Nájdené právne články pre výraz: totožnosť skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

538 dokumentov
113 dokumentov
629 dokumentov
13 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok za zaoberá problematikou skutku ako aj totožnosti skutku v trestnom práve, prináša aj niektoré praktické príklady ako aj vybranú judikatúru k vymedzeniu skutku a totožnosti skutku

Úryvok z textu:
V tom­to ro­ku up­ly­nu­lo 50 ro­kov od vy­da­nia pub­li­ká­cie An­to­ní­na Ruž­ka (Ru­žek, A.: Ob­ža­lo­va­cí zá­sa­da v čes­kos­lo­ven­ském tres­tním říze­ní, Nak­la­da­tel­ství ČAV, Pra­ha 1964), kto­rá ok­rem iné­ho po­lo­ži­la zá­kla­dy a roz­pra­co­va­la de­fi­ní­ciu poj­mu „sku­tok“ ako aj poj­mu „to­tož­nosť skut­ku“ v tres­tnom prá­ve. Je pot­reb­né uviesť, že v ča­se jej vy­da­nia bo­lo po­su­dzo­va­nie to­ho čo je sku­tok, ke­dy je to­tož­nosť skut­ku za­cho­va­ná a čo má byť kri­t
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výklad pojmu skutok ako zavinené konanie, jeho odlíšenie od pojmu trestný čin a vplyv zmeny právnej kvalifikácie na posudzovanie totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
V tom­to ro­ku up­ly­nu­lo 50 ro­kov od vy­da­nia pub­li­ká­cie An­to­ní­na Ruž­ka (Ru­žek, A.: Ob­ža­lo­va­cí zá­sa­da v čes­kos­lo­ven­ském tres­tním říze­ní, Nak­la­da­tel­ství ČAV, Pra­ha 1964), kto­rá ok­rem iné­ho po­lo­ži­la zá­kla­dy a roz­pra­co­va­la de­fi­ní­ciu poj­mu „sku­tok“ ako aj poj­mu „to­tož­nosť skut­ku“ v tres­tnom prá­ve. Je pot­reb­né uviesť, že v ča­se jej vy­da­nia bo­lo po­su­dzo­va­nie to­ho čo je sku­tok, ke­dy je to­tož­nosť skut­ku za­cho­va­ná a čo má byť kri­t
Autor: Mgr. Viktor Valla
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike totožnosti skutku a trestného charakteru konania v spojení s právnym princípom ne bis in idem. Článok je zameraný na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v predmetnej otázke.

Úryvok z textu:
„Každý má povinnosť dodržiavať právo.“[1] Z tejto skutočnosti vyplýva, že v prípade nedodržiavania tejto obligatórnejpožiadavky právneho poriadku vzniká zodpovednostný vzťah medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá dopustila konania v rozpore s právnym poriadkom a štátom. Uvádzame, že nami použitý pojem konanie nie je možné vykladať čisto na báze gramatického hľadiska, ale je nevyhnutné sústrediť sa na jeho význam v predmetnej vete a kontexte. Kombináciou logického výkladu ako
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom, pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym kon
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pri skúmaní pojmu, významu a systému zásad trestného konania je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zásady trestného konania sú zásadami trestného konania alebo trestného práva procesného alebo oboch zároveň. V podmienkach Slovenskej republiky sa presadzuje prvé chápanie zásad t.j. spájanie zásad s trestným konaním. Identifikovať tento rozdiel a prípadné odlišnosti má význam pre určenie či medi zvolenými prístupmi nie je rozdiel a to najmä v porovnaní s trestným právom hmotným, kto
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp ne bis in idem je jedným z tradičných princípov trestného práva. Vplyvom činnosti Rady Európy a práva európskej únie pozorujeme presakovanie tohto princípu aj do oblasti správneho sankcionovania. Predmetom príspevku je posúdenie rozsahu prípustnosti zákazu dvojitého stíhania v správnom trestaní. Z dôvodu názorovej nejednotnosti právnej teórie aj aplikačnej praxe sa autorka zameriava predovšetkým na disciplinárne delikty.

