Nájdené právne články pre výraz: uspokojenie záložného veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
1 dokument
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa venuje aplikačným problémom realizácie záložného práva vo sfére procesného práva, t.j. pri exekučnom konaní. Identifikuje základné nedostatky právnej úpravy a navrhuje ich možné riešenia. Poukazuje aj na nevhodnú doktrínu Ústavného súdu SR v týchto otázkach, ktorá obhajuje nelegitímne obmedzenie práva na súdnu a inú právnu ochranu veriteľa, ktorý vystupuje v exekučnom konaní ako oprávnený. Za nevyhnutné považuje tiež vyriešenie vzťahu medzi Občianskym zákonníkom a Exekučným poriadkom v otázke realizácie predaja zálohu.

Úryvok z textu:
  Úvodné poznámky   Kvalitu právneho vzťahu v nadväznosti na kvalitu právnej normy ovplyvňuje aj (ne)použitie dispozitívnych ustanovení právnej normy účastníkmi právneho vzťahu pri konštituovaní právneho vzťahu, a teda pri vytváraní jeho obsahu, či už voľbou obsahu právneho vzťahu, alebo využitím zabezpečovacích inštitútov (hmotnoprávna prevencia). Zajeden z najvýznamnejších zabezpečovacích prostriedkov považujeme práve záložné práv
Autor: JUDr. Tomáš Lisánsky
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými skutkovými podstatami trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona, pričom zvláštnu pozornosť venuje prípadom súvisiacich s právnymi vzťahmi upravenými normami súkromného práva. V tejto súvislosti príspevok analyzuje najmä možné kazuistické situácie vo vzťahu k postúpeniu pohľadávky alebo realizáciou záložného práva. Súčasne je v príspevku venovaný priestor i prípadom, v ktorých dochádza zo strany oprávnených subjektov k vzneseniu námietky premlčania alebo preklúzii.

Úryvok z textu:
Úvod. Existencia veriteľa a dlžníka v mutuálnom a právami a povinnosťami vzájomne korešpondujúcom právnom vzťahu je podmienená najmä záväzkovým vzťahom. Môže ísť teda o záväzkový vzťah majúci pôvod v zmluve, ale takisto aj v spôsobení škody či v daňovej, colnej, alebo inej zákonnej povinnosti. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať (dodať zaplatený tovar alebo zaplatiť zaň peniaze), konať (vykonať opravu alebo zhotoviť dielo), niečoho sa zdržať (dočasne nevyužívať určitú nehnuteľn
MENU