Nájdené právne články pre výraz: výpoveď daná zamestnávateľom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
17 dokumentov
163 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Martin Ducár
Zdroj: HN Online
Abstrakt: Okrem klasických komerčných právnikov pôsobiacich vo firmách pôsobia na Slovensku okrem advokátov usadení euroadvokáti, zahraniční a medzinárodní advokáti. Advokát vás môže zastúpiť v konaní pred súdmi či orgánmi verejnej moci, obhájiť vás v trestnom konaní, poskytovať právne rady, spisovať listiny a zmluvy alebo dokonca spravovať majetok. Za právnikmi ľudia chodia v mnohých prípadoch, až keď sú už v nepríjemnostiach. V niektorých situáciách sa vám oplatia skôr, ako sa do problémov dostanete.

Úryvok z textu:
Vybrali sme päť situácii v živote, v ktorých budete potrebovať právnika. Inak vás to môže vyjsť draho. Okrem klasických komerčných právnikov pôsobiacich vo firmách pôsobia na Slovensku okrem advokátov usadení euroadvokáti, zahraniční a medzinárodní advokáti. Advokát vás môže zastúpiť v konaní pred súdmi či orgánmi verejnej moci, obhájiť vás v trestnom konaní, poskytovať právne rady, spisovať listiny a zmluvy alebo dokonca spravovať majetok. Za právnikmi ľudia chodia v mnohých p
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Z dôvodu posilnenej ochrany zamestnanca je zamestnávateľ limitovaný výpovednými dôvodmi taxatívne ustanovenými v Zákonníku prácu. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jeden z často sa vyskytujúcich dôvodov pre výpoveď danú zamestnávateľom je nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov ( ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce
Autor: JUDr. Eva Tináková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Pracovná neschopnosť zamestnávateľa predstavuje vážny zásah do sociálnych a ekonomických práv zamestnancov. Jednou z možností zamestnanca platobne neschopného zamestnávateľa je právo obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia ako subsystému sociálneho poistenia inkorporovaného do nášho právneho poriadku na základe implementácie príslušnej legislatívy Únie. Práve zabezpečenie minimálneho štandardu sociálnej ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov a zabezpečenie riadneho fungovania voľného pohybu osôb vnútorného trhu predstavujú hlavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Platobná neschopnosť zamestnávateľov sa v súčasnej dobe stáva čoraz častejším a zároveň i naliehavejším problémom. V roku 2013 bolo na Slovensku vyhlásených 394 konkurzov, ide o rekordne najvyšší počet bankrotov.(1) Z hľadiska trhového hospodárstva je nutné konštatovať, že bankrot, respektíve „krach“ či úpadok podniku je nielen bežným ale dokonca potrebným javom. Avšak dopad bankrotu na zamestnanca úpadcu už nemožno posudzovať cez optiku trhového hospodárstva. Platobná neschopnosť
Autor: JUDr. Vladimír Gembický
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Problematika skončenia pracovného pomeru je veľmi citlivou témou a zasahuje do práv a povinností veľkej časti fyzických aj právnických osôb, či už v pozícii zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účelom príspevku je poukázať na problematiku, resp. nedostatočnú legislatívnu úpravu spojenú s platným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa niektorými jednostrannými právnymi úkonmi. Záver príspevku sa zaoberá teoretickými rozdielmi medzi skončením pracovného pomeru a zánikom pracovnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Pracovnoprávne vzťahy patria k najcitlivejším a najfrekventovanejším právnym vzťahom v spoločnosti. Individuálne pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú výkonom závislej práce fyzických osôb, pre právnické alebo fyzické osoby upravuje Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) Ak tento zákon vo svojej prvej časti (§1 až § 40) neustanovuje inak, vzťahujú sa na tieto právne vzťahy od 1. januára 2009 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.), obsiahnuté v ustanoveniach
Autor: JUDr. Tatiana Máhrová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V predkladanej vedeckej štúdii autorka prezentuje poznatky aplikácie ustanovení pracovnoprávnych predpisov na pracovnoprávne vzťahy počas vyhlásenia pandémie. Konkrétne sa venuje jednotlivým povinnostiam zamestnávateľa v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov počas ochorenia COVID-19, možnosti úpravy pracovného času, ako aj povinnostiam zamestnancov, ktorých dodržiavaním môžeme vo veľkej miere zamedziť šíreniu ochorenia.

Úryvok z textu:
1 Úvod V súčasnosti, nielen Slovenská republika bojuje s krízovou situáciou súvisiacou s ochorením COVID – 19. Je potrebné, aby sme tejto pandémii ochorenia COVID – 19 spôsobeného koronavírusom venovali pozornosť aj z hľadiska dôležitosti prijatia opatrení v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú potrebné na zabezpečenia minimalizácie šírenia tohto ochorenia na pracoviskách. Najdôležitejšími opatreniami sú opatrenia prevenčného charakteru. Dôležitosť zamedzenia šírenia ochorenia COVID –
Autor: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rôznorodosť predmetov činností zamestnávateľských subjektov a pracovných pozícií zamestnancov objektívne odôvodňuje existenciu špecifických pracovných podmienok. Aj Zákonník práce počíta s niektorými osobitnými pracovnými podmienky (napr. práca doma) či s osobitným prístupom k niektorým kategóriám zamestnancom (napr. zvýšená ochrana tehotných žien, zdravotne postihnutých a pod.). Rozmanité pracovné podmienky sú často upravené v pracovných alebo kolektívnych zmluvách, či interných predpisoch zamestnávateľa. V podmienkach Slovenskej republiky sa špecifickosť pracovných podmienok odvíja viac od c ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Tak ako bežný život prináša rôzne situácie, aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa vyskytujú rôzne variácie výkonu závislej práce, ktoré sa vymykajú štandardným pracovným pomerom na neurčitý čas, v rámci ktorého zamestnanec vykonáva prácu na pracovisku počas bežných štandardných pracovných hodín. Zákonník práce počíta s určitými modifikáciami klasického pracovného pomeru, ktoré pomenúvame ako atypické pracovné pomery1, či už ide o domácku prácu, prácu na kratší pracov
MENU