Nájdené právne články pre výraz: trovy exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1499 dokumentov
701 dokumentov
84940 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Michal Dáni
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V období Československej republiky sa prijatím zákona č. 11/1918 Sb. z. o zriadení samostatného štátu československého nadviazalo na právnu úpravu Rakúsko-Uhorska, následkom čoho bol právny dualizmus. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa uplatňoval zákonný čl. LX z roku 1881 o exekučnom pokračovaní. Exekúciu nariaďoval súd a vykonával ustanovený exekútor, ktorý spĺňal osobitné podmienky pre výkon exekúcie. Predpokladom činnosti exekútora boli exekútorské skúšky podľa § 2 zá
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Vydanie príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a následné zablokovanie prostriedkov na bankovom účte povinného. Dôvody pre vydanie príkazu na odblokovanie účtu a lehoty pre ich vydanie.

Úryvok z textu:
Úvod Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí v praxi medzi najjednoduchšie, najrýchlejšie, najúspešnejšie a preto aj najčastejšie využívané spôsoby vykonávania (civilnej) exekúcie, pokiaľ exekučný titul znie na peňažné plnenie. Prikázanie pohľadávky z účtu v banke je upravené predovšetkým v § 93 a nasledujúcich zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom prípade mu vzniká v spojitosti s § 5 odsek 2 vyhlášky 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „Vyhl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom príp
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Ustanovenie § 47 odsek 3 Exekučného poriadku je potrebné vykladať v spojení s ustanovením § 4 odsek 1 Vyhlášky, podľa ktorého: „základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky“. Zo samotného znenia citovaného ustanovenia vyplýva, že základom na určenie odmeny exekútora je výška reálne vymoženej pohľadávky. Toto ustanovenie je potrebné vykladať v súvislosti a so zreteľom na konkrétny časový úsek exekučného konania. Na základe uvedeného možno vyvodiť záver, že ak v štádiu do uplynutia lehoty na podanie námieto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom príp
Autor: JUDr. Štefan Šviderský
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku venuje jednému zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia, a to prikázaniu pohľadávky z účtu povinného v banke. Porovnáva ho s príkazom na výplatu z účtu v peňažnom ústave tak, ako je tento upravený v právnom poriadku Českej republiky[1]. Autorovým cieľom bolo poskytnúť prehľad zakotvenia tohto inštitútu v jednotlivých právnych predpisoch pomocou ich vzájomného porovnávania.

