Nájdené právne články pre výraz: valné zhromaždenie s. r. o.

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.

Úryvok z textu:
Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.[1] „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred záujmami akcionára, ktorý ho do predstavenstva váhou svojich hlasov presadil, a nenechá sa preto pri výkone svojej funkcie týmto akcionárom ovplyvňovať. Uvedené platí podobne aj pre výkon pôsobnosti konateľa v s
Autor: JUDr. Ján Majling
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM - VŠEOBECNE Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti, povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 - max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a majetkový substrát, sú samost
Autor: Mgr. Dominika Becková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Otázka štruktúrovania a delegácie rozhodovacích právomocí v jednotlivých formách obchodných spoločnosti je pomerne diskutovanou témou. Ekonomický dôvodom vytvárania obchodných spoločností je podnikateľský zámer zakladataľov, ktorí vytvorením obchodnej spoločnosti dávajú, len právnu formu, v ktorej sa bude podnikateľský zámer realizovať. Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť, ktorá by svojimi parametrami čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zámeru. Obchodný zákonník upravuje štyri formy obchodných spoločností : verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Otázka štruktúrovania a delegácie rozhodovacích právomocí v jednotlivých formách obchodných spoločnosti je pomerne diskutovanou témou. Ekonomický dôvodom vytvárania obchodných spoločností je podnikateľský zámer zakladataľov, ktorí vytvorením obchodnej spoločnosti dávajú, len právnu formu, v ktorej sa bude podnikateľský zámer realizovať. Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť, ktorá by svojimi parametrami čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zám
Autor: JUDr. Anton Ukropec
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor v uvedenom článku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spoločnosti, obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníkov, ako aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Odôvodnenosť komparatívnych úloh je podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých miestach podstatne mení.

Úryvok z textu:
ÚVOD V roku 2012 bol v Českej republike v rámci rekodifikácie súkromného práva prijatý nový zákon, ktorým sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu, do zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ďalej len „ZoOK"), ktorého účinnosť nastala od roku 2014. Uvedeným predpisom došlo k určitým zmenám aj v oblasti obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom niektoré skutočnosti sa v tejto úprave zmenili viac, iné me
Autor: Ondrej Havír
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a kapitálové obchodné spoločnosti, kde začleňujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Úryvok z textu:
Úvod Definíