Nájdené právne články pre výraz: spotrebiteľská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4737 dokumentov
396 dokumentov
66989 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Európske spotrebiteľské centrum v SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR upozorňuje spotrebiteľov: Dávajte si pozor kam sa registrujete!

Úryvok z textu:
V poslednom čase zaznamenalo Európske spotrebiteľské centrum v SR zriadené pri Ministerstve hospodárstva a výstavby SR (ďalej len „ESC v SR“) narastajúci počet sťažností týkajúcich sa faktúr za registráciu na webových stránkach obsahujúcich voľne dostupné údaje a programy (hlavne napr. informácie počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2010, resp. voľne šíriteľné programy typu Adobe alebo VLC, básne, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva, a pod.), pričom podmienkou registrácie je akceptovanie
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana spotrebiteľa tvorí v podmienkach Slovenskej republiky, ako i Európskej únie významnú a v súčasnosti značne diskutovanú oblasť práva. Pre právnu úpravu spotrebiteľského práva je typické, že okrem tzv. minimálneho štandardu ochrany, ktorá je spotrebiteľom poskytnutá úpravou smerníc Európskej únie, a ktorá má byť premietnutá do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov, môže byť táto ochrana vnútroštátnou právnou úpravou nad rámec úpravy smerníc rozšírená. V predmetnom príspevku sa autor venuje najnovším novelizáciám právnej úpravy spotrebiteľského práva, ktoré s účinnosťou od dr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Potreba poukázať na aktuálne otázky ochrany spotrebiteľa a možno povedať aj samotného spotrebiteľského práva, okrem stále vyvíjajúcej sa judikatúry všeobecných súdov Slovenskej republiky, tento krát vyplynula z prijatia dvoch právnych predpisov, ktoré významnejším spôsobom posilnili ochranu spotrebiteľov v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedené predpisy sú novelami najmä Občianskeho zákonníka[1], zákona o ochrane spotrebiteľa[2] a zákona o spotrebiteľských úveroch[3], ako i ďalšíc
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktickým významom tohto zákonného inštitútu.

Úryvok z textu:
Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktick
Autor: Mgr. Filip Petrek
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Vyváženosť normatívnej úpravy v oblasti ochrany spotrebiteľa je neutíchajúcim predmetom diskusií v európskom právnom prostredí. Hlavným naratívom tejto debaty v slovenskom kontexte bola v uplynulých rokoch predovšetkým kritika niektorých opatrení zákonodarcu, pri ktorých v mene ochrany spotrebiteľa zašiel často ďalej, ako si od neho vyžadovala či už transpozičná povinnosť (vo vzťahu k sekundárnemu právu EÚ), alebo zdravá miera primeranosti, očakávaná od racionálneho zákonodarcu. Jedným z najkontroverznejších pravidiel tohto druhu bolo aj ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, zavádzaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Relatívne stručné ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „ZOS“) má za sebou takmer 4-ročnú históriu prítomnosti v slovenskom právnom poriadku - k jeho inkorporácii do ZOS prišlo prostredníctvom zákona č. 102/2014 Z. z., platnosť nadobudlo dňa 23.04.2014 a účinnosť dňa 01.05.2014. Počas tohto obdobia si táto regulácia vyslúžila pomerne značnú pozornosť právnickej verejnosti, čomu sa nemožno čudovať. Na jednej strane je zrejmý jej kvantitatívn
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zodpovedaním otázky položenej v samotnom názve. Pred zodpovedaním otázky analyzuje samotný predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete. Následne rozoberá problematiku elektronického obchodu a až v závere sa venuje Dark webu ako internetovému priestoru na páchanie protiprávnej činnosti. V závere článku sa zamýšľa nad možnosťami odhaľovania protiprávnej činnosti realizovanej na internete pri nelegálnom predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Úryvok z textu:
1.      Predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete Rok 2020 ukazuje všetkým obchodníkom, že v prípade protipandemických opatrení musia byť flexibilní na to, aby ako podnikateľské subjekty prežili. Tieto hodnotenia vychádzajú z informácií, ktoré sú v každom druhom vydaní novín. Okrem počtu infikovaných, vyliečených a zomrelých na COVID 19 sa v tlači nachádza mnoho článkov a nejasnej ekonomickej budúcnosti zamestnávateľov. U zamestnávateľov ide v drvivej väčš
Autor: Mgr. Marek Ivančo
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu povahy Zmluvy o výkone správy, uzatváranej v zmysle § 8a zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z pohľadu jej možného abstraktného prieskumu neprijateľných zmluvných dojednaní. Na základe Uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 19. septembra 2019, sp. zn. 3 Co 1/2018 (ďalej aj ako „Uznesenie“), ktorého predmetom je posúdenie požiadavky na určenie neprijateľnosti podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy o výkone správy, konkrétne skutočnosti, či má takáto zmluva povahu spotreb ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd“) svojím Uznesením zo dňa 19. septembra 2019, sp. zn. 3 Co 1/2018 (ďalej len ako „Uznesenie“), rozhodol o postúpení veci na konanie a rozhodnutie veľkému senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu. V pôvodnom spore, vedenom na Krajskom súde v Bratislave, vecne príslušnom na prejednanie sporu ako súdu prvej inštancie,[1] sa žalobca (občianske združenie)
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vzťahom advokáta a spotrebiteľa právnej služby v súvislosti so včasným a primeraným spôsobom informovania o odmene za poskytovanie právnych služieb. Zámerom autorov príspevku je nájsť optimálne riešenie úpravy uvedeného vzťahu na podklade princípov a zásad správneho trestania, vybraných rozhodnutí disciplinárnych senátov Slovenskej advokátskej komory a súdnych rozhodnutí. Príspevok zároveň rieši otázku, či je možné spotrebiteľa právnych služieb, tak ako ho upravuje Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii stotožňovať so spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky predstavuje ochrana spotrebiteľa jednu z najdiskutovanejších a zákonodarne najupravovanejších oblastí. Charakteristickou je pre ňu rozdrobenosť v rôznych súkromnoprávnych, ako aj verejnoprávnych predpisoch. Zákon č. 304/2009 Z.z. ktorým sa okrem iného dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“ alebo „ZoA“) zaviedol pojem spotrebiteľ (konkrétne spotrebiteľ právnej s
Autor: Mgr. Miriam Janečková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok reaguje na novelizáciu ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Inkorporácia a simplexná interpretácia ustanovenia zásadným spôsobom ingeruje tak v teoretickej ako aj praktickej rovine do klasifikácie (tradičných) obchodnozáväzkových vzťahov a novým spôsobom (de)formuje zásadu subsidiarity s cieľom ochrany slabšieho subjektu - spotrebiteľa. Teoretická analýza je doplnená o recentnú rozhodovaciu prax súdov a stanoviská vybraných správnych orgánov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava spotrebiteľských zmlúv je generálne upravená v ustanoveniach § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako “Občiansky zákonník” v príslušnom gramatickom tvare alebo aj ako “OZ”) a v špeciálnych právnych predpisoch, ktoré upravujú spotrebiteľské právne vzťahy za špecifických podmienok.1 Ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka bolo doplnené prostredníctvom nepriamej novely na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochran
Autor: JUDr. Mária Ivanecká
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou leasingových zmlúv uzatváraných spotrebiteľmi. Poukazuje na vybrané zmluvné dojednania, ktoré sú pravidelnou súčasťou leasingových zmlúv a v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami môžu spôsobovať komplikácie. Záver príspevku je venovaný súvzťažnosti spotrebiteľských úverov s leasingovými zmluvami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Leasingová zmluva je v súčasnosti často využívaným prostriedkom na financovanie a následné obstaranie predmetu leasingu do vlastníctva leasingového príjemcu. Leasing sa v našich podmienkach, vzhľadom na v minulosti centrálne riadene hospodárstvo využíva oproti iným krajinám pomerne krátko, nemá v právnom poriadku svoje legálne zakotvenie, čo sa spolu s ďalšími faktormi v praxi zrkadlí problémami a otázkami, na ktoré doposiaľ závažne nereagovala ani judikatúra. V našom príspevku sa
Autor: Radoslav Svitana
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana spotrebiteľa je jednou zo spoločných právomocí Európskej únie a členských štátov2. To znamená, že v tejto oblasti môže Európska únia konať (najmä prijímať sekundárne právne akty) len vtedy, ak ju na to primárne právo (Zmluva o fungovaní Európskej únie) výslovne splnomocňuje. Ustanovenia primárneho práva výslovne sa týkajúce ochrany spotrebiteľa sú pritom veľmi stručné: Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že politiky Únie majú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa3, a v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa nachádza podobná všeobecne formulovaná požiadavka, aby sa oc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana spotrebiteľa je jednou zo spoločných právomocí Európskej únie a členských štátov2. To znamená, že v tejto oblasti môže Európska únia konať (najmä prijímať sekundárne právne akty) len vtedy, ak ju na to primárne právo (Zmluva o fungovaní Európskej únie) výslovne splnomocňuje. Ustanovenia primárneho práva výslovne sa týkajúce ochrany spotrebiteľa sú pritom veľmi stručné: Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že politiky Únie majú zabezpečiť vysokú úroveň ochran
MENU