Nájdené právne články pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 122

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

313 dokumentov
159 dokumentov
1234 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Sofista Protagoras sa považuje za jedného z prvých autorov koncepcie spoločenskej zmluvy. Predstavuje ju na mytologickom príbehu a na jeho následnej analýze v dialógu Protagora so Sokratom.

Úryvok z textu:
1. Úvod Využívanie mýtov alebo podobenstiev ako argumentačného, resp. rečníckeho prostriedku, bolo v antickej filozofickej spisbe štandardom. Spomeňme len Platónove podobenstvá o jaskyni, slnku, či úsečke. K mýtu má pritom najbližšie jeho podobenstvo o jaskyni. Vo vlastnom zmysle slova však ide o mýtus osobitne v prípade príbehu z Platónovho diela Zákony, v ktorom sa rozpráva o vláde Krona, ktorý ustanovil za vládcov obcí daimonov stvorených priamo Kronom, pretože ľudia by sa vraj sami ne
Autor: Mgr. Tomáš Hubinák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom článku je ponúknuť exkurz ku kľúčovým myšlienkam formujúcim uvažovanie o spoločenskej zmluve v dnešných intenciách, a to za účelom nadväzujúceho kritického pohľadu a testovania tézy Ústavy Slovenskej republiky ako spoločenskej zmluvy vo svetle jej ostatných noviel.

