Nájdené právne články pre výraz: udelenie amnestie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
7 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Abstrakt: Článok sa v stručnosti zaoberá tým, či je právne prijateľné rušiť časť rozhodnutia o amnestii ako aj nadväzujúce rozhodnutia orgánov aplikácie práva prostredníctvom ústavného zákona a zaoberá sa aj možnosťou preskúmania rozhodnutia o amnestii zo strany Ústavného súdu SR.

Úryvok z textu:
Pre­zi­dent SR vy­zval na dis­ku­siu o mož­nos­tiach zru­še­nia tzv. Me­čia­ro­vých am­nes­tií. Som ná­zo­ru, že ta­ká­to dis­ku­sia má zmy­sel len vte­dy, ak ju bu­dú viesť hlav­ne práv­ni­ci a zá­ro­veň len vte­dy ak sa bu­de viesť pros­tred­níc­tvom práv­nych ar­gu­men­tov. Am­nes­tia je práv­nym in­šti­tú­tom, je to prá­vo pre­zi­den­ta re­pub­li­ky vy­plý­va­jú­ce z Ústa­vy SR a pre­to aj prí­pad­né mož­nos­ti zru­še­nia roz­hod­nu­tia o am­nes­tii pa­tria vý­hrad­ne do ro­vi­ny práv­nej
Autor: JUDr. Eva Vranková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: udelenie milostirozhodnutie o amnestiíudelenie amnestie
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť amnestie udelené na začiatku roka 2013 pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Autorka analyzuje predmetné rozhodnutia o amnestii a snaží sa nájsť kľúčové momenty skúmaných amnestií, ich spoločné a rozdielne znaky.

Úryvok z textu:
„Amnestia je odkazom prezidenta celej spoločnosti. Nepovedal by som, že ide len o súcit, ale aj o istú veľkorysosť k našim spoluobčanom, ktorá čas od času musí byť prejavená.“ (Václav Klaus) 1 ÚVOD 1. januára 2013 oslávila Slovenská republika a Česká republika 20. výročie vzniku samostatných republík. Pri príležitosti tohto výročia vyhlásil slovenský prezident I. Gašparovič (po takmer deviatich rokoch od predchádzajúceho rozhodnutia o amnestii1) 2. januára 2013 amnestiu, český prezi
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor metódou komparácie porovnáva právne texty, ktoré boli prijaté v čase vzniku ústavného systému SR v roku 1992 a nasledovných novelizácií, pričom vyslovuje právny názor ako príspevok do diskusie problematiky amnestií, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Úryvok z textu:
Zrej­me sa už sta­lo na ze­mi slo­ven­skej zvy­kom, a obzvlášť v ča­soch sú­čas­ných, ži­viť te­le­víz­ny pro­jekt, či te­le­víz­ny žá­ner te­le­no­ve­la aj v práv­nej ob­las­ti, a to bez to­ho, aby prís­luš­né or­gá­ny ma­li k svo­jej prá­ci, či čin­nos­ti vy­tvo­re­ný pries­tor, spo­lo­čen­ský kľud a pre ná­le­ži­té vy­šet­re­nie dos­ta­toč­ný čas aj pre nás­led­né vec­né a naj­mä spra­vod­li­vé poc­ti­vé práv­ne roz­hod­nu­tie. Opä­tov­ne sú na svet­le i v sú­čas­nos­ti ak­ti­vi­ty ok
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Právo prezidenta rozhodovať o amnestii alebo milosti a povinnosť kontrasignácie predsedom vlády alebo ním povereného ministra. Rozlíšenie milosti a amnestie a formy v ktorých môžu byť vydané.

Úryvok z textu:
Úvod Dňa 1. januára 2013 sme si pripomenuli 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V súvislosti s týmto výročím bolo koncom uplynulého roka čoraz viac badať rôzne úvahy o prípadnom úmysle hlavy štátu udeliť amnestiu. Tieto predpovede sa nakoniec naplnili a prezident Slovenskej republiky (ďalej aj len prezident) „pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky“(1), ako sám vo svojom rozhodnutí uvádza, vydal dňa 2. januára 2013 rozhodnutie o amnestii.
Autor: JUDr. Marián Ševčík CSc.
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii týkajúcej sa problematiky tzv. Mečiarových amnestií a možností ich (ne)zrušenia, pričom sa zaoberá aj tým, či ústavný súd má v súčasnosti kompetenciu preskúmavať amnestie.

