Nájdené právne články pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
135 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Príspevok bol prednesený na konferencii 23. slovenské dni práva, ktoré boli organizované Slovenskou advokátskou komorou.

Úryvok z textu:
Zá­sa­da trik­rát a dosť a trest zá­ka­zu čin­nos­ti Zá­sa­da trik­rát a dosť je tak v od­bor­nej ako aj laic­kej ve­rej­nos­ti spá­ja­ná hlav­ne s jej práv­nou úp­ra­vou pri tres­te od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie v zmys­le § 47 ods. 2 Tr. zák. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pri­po­me­núť, že zá­sa­da trik­rát a dosť naš­la svo­je up­lat­ne­nie v Tres­tnom zá­ko­ne nie­len tri tres­te od­ňa­tia slo­bo­dy, ale aj v rám­ci práv­nej úp­ra­vy tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti. Zá­sa­
Autor: JUDr. Boris Šiška
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je predostrieť čitateľovi exkurz typickými výrokmi súdu o treste zákazu činnosti, s následným vyjadrením právneho názoru na ich jednotlivú formuláciu. Náležitá a podrobná pozornosť je venovaná aj autorom viackrát rozoberanej problematike ukladania ďalšieho trestu s cieľom vyvolania odbornej diskusie na úrovni trestnoprávnych grémií a kolégií, ktoré by viedli k zjednoteniu právneho názoru

Úryvok z textu:
Zá­klad­ným pred­pok­la­dom pre ulo­že­nie zá­kon­né­ho a spra­vod­li­vé­ho tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti je aj ná­le­ži­té a správ­ne for­mu­lo­va­nie od­su­dzu­jú­ce­ho vý­ro­ku. Nie­len plu­ra­li­ta a rôz­no­ro­dosť roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti, kto­rá je príz­nač­ná pre roz­ho­do­va­ciu čin­nosť v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, ale aj sa­mot­ná for­mu­lá­cia vý­ro­ku o tres­te zá­ka­zu čin­nos­ti je pred­me­tom od­bor­nej dis­ku­sie. Keď­že od ra­cio­nál­ne a pre­cíz­ne šty­li­zo­va­né­ho od­su­
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje pomerne tradičnému trestu zákazu činnosti, zameriava sa na aplikačnú a výkladovú rovinu s ním súvisiacu, uvedené dopĺňa o prístupy rozhodovacej praxe a o poznatky majúce základ v historickej komparácii. V rámci špecifickej časti príspevku sa zameriava na ukladanie trestu zákazu činnosti v spojitosti s držaním a nosením strelných zbraní.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Trest zákazu činnosti predstavuje tradičnú sankciu v rámci trestného zákonodarstva na území Slovenskej republiky, pričom jeho základné vymedzenie obsahoval už zákon č. 86/1950 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a to v rámci § 51 ako „Zákaz činnosti“.1 Uvedené ustanovenie môžeme vnímať ako východisko aj pre dnešnú právnu úpravu, najmä teda z hľadiska obsahu, rozsahu a vyjadrenia výmery. Neskoršia právna
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V súvislosti s trestom zákazu činnosti sa v aplikačnej praxi objavuje neustále pomerne značné množstvo sporných otázok vyvolávajúcich v kruhoch odbornej verejnosti značnú názorovú roztrieštenosť. Trest zákazu činnosti je pritom štandardne skloňovaný v súvislosti s trestnými činmi, ktorých sa páchatelia dopúšťajú pod vplyvom návykovej látky, t. j. v súvislosti s trestným činom ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ. V súvislosti s týmto trestom si však pozornosť zasluhuje aj trestná činnosť iného charakteru, a to konkrétne trestá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD V súvislosti s trestom zákazu činnosti sa v aplikačnej praxi objavuje neustále pomerne značné množstvo sporných otázok vyvolávajúcich v kruhoch odbornej verejnosti značnú názorovú roztrieštenosť. Trest zákazu činnosti je pritom štandardne skloňovaný v súvislosti s trestnými činmi, ktorých sa páchatelia dopúšťajú pod vplyvom návykovej látky. Povedané inými slovami predmetný trest je ukladaný primárne v situácii, ke
Autor: JUDr. Boris Šiška
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Obsahom článku je vyjadrenie iného právneho názoru oproti názoru vyjadrenému jedným zo senátov Najvyššieho súdu SR k plynutiu trestu zákazu činnosti počas väzby.