Úryvok z textu:
  Úvaha... Myšlienku spoločenskej zmluvy a jej zhmotnenie v podobe konštitúcie možno považovať za filozofický prazáklad štátneho zriadenia a vektor určujúci následný ústavnoprávny vývoj konkrétneho štátu. Filozofické a právne postuláty odbornej spisby na tému spoločenskej zmluvy dnes patria k zlatému fondu odbornej literatúry a konklúzie v nich obsiahnuté sú nanajvýš aktuálne i v rámci rozpráv o moderných demokratických zriadeniach. Ako predznamenáva už názov predkladaného článku,
Autor: JUDr. Matúš Jakub
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto krátkom príspevku sa vraciam k počiatočným teóriám spoločenskej zmluve začínajúc Thomasom Hobbesom, prechádzajúc cez Johna Locka, pokračujúc teóriou od Jean Jacques Rousseau a plynule nadväzujúc na moderné teórie od Johna Rawlsa a Davida Gauthiera. Cieľom tohto príspevku je uvedomenie si historického kontextu vývoja teórie spoločenskej zmluvy ako takej. Táto požiadavka vznikla na základe výučby, kde poslucháči túto tému vnímali len ako niečo okrajové a nepodstatné pre chápanie základov ústav. Z tohto dôvodu a zamerania príspevku, sa nenachádzajú citácie priebežne v texte, pretože sa je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Základná otázka filozofie má dve stránky. Prvou je otázka, čo je prvotné - hmota či duch, bytie alebo myslenie. Filozofi, ktorí považujú hmotu, prírodu, bytie za prvotné a ducha, vedomie, myslenie za druhotné, partia k materialistom. Filozofi, ktorí naopak tvrdia, že prvotné je vedomie, myslenie, duch sú idealisti. Druhou stránkou je, či svet je poznateľný , či ľudské predstavy a pojmy môžu byť objektívnou pravdou alebo, či svet je nepoznateľný. Filozofický materializmus uznáva poz
Autor: JUDr. Lukáš Michaľov PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jednou z najrozšírenejších foriem obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným prináša veľa výhod pre spoločníkov, a preto je možné konštatovať, že ide o formu najobľúbenejšiu. Na druhej strane z pohľadu ochrany veriteľov sa v praxi často stáva, že veritelia sa nemôžu domôcť svojich práv, t.j. plnenia zo strany spoločnosti v dôsledku obmedzeného, resp. žiadneho ručenia spoločníkov. Podľa môjho názoru za to môže nie príliš dôsledná úprava v Obchodnom zákonníku, ale aj vypočítavosť spoločníkov, ktorí sú si vedomí svojho „krytia zo strany zákona“ napri ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jednou z najrozšírenejších foriem obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným prináša veľa výhod pre spoločníkov, a preto je možné konštatovať, že ide o formu najobľúbenejšiu. Na druhej strane z pohľadu ochrany veriteľov sa v praxi často stáva, že veritelia sa nemôžu domôcť svojich práv, t.j. plnenia zo strany spoločnosti v dôsledku obmedzeného, resp. žiadneho ručenia spoločníkov. Podľa môjho názoru za to môže nie príliš dôsledná úprava v Obchodno
Autor: JUDr. Lucia Baňacká
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá otázkou obmedzení prevoditeľnosti obchodného podielu, ktorú bližšie rozpisuje v troch rovinách – obmedzenia prevoditeľnosti obchodného podielu vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy, zo zákona a z rozhodnutí súdov. Po výklade ustanovenia § 115 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, rozoberá jednotlivé prekážky prevodov obchodných podielov v s. r. o. Upozorňuje pritom na problémové časti právnej úpravy (napr. neexistencia výslovnej úpravy väčšiny potrebnej na rozhodnutie o ne-/udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu na zasadnut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Prevoditeľnosť obchodného podielu všeobecne Európske úpravy pristupujú k otázke otvorenosti, či uzavretosti spoločnosti s ručením obmedzeným rozdielne. Nemecká (§ 15 ods. 1 GmbHG[1]) i rakúska (§ 76 ods. 1 GmbHG[2]) spoločnosť s ručením obmedzeným je konštruovaná ako otvorená. Pokiaľ neurčí spoločenská zmluva podmienky prevodu obchodného podielu, môže každý spoločník prevádzať svoj obchodný podiel bez obmedzení.
Autor: Martin Kochan
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tak ako každá fyzická osoba, tak aj právnicka osoba, hoci je umelým subjektom vytvoreným pred zákonom, musí prejavovať svoju vôľu navonok. Tento výkon uskutočnuje prostredníctvom fyzických osôb, ktoré pôsobia v jednotlivých orgánoch obchodnej spoločnosti. Tak ako pôsobenie navonok, aj pôsobenie dovnútra spoločnosti, resp. jej vnútorna organizácia je pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti veľmi dôležitá. To nás nepriamo vprivádza k deleniu obchodných spoločnosti na tie zo zložitou vnútornou štruktúrou (spravidla pôjde o veľké spoločnosti) a na tie, ktorým pre riadne fungovanie postačuje je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Tak ako každá fyzická osoba, tak aj právnicka osoba, hoci je umelým subjektom vytvoreným pred zákonom, musí prejavovať svoju vôľu navonok. Tento výkon uskutočnuje prostredníctvom fyzických osôb, ktoré pôsobia v jednotlivých orgánoch obchodnej spoločnosti. Tak ako pôsobenie navonok, aj pôsobenie dovnútra spoločnosti, resp. jej vnútorna organizácia je pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti veľmi dôležitá. To nás nepriamo vprivádza k deleniu obchodných spoločnosti na tie zo z
Autor: JUDr. Zuzana Nevolná PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V európskom súkromnom práve sa stále viac objavujú úvahy o sociálnej úlohe súkromného práva a s ňou spojenej otázke ochrany slabšej strany v súkromnom práve. Tieto úvahy prenikajú aj do obchodného práva. Jednou z oblastí, kde ochrana slabšej strany v obchodnom práve zohráva významnú úlohu, je aj ochrana práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. A práve analýze právnej úpravy ochrany práv menšinových spoločníkov je venovaný tento príspevok. Autorka sa vo svojich úvahách zamýšľa nielen nad tým, či je táto dostatočná, ale aj nad otázkou, do akej miery je potrebné vyvažovať prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA PRÁV MENŠINOVÝCH SPOLOČNÍKOV A VYMEDZENIE POJMU MENŠINOVÝ SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM Právnu úpravu práv spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným nenachádzame v Obchodnom zákonníku na jednom mieste, ale nachádza sa na viacerých miestach v celom dieli o spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide prevažne o dispozitívne ustanovenia. Jednotlivé práva sú určené všetkým spoločníkom, bez rozdielu, či ide o spoločníkov väčšinových (majoritných) alebo menšinovýc
Autor: Doc. JUDr. Milan Ďurica PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Založenie obchodnej spoločnosti predstavuje vytvorenie nového nositeľa práv a povinností - právneho subjektu - pričom je potrebné rozlišovať medzi rôznymi fázami tohto procesu. Proces vzniku obchodnej spoločnosti je možné podľa súčasného názoru v Spolkovej republike Nemecko rozdeliť na tri úseky: štádium pred založením spoločnosti, štádium založenia spoločnosti a vznik spoločnosti - teda hotovú spoločnosť. Medzníky medzi týmito jednotlivými štádiami predstavujú v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným podpísanie notársky overenej spoločenskej zmluvy na jednej strane a zápis spoločnosti do ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Založenie spoločnosti Založenie obchodnej spoločnosti predstavuje vytvorenie nového nositeľa práv a povinností - právneho subjektu - pričom je potrebné rozlišovať medzi rôznymi fázami tohto procesu. Proces vzniku obchodnej spoločnosti je možné podľa súčasného názoru v Spolkovej republike Nemecko rozdeliť na tri úseky: štádium pred založením spoločnosti, štádium založenia spoločnosti a vznik spoločnosti - teda hotovú spoločnosť. Medzníky medzi týmito jednotlivými štádiami pr
Autor: JUDr. Ľuboš Dobrovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu a komparáciu inštitútu spoločenskej zmluvy tzv. societas v rímskom práve, jej presahy do súčasnej právnej úpravy zmluvy o združení a jej rekodifikačné možnosti.