Úryvok z textu:
Zrej­me ne­byť úmr­tia a poh­re­bu pr­vé­ho slo­ven­ské­ho po­voj­no­vé­ho pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­ré­mu pred­chá­dzal list sú­čas­né­ho pre­zi­den­ta ad­re­so­va­ný všet­kým v sú­čas­nos­ti v Ná­rod­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky se­dia­cim pos­lan­com Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a nás­led­né­ho zdan­li­vo smú­toč­né­ho pre­ja­vu, kto­rý od­znel[1] na tom­to poh­re­be sú­čas­nej hla­vy štá­tu, asi by ne­bol dô­vod za­obe­rať sa už v po­ra­dí sied­mou
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: spáchanie trestného činuomilostenieamnestiaudelenie milosti
Abstrakt: Pri realizácii funkcií trestného práva štát niekedy zvykne z najrôznejších dôvodov prejavovať určitú zmierlivosť voči páchateľom trestných činov. Za určitých okolností môže trestnosť ich skutku odpadnúť, prípadne sa uložený trest nemusí vykonať. Inak tomu nebolo ani v rímskom práve. Medzi spôsoby zániku trestnosti a zániku trestov patril výkon rozsudku, omilostenie, abolícia, premlčanie trestného stíhania, smrť páchateľa a ďalšie faktické dôvody. Vzhľadom na rozsiahlosť tohto výskumu sa predložený príspevok bude špecializovať výlučne na otázku udeľovania milosti a amnestie v Rímskej ríši. Pokú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spáchanie trestného činu by malo pre štát predstavovať podnet k vyvolaniu mechanizmu, ktorý bude viesť – neodvratne a čo možno najskôr - k uloženiu sankcie pre páchateľa a zabezpečeniu jej vykonania zo strany štátu.[1] V určitých situáciách však mohli nad touto snahou prevážiť iné záujmy, ktoré bývali realizované prostredníctvom inštitútov milosti a amnestie (či všeobecnejšie omilostenia). Ešte v 19. storočí sú tieto situácie charakterizované trojako:[2] 1. Omilostenie ako ná
Autor: JUDr. Miroslav Šimala
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá viacerými najmä právno-teoretickými otázkami právneho inštitútu amnestie a milosti. Základnou otázkou je definovanie pojmu amnestia a milosť. V príspevku je prezentovaná nami vytvorená všeobecná definícia amnestie a milosti a pojmu amnestia a milosť v slovenskom právnom poriadku. Pri definovaní amnestie a milosti sa osobitne venujeme rozdielom medzi amnestiou a milosťou. Tieto rozdiely sme zadelili do dvoch kategórii: právno-teoretické vyplývajúce zo samotnej definície amnestie a milosti a právno-procesné, ktoré pramenia z odlišností konania o udelení amnestie a konania o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pojem amnestia alebo milosť je definovaný v právnej teórii rôzne. Mnohokrát sa definícia amnestie a milosti prelína s charakterizovaním aplikačných aktov právneho inštitútu amnestie a milosti t.j. rozhodnutí o amnestii a rozhodnutí o udelení milosti. Pri definovaní amnestie a milosti treba zohľadniť najmä niekoľko tisícročí trvajúci historický vývoj tohto právneho inštitútu a zaradenie amnestie a milosti do viacerých právnych odvetví najmä ústavného práva a trestného práva. Amnestia je te
Autor: JUDr. Eva Vranková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku autorka analyzuje inštitút amnestie z hľadiska jeho teoretického vymedzenia, foriem apodstatných rozdielov medzi amnestiou a milosťou. Podrobne sa zaoberá ústavnou a právnou úpravou tohto inštitútu v právnom poriadku Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venuje dôvodom a účelu amnestie aaktuálnej otázke zrušenia rozhodnutia oudelení amnestie. V záverečnej časti príspevku autorka uvádza problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s praktickou realizáciou amnestií v Slovenskej republikea podáva návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD „Moc odpúšťať, ak sa používa múdro, môže mať neobyčajne blahodarný vplyv.“ (Ch. Montesquieu) Právo udeľovať amnestiu oddávna patrí k tradičným prerogatívam hlavy štátu a je zrejme tak staré ako právny poriadok samotný. Jeho historické prežívanie má filozofické korene v uznávaní skutočnosti, že tak, ako nie je dokonalý človek, nie je dokonalý ani právny poriadok, ktorý tvorí. Na opodstatnenosť
Autor: Mgr. Peter Nágl
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok stručne charakterizuje inštitút amnestie ako súčasť mierových zmlúv s tým, že prináša krátky prierez textami mierových zmlúv, ktoré obsahovali amnestiu.

Úryvok z textu:
1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA AMNESTIE Slovo amnestia má svoj základ v gréckom jazyku v ktorom bolo používané vo význame - zabudnutie.1 Inštitút amnestie je všeobecne považovaný za normatívny právny akt adresovaný individuálne neurčeným osobám identifikovateľným až po jej vydaní, ktorým sa celkom alebo sčasti odpúšťa právoplatne uložený trest alebo zahládza odsúdenie páchateľom ktorí spĺňajú určité predpoklady Adresáti amnestie nie sú v samotnej amnestii konkrétne špecifikovaní. Ich okruh j
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pomenúva základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. Analyzuje ústavnoprávne aspekty vybraných dôvodov zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie.

Úryvok z textu:
1 ZÁNIK TRESTNOSTI AKO TEORETICKÝ POJEM Prvotným znakom každého správneho deliktu je, že ide o čin, ktorý je protiprávny. Ak by čin, ktorý sa prejavil vo vonkajšom svete, nebol protiprávny, potom by sme nemohli hovoriť o správnom delikte, pretože by nebol naplnený jeho základný pojmový znak; išlo by o čin, ktorý je pozitívnym právom povolený. Tento záver odôvodňuje aj znenie čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať to, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,
MENU