti s konštitutívnymi zápismi sa uplatní len výnimočne, predovšetkým vtedy, ak bol predmetný zápis vykonan
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.

Úryvok z textu:
ÚVOD Jednou z exponovaných zmien, ku ktorým dochádza po zrušení spoločnosti v procese likvidácie obchodnej spoločnosti, je extenzia organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh likvidácie. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje v súčasnosti mnohorozmerný proces pozostávajúci z množstva úkonov likvidátora vedúcich k dekonštitutívnemu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Tento proces laická i odborná verejnosť označuje
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svo
Autor: Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady „kúpa láme nájom“ (emptio tollit locatum) od rímskeho klasického práva až po recepciu v zásady ius commune. V prvej časti sa príspevok zaoberá všeobecným popisom postavenia nájomcu vo vzťahu k nadobúdateľovi prenajatej veci v rímskom klasickom a poklasickom práve. Na ňu nadväzuje nosná časť príspevku zaoberajúca sa vývojom tejto doktríny v náuke školy glosátorov. Glosátori vytvorili k tejto zásade také veľké množstvo výnimiek smerujúcich k ochrane postavenia nájomcu vo vzťahu k novému nadobúdateľovi veci, že rímskoprávna zásada emptio tollit locatum sa prakt ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jednou zo základných klasifikácií subjektívnych majetkových práv v dnešnom občianskom práve je delenie týchto práv na práva vecné a práva záväzkové. Toto delenie je prebraté nesporne z pôvodného rozdelenia žalôb v klasickom rímskom práve na actiones in rem a actiones in personam. Hmotnoprávny korelát k záväzkovým právam - záväzok (obligatio) nachádzame už v samotnej Justiniánskej kodifikácii, zatiaľ čo pojem vecné právo (ius in re) je výtvorom až stredovekej školy glosátorov.[1] Zá
MENU