Nájdené právne články pre výraz: určovacia žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

488 dokumentov
168 dokumentov
2578 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: K vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú.

Úryvok z textu:
K  vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú (na portáli lexforum.cz - k nahliadnutiu TU). V nadväznosti na vyjadrenia oboch kolegov si dovolím uviesť pár svojich postrehov: Vylučovacia žaloba, m
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opomenul zahrnúť do súpisu alebo naopak zapísal tam niečo, čo nie je majetkom úpadcu.

Úryvok z textu:
Ideálny stav v konkurzných konaniach nastáva vtedy, ak sa zákonom definovaná aktívna konkurzná podstata (t.j. majetok podliehajúci speňaženiu v konkurze) zhoduje s konkurznou podstatou spísanou v súpise majetku – inými slovami musí byť daný súlad skutkového stavu so zákonom. Ak sa tieto dve veličiny nezhodujú, tak ide o protiprávny stav, ktorý má za následok buď poškodenie veriteľov alebo zásah do práva vlastniť majetok tretích osôb; to závisí od toho či správca niečo opom
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý sa cíti byť dotknutý na svojich právach, resp. právom chránených záujmoch sa môže obrátiť na súd v súlade s ustanovením § 14 odsek 4 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZoVBNP“) – tento nástroj slúži ako ochrana pred prijatím protiprávnych rozhodnutí na schôdzi vlastníkov bytov, kde vlastníci bytov rozhodujú o spoločných záležitostiach ako spoluvlastníci spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku.

Úryvok z textu:
Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý sa cíti byť dotknutý na svojich právach, resp. právom chránených záujmoch sa môže obrátiť na súd v súlade s ustanovením § 14 odsek 4 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZoVBNP“) – tento nástroj slúži ako ochrana pred prijatím protiprávnych rozhodnutí na schôdzi vlastníkov bytov, kde vlastníci bytov rozhodujú o spoločných záležitostiach ako spoluvlastníci spoločných č
Autor: Mgr. Petra Žárská LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnymi prostriedkami ochrany pri porušení akýchkoľvek práv v slovenskej legislatíve sú vo všeobecnosti predžalobné výzvy, neodkladné opatrenia, zabezpečenie dôkazného prostriedku a žaloby. Pri porušovaní autorských práv existuje určitá logická a časová následnosť použitia prostriedkov právnej ochrany. Z praktických pracovných skúsenosti autoriek a s konzultácií nimi vedenými s odborníkmi z praxe za účelom stanovenia štandardného postupu pri porušovaní nielen autorských práv a
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Pozemkové úpravy majú byť jeden z nástrojov, ktorý má zabezpečiť rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a tiež pomôcť usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy vo vzťahu k pozemkom. V praxi sú však pomerne časté prípady, keď si osoby uplatňujú vlastnícke právo k pozemku na súde prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva ku konkrétnej parcele počas pozemkových úprav. Vo svojom príspevku sa autori venujú konkrétnemu príkladu z praxe na ktorom sa snažia poukázať na vznik problémových situácií.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod V súčasnosti existuje v Slovenskej republike veľké množstvo evidovaných parciel a neupravených vlastníckych vzťahov k nim. Samotnému vlastníctvu pozemkov nepomáha ani veľká rozdrobenosť pozemkov. Takáto rozdrobenosť pozemkov sa dotýka aj katastrálnych odborov na okresných úradoch, keďže vystupujú pomerne aktívne v procese pozemkových úprav. Ďalším problémom je aj fakt, že samotné vlastníctvo jednotlivých pozemkov je často predmetom súdneho sporu. Preto sú v
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Účinná ochrana osobnostných práv občanov, ktorá spočíva najmä v garantovaní práva na ochranu osobnosti a v zabezpečení efektívnych právnych prostriedkov jeho ochrany, je záujmom každého demokratického právneho štátu. Osobnostné práva sú práva, ktoré chránia integritu človeka bez ohľadu na jeho vek, duševnú a intelektuálnu vyspelosť, vierovyznanie, národnostnú a etnickú príslušnosť, spoločenské postavenie, hmotné zabezpečenie. Ide o nehmotné nemajetkové hodnoty, chránené normami tak súkromného práva, ako aj verejného práva. Autor sa v príspevku zaoberá problematikou občianskoprávnej ochrany oso ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na ochranu osobnosti, resp. tzv. osobnostné práva sú neoddeliteľnou súčasťou odvetvia občianskeho práva a ich právna úprava je obsiahnutá najmä v ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Občianskoprávna ochrana osobnosti pritom vychádza z ústavného rámca, ktorým je najmä čl. 19 Ústavy SR. Obsahom citovaného článku je ústavná garancia práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, práva na ochranu mena, ako aj práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa bude zaoberať analýzou uplatniteľnosti nových zásad vedenia sporov z pracovnoprávnych vzťahov pred súdmi po účinnosti Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V zmysle čl. 46 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“) má každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť právo domáhať sa svojich práv na súde alebo na inom orgáne. „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“1 Ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu je jedným zo základných pilierov právnej a
MENU