Sprievodný text: Uz­ne­se­ním Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp.zn. 3Tost 8/2013 zo dňa 03.04.2013 zru­šil uz­ne­se­nie Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku sp.zn. PK-1T 36/2012 zo dňa 03.01.2013, kto­rým Pred­se­da se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku uz­ne­se­ním zo dňa 3. ja­nuá­ra 2013, sp. zn. PK-1T 36/2012, roz­ho­dol tak, ţe od­sú­de­né­mu M. P. pod­ľa § 438 ods. 1 Tr. por. s pou­ka­zom na § 61 ods. 6, ods. 7 (správ­ne ma­lo byť ods. 7, ods. 8) Tr. zák. za­po­čí­tal trest zá­ka­zu čin­nos­ti viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lá aké­ho­koľ­vek dru­hu, kto­rý už vy­ko­nal v tres­tnej ve­ci ve­de­nej na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 2T 25/2011, do no­vé­ho tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lá aké­ho­koľ­vek dru­hu, kto­rý mu bol ulo­že­ný ako súhrn­ný trest roz­sud­kom Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku, sp. zn. PK-1T 36/2012, zo dňa 19. de­cem­bra 2012, prá­vop­lat­ný dňa 19. de­cem­bra 2012, a to do­bu od 16. de­cem­bra 2010 do 21. mar­ca 2011.

Úryvok z textu:
Ná­zo­ry pub­li­ko­va­né v tom­to člán­ku sú len poh­ľa­dom auto­ra člán­ku na pred­met­nú prob­le­ma­ti­ku, pre­to ne­mu­sia byť bez­výh­rad­ne ak­cep­to­va­né iný­mi či­ta­teľ­mi. Z uz­ne­se­nia Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. Zn. 3Tost 8/2013 Uz­ne­se­ním Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp.zn. 3Tost 8/2013 zo dňa 03.04.2013 zru­šil uz­ne­se­nie Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku sp.zn. PK-1T 36/2012 zo dňa 03.01.2013, kto­rým Pred­se­
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Univerzita: Právne listy
Abstrakt: Autor v článku prezentuje nesúhlas so stanoviskom NS SR o trestnosti vedenia vozidla autoškoly pod dozorom inštruktora počas plynutia sankcie alebo trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Sprievodný text: Od­bor­ná ve­rej­nosť is­te za­zna­me­na­la, že dl­ho­do­bo rie­še­nú práv­nu otáz­ku, či pries­tup­ca po­čas ply­nu­tia san­kcie pod­ľa Zá­ko­na o pries­tup­koch, prí­pad­ne od­sú­de­ný po­čas ply­nu­tia tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lá pod­ľa Tres­tné­ho zá­ko­na je, ale­bo nie je op­ráv­ne­ný viesť vo­zid­lo autoš­ko­ly pod doh­ľa­dom inštruk­to­ra, vy­rie­ši­lo až sta­no­vis­ko tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR na za­sad­nu­tí ko­na­nom dňa 16.06.2015.

Úryvok z textu:
Od­bor­ná ve­rej­nosť is­te za­zna­me­na­la, že dl­ho­do­bo rie­še­nú práv­nu otáz­ku, či pries­tup­ca po­čas ply­nu­tia san­kcie pod­ľa Zá­ko­na o pries­tup­koch, prí­pad­ne od­sú­de­ný po­čas ply­nu­tia tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lá pod­ľa Tres­tné­ho zá­ko­na je, ale­bo nie je op­ráv­ne­ný viesť vo­zid­lo autoš­ko­ly pod doh­ľa­dom inštruk­to­ra, vy­rie­ši­lo až sta­no­vis­ko tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR na za­sad­nu­tí ko­na­nom dňa 16.06
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Novelou viacerých predpisov v oblasti obchodného práva (najmä Obchodný zákonník a zákon o konkurze a reštrukturalizácii), schválenou v našom parlamente dňa 23. apríla 2015 sa do právnej úpravy dostáva novinka REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ.

Úryvok z textu:
Novelou viacerých predpisov v oblasti obchodného práva (najmä Obchodný zákonník a zákon o konkurze a reštrukturalizácii), schválenou v našom parlamente dňa 23. apríla 2015 sa do právnej úpravy dostáva novinka REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ. Normy upravujúce tento inštitút síce nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016, považujeme však za vhodné upozorniť naňho už teraz, pretože sa môže dotknúť osôb vykonávajúcich funkciu štatutárnych orgánov resp. konajúcich v mene prá
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
1. Súčasná právna úprava trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona        Prostredníctvom zákona č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), bolo s účinnosťou od 01.11.2011 výrazne obmenené doterajšie ustanovenie § 289 Trestného zákona.[1] Trestný čin
Autor: JUDr. Tomáš Borec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok hovorí o pripravovanej právnej úprave priamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá bude predstavená do konca roka 2013, a umožní efektívne stíhať a sankcionovať právnické osoby, ktoré budú účastné pri páchaní trestných činov.

Úryvok z textu:
Problematika zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je jednou z najdiskutovanejších moderných tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. Vychádzajúc z poznatkov vedy trestného práva, ako aj existujúcich modelov trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb možno konštatovať, že sa uplatňujú rôzne prístupy k jej ponímaniu, či obsahovému vymedzeniu. Pre anglosaský systém práva, ale aj pre niektoré členské štáty Európskej únie (napr. Holandsk
MENU