SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308102
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 590 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 33076 krát v 1282 dokumentoch
  • konanie nájdené 37359 krát v 2381 dokumentochAutor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... ako nezákonný. Posúdenie, či určitý konkrétny obrazový a zvukový záznam bude prípustný v trestnom konaní, je vecou konkrétneho trestného konania a situácie, za ktorej majú byť takto získané informácie použité. Máme za to, ... .[52] Ako najvhodnejšie riešenie prezentovanej rozdielnej praxe slovenských súdov týkajúcej sa prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní, ktorá nespĺňa podmienky prístupu a predvídateľnosti, by bolo potrebné prijať zjednocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho .
Autor: JUDr. Adrián Vaško PhD.
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok prináša aktuálne pohľady na možnosti využitia spravodajských a operatívnopátracích informácií v trestnom konaní najmä z pohľadu riešenia bezpečnostných výziev. Súčasne sú v príspevku prezentované úvahy de lege ferenda vzťahujúce sa k predmetnej oblasti.

Úryvok z textu:
... náš názor na rozsah možného využitia spravodajských (resp. operatívno-pátracích) informácií v trestnom konaní. 2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA TRESTNÉHO KONANIA A DOKAZOVANIA Rešpektujúc zameranie nášho príspevku sa domnievame, že je v vhodné sa ... ktoré získala spravodajská služba, pričom v tomto štádiu trestného konania neslúžia ako dôkaz, ale majú význam z pohľadu začatia trestného konania. Kooperácia orgánov činných v trestnom konaní a spravodajských služieb je preto z pohľadu odhaľovania .
Autor: JUDr. Marika Briatková
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: V článku venujeme pozornosť téme: Výsluch dieťaťa v trestnom konaní a to z pohľadu právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a taktiež z pohľadu kriminalistickej taktiky. V článku približujeme a vysvetľujeme pojem výsluch vo všeobecnosti, a to z pohľadu práva, a aj z pohľadu kriminalistiky. Ďalej je pozornosť zameraná konkrétne na výsluch dieťaťa. Článok sa venuje štádiám výsluchu dieťaťa, dokumentovaniu výsluchu a osobám prítomným na výsluchu dieťaťa. V článku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha samotný výsluch dieťaťa, aké podmienky sú s tým spojené a aké nedostatky má náš systém ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... tieto okolnosti znovu vybavujeme. Ide o najrozšírenejšiu, najstaršiu a veľa krát jedinú metódu v trestnom konaní, jediný dôkazný prostriedok v trestnom konaní. Pojem výsluch nájdeme zakotvený aj v Trestnom poriadku. Trestný poriadok síce nevy-medzuje presnú ... , alebo taktiky. Jednou z metód krimina-listickej taktiky, a to veľmi dôležitou v trestnom konaní, je výsluch. V trestnom konaní poznáme rôzne druhy výsluchu, respektíve môžeme vypočúvať rôzne druhy osôb v odlišnom procesnom alebo spoločenskom .
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa dopĺňa už publikovanú tému pôsobnosti a zodpovednosti vyšetrovateľa v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
V pre­doš­lom po­le­mic­kom-pro­vo­ka­tív­nom člán­ku[1] autor ot­vo­ril té­mu pô­sob­nos­ti a zod­po­ved­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa v tres­tnom ko­na­ní. Na zá­kla­de do­py­to­va­ných otá­zok sa autor roz­ho­dol pre dopl­ne­nie svo­jej ar­gu­men­tá­cie. Keď­že sa ob­lasť otá­zok ob­me­dzi­la na ob­lasť kva­li­ty a roz­sa­hu práv­nych od­ôvod­ne­ní roz­hod­nu­tí vy­šet­ro­va­te­ľa, autor nad­via­že prá­ve na uve­de­nú ob­lasť. Špe­ci­fic­ky, pre ob­lasť práv­ne­ho po­sú­de­nia vzne­se­nia ob­vi­ne­ .
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Podstatou článku je námet do diskusie k súčasnému stavu vnímania povinností vyšetrovateľa v trestnom konaní