Úryvok z textu:
Nútený výkon správnych rozhodnutí sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: -        správnou exekúciou vykonávanou správnym orgánom buď podľa ustanovení Správneho poriadku [2] alebo podľa ustanovení Daňového poriadku[3], ktorý upravuje daňovú a colnú exekúciu, alebo -        exekúciou vykonávanou súdnym exekútorom podľa ustanovení Exekučného poriadku[4]. Prikázanie pohľadávky z účtu v banke je jedným zo spôsobov v
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je upozorniť na špecifické aspekty financovania výkonu verejnej moci v exekučnom konaní podľa zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Upriamiť pozornosť na jednotlivé zdroje financovania tohto výkonu a porovnať ich vývoj z hľadiska vývoja legislatívy a rozhodovacej praxe súdov. Poukážeme na minimálne finančné požiadavky zabezpečenia exekučnej činnosti tak, aby bol výkon ústavného práva na súdnej a inej právnej ochrany účastníkov exekučného konania nestranný, nezávislí a dlhodobo udržateľný. Navrhneme koncepčné riešenie na odstrán ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodom výberu témy príspevku je jeho spoločensko - politická aktuálnosť. Ekonomická situácia v spoločnosti jej prosperita resp. recesia sa odrážajú v kvantite exekučných konaní, resp. v príčinách ich vzniku. Tam kde je vysoká miera nezamestnanosti a ochrana spotrebiteľa na nízkej úrovni, keď zodpovedné orgány tolerujú neštandardné právne prostredie v úverových vzťahoch sa potom logicky vytvára spoločensko - politický tlak buď na zmenu resp. udržanie daného stavu. Zmenu stavu v
Autor: JUDr. Peter Stodola
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrana „slabšej strany“ sa najmä pod silným vplyvom judikatúry stala témou aj v procese výkonu rozhodnutia. Z hľadiska podstaty vykonávacieho konania ide o veľmi kontroverznú problematiku, najmä v prípadoch keď na strane veriteľa je právoplatným rozhodnutím judikovaný nárok. Ochrana povinných v exekučnom konaní stojí v konflikte s ochranou legitímnych nárokov oprávnených, a preto treba tieto práva veľmi citlivo vyvažovať. Niektoré nedávne legislatívne zásahy do Exekučného poriadku však boli zamerané iba jednostranne, čo môže viesť k oslabeniu vymožiteľnosti práva. V článku autor predkladá ana ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku sa venujem aktuálnej téme právnych prostriedkov ochrany a obrany povinných podľa Exekučného poriadku, nakoľko štyridsiata druhá novela Exekučného poriadku, zákon č. 2/2017 Z. z., viedla k zásadnej systémovej zmene v tejto oblasti. Predmetná novela Exekučného poriadku nadobúda v podstatnej časti účinnosť dňa 1. apríla 2017. Okrem kontroverzných tém, ako je zavedenie náhodného prideľovania exekučných vecí exekútorom, prideľovanie vecí toho istého povinného jediném
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na právne následky mimoriadnych opravných prostriedkov využívaných v správnom konaní a ich konflikt s prebiehajúcim exekučným konaním vedených súdnym exekútorom.Poukazuje na rozdielnu pôsobnosti obranných prostriedkov v exekučnom konaní z hľadiska právomoci exekučného súdu v prípade namietaného postupu správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia.Príspevok sa zameriava hlavne na účinky povolenej obnovy konania a jej dôsledkov na vlastnícke práva dobromyseľne nadobudnuté v exekučnom konaní z pohľadu právnej istoty .Stručne prezentuje niektoré možné právne nástroje nápravy z ti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z dôvodu potreby naliehavosti upozorniť na problémy vychádzajúcich z praxe pri vymáhaní pohľadávok správnych orgánov v exekučnom konaní, sa budeme v našom príspevku ďalej z mimoriadnych opravných prostriedkov venovať len OBNOVE KONANIA podľa §62 Správneho poriadku. Tento mimoriadny opravný prostriedok je zdrojom konfliktu začatého exekučného konania, pravdepodobne preto, že: 1- je v jeho dispozičnej moci povinného (účastníka správneho konania) 2- je najjednoduchšie využiteľ
Autor: Martin Spišák
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pokiaľ ide o spôsoby zabezpečenia záväzkov, je ručenie možné pokladať za jeden z najrozšírenejších a najefektívnejších spôsobov ako ochrániť a posilniť pozíciu veriteľa. Ručenie sa využívalo v rôznych obdobách už v starovekom Ríme a dodnes má silné zabezpečovacie postavenie v občianskoprávnych i ob- chodnoprávnych záväzkoch. V tomto príspevku sa však zameriame na konkrétnu problematiku ručenia a to rozsah regresného nároku ručiteľa. Práve pri určovaní jeho rozsahu môžu vzniknúť zaujímavé situácie, ktoré rozoberieme v nasledujúcom texte.

Úryvok z textu:
Úvod Pokiaľ ide o spôsoby zabezpečenia záväzkov, je ručenie možné pokladať za jeden z najrozšírenejších a najefektívnejších spôsobov ako ochrániť a posilniť pozíciu veriteľa. Ručenie sa využívalo v rôznych obdobách už v starovekom Ríme a dodnes má silné zabezpečovacie postavenie v občianskoprávnych i ob- chodnoprávnych záväzkoch. V tomto príspevku sa však zameriame na konkrétnu problematiku ručenia a to rozsah regresného nároku ručiteľa. Práve pri určovaní jeho rozsahu môžu vzniknúť
MENU