Úryvok z textu:
1 NAMIESTO ÚVODU Význam rímskeho práva pre európsku právnu kultúru dnešných dní je nespochybniteľný. Celé stáročia rímske právo formovalo platné právo a dodnes slúži ako určitá studňa poznatkov, z ktorej môžu dnešní právnici čerpať znalosti o práve a jeho inštitútoch. Rímska spoločnosť a aktívne rozvíjajúce sa obchodno-ekonomické vzťahy v nej signifikantnou mierou prispeli k vzniku, rozšíreniu a zdokonaleniu inštitútu spoločenskej zmluvy tzv. societas, ktorá v rímsko-právnom prostredí pr
Autor: Mgr. Mateusz Żaba
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje právnej úprave zakladania osobných spoločností v teleinformatickom systéme, ktorá bola zavedená novelou poľského Zákonníka obchodných spoločností zo dňa 28.11.2014. Hlavným predmetom záujmu je otázka využitia štandardizovaných elektronických vzorov, ktoré sú dostupné v teleinformatickom systéme. Článok rozoberá možnosť formovať obsah spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti ako aj komanditnej spoločnosti. V tomto príspevku bola tiež prerokovaná otázka aktívnej legitimácie na uzavretie zmluvy osobnej spoločnosti v teleinformatickom systéme.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Najnovšie zmeny poľského Zákonníka obchodných spoločností (poľ. Kodeks spółek handlowych) 1 , ktoré boli zavedené zákonom zo dňa 28.11.2014, sú pokusom realizovať tzv. „digitálnu reformu“ práva spoločností a rozšíriť možnosť využitia elektronických komunikačných systémov pre zakladanie, organizáciu a fungovanie obchodných spoločností. Hlavným motívom novelizácie bolo umožniť širšie využitie elektronických vzorov sprístupnených v teleinformatickom systéme. Doposiaľ bolo využitie ele
MENU