Úryvok z textu:
Cie­ľom člán­ku je pro­vo­ka­tív­no-po­le­mic­ký ná­met do dis­ku­sie k sú­čas­né­mu sta­vu vní­ma­nia po­vin­nos­tí vy­šet­ro­va­te­ľa/po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka PZ[1] (ďa­lej len vy­šet­ro­va­teľ) v tres­tnom ko­na­ní a to s pri­hliad­nu­tím na práv­nu úp­ra­vu a ďal­šie sú­vis­los­ti. Laj­tmo­tí­vom člán­ku bu­de kri­ti­ka čo­raz čas­tej­šie­ho náh­ľa­du na prá­cu vy­šet­ro­va­te­ľa z vý­luč­né­ho poh­ľa­du práv­nej pro­fe­sie a je­ho „po­vin­nos­ti“ po­dať od­bor­né práv­ne sta­no­vis­ká v tres­ .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.

Úryvok z textu:
Sku­toč­ne mož­no pou­žiť ako dô­kaz v tres­tnom ko­na­ní ne­zá­kon­ne zís­ka­né súk­rom­né nah­ráv­ky?[1] Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pok­ra­čo­vať v od­bor­nej dis­ku­sii[2] o spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti, či ne­pou­ .
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Úryvok z textu:
... „z ustanovenia § 114 ods. 7 Trestného poriadku vyplýva zásadný zákaz použitia obrazovo-zvukového záznamu získaného v rámci konkrétneho trestného konania v inom trestnom konaní, avšak s určitými taxatívne vymenovanými výnimkami. Trestný poriadok upravuje matériu získavania a použitia obrazovo-zvukových záznamov zhotovených informačno-technickými .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa na podklade konkrétnej trestnej veci zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní a súdov vo veciach, v ktorých splýva postavenie obvineného a poškodeného v jednej osobe v tej istej trestnej veci.

Úryvok z textu:
Úče­lom toh­to prís­pev­ku je pri­po­me­núť na kon­krét­nej tres­tnej ve­ci prí­pa­dy, v kto­rých je ur­či­tá oso­ba ob­vi­ne­ná zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, av­šak v tej is­tej tres­tnej ve­ci vy­stu­pu­je fak­tic­ky (ma­te­riál­ne) aj ako poš­ko­de­ná oso­ba (či sve­dok). Ide o špe­ci­fic­ké prí­pa­dy, v kto­rých jed­na a tá is­tá oso­ba má v tej is­tej tres­tnej ve­ci for­mál­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho (bo­lo jej vzne­se­né ob­vi­ne­nie), av­šak fak­tic­ky aj pos­ta­ve­nie poš .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na niektoré argumenty JUDr. Miroslava Srholca uverejnené v článku "Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 6" a snaží sa vysvetliť úlohu súdu a orgánov činných v trestnom konaní z hľadiska posudzovania zákonnosti získaných dôkazov ako aj v stručnosti vysvetliť úlohu judikatúry v trestnom procese.

Úryvok z textu:
Cie­ľom to­ho prís­pev­ku je rea­go­vať na niek­to­ré ar­gu­men­ty uve­de­né v člán­ku npor. JUDr. Mi­ros­la­va Sr­hol­ca (ďa­lej len autor) s náz­vom Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 6. Kom­plet­né zne­nie toh­to člán­ku mož­no náj­sť tu http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a665-tres­tnop­rav­ny-for­mal­izmus-nas-kaz­do­den­ny-no-6 Po pre­čí­ta­ní pred­met­né­ho člán­ku sa ne­mô­žem zba­viť doj­mu, že autor nes­práv­ne po­cho­pil úlo­hu sú­du v tres­tnom ko­na .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­cie poj­mu „ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.