Úryvok z textu:
1  ÚVOD V poslednom období môžeme aj v podmienkach Slovenskej republiky pozorovať zvýšenie záujmu právnych teoretikov ako aj aplikačnej praxe o oblasť správneho trestania. Dôvodom je predovšetkým vplyv Rady Európy, ktorá od 80. rokov minulého storočia, prostredníctvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a jeho autonómneho výkladu pojmov trestný čin a trestnosť, postupne rozširuje záruky spravodlivého procesu a základné t
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii zásady ne bis in idem v praxi. Autor vo svojom príspevku analyzuje konkrétny prípad aplikácie vyššie uvedenej zásady v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aplikácia zásady ne bis in idem prináša v aplikačnej praxi množstvo úskalí a otáznikov. V predkladanom príspevku sa zameriame ako na hmotnoprávne, tak aj na procesnoprávne aspekty aplikácie zásady ne bis in idem. Pre účely príspevku sme použili reálny prípad s ktorým sme sa v aplikačnej praxi stretli a bolo pri ňom nevyhnutné aplikovať zásadu ne bis in idem. Prvá časť príspevku bude venovaná samotnej úprave zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodných d
Autor: JUDr. Martin Puchalla
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na obhajobu predstavuje jedno zo základných práv obvineného v trestnom konaní. Najmä od jeho uplatnenia mnohokrát závisí zákonnosť celého trestného konania. Kľúčovým čiastkovým atribútom práva na obhajobu je právo obvineného vedieť, čo sa mu kladie za vinu. Aj keď v súčasnosti platný a účinný Trestný poriadok nadobudol účinnosť len dňa 1.1.2006 (zákon č. 301/2005 Z.z.) v súčasnosti je pripravovaná jeho pomerne rozsiahla novela. V tejto súvislosti autori rozoberajú niektoré inštitúty, ktoré v súvislosti s dotknutým čiastkovým právom obvineného na obhajobu prináša pripravovaná novela Tre ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Nepochybne najdôležitejším právom, ktoré sa realizuje v trestnom konaní je právo obvineného na obhajobu. Toto právo pritom pozostáva z viacerých čiastkových práv, a to najmä z práva osobnej obhajoby (§34), z práva na to, aby orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovali všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech (§ 2 ods.10), z práva byť poučený o svojom práve na obhajobu (§ 34 ods. 4), z práva zvoliť si obhajcu a vykonávať právo
Autor: JUDr. Peter Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy interných predpisov Slovenského futbalového zväzu priblížuje činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v oblasti preukazovania a postihovania prípadov manipulácie priebehu a výsledkov súťaže. Príspevok sa súčasne venuje problematike súbehu disciplinárneho a trestného konania vo svetle potreby aplikácie ne bis in idem.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ostatnom čase sa vo futbalovom hnutí vyskytli viaceré prípady závažného konania, ktoré možno v súhrne považovať nielen za protiprávne ale aj za protispoločenské. Spoločným menovateľom týchto prípadov bolo tzv. korupčné konanie zainteresovaných osôb vo futbalovom prostredí. Vzhľadom na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch sa nejednalo len o podozrenia, ale aj o už preukázané prípady s konkrétnymi páchateľmi, možno s výraznou dávkou irónie skonštatovať, že korupciu vo futbale už nem
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v rámci príspevku zameriava na uplatňovanie zásady ne bis in idem vo vzťahu k hospodárskym a majetkovým trestným činom a na posudzovanie konkrétnych jednotlivých skutkov ako priestupkov, deliktov alebo a trestných činov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zásady „ne bis in idem“ rezonuje právnou praxou i teóriou vo viacerých situáciách. Najčastejšími prípadmi praktickej aplikácie zásady „ne bis in idem“ je práve situácia, kedy za totožný skutok prichádza do úvahy jednak postih trestnoprávny a taktiež postih správnoprávny. V rámci príspevku sa autor bude snažiť bližšie analyzovať a zamýšľať sa nad vzájomným prepojením a aplikáciou daňových noriem vo vzťahu k normám trestnoprávnym a nad aplikáciou zásady „ne bis in idem“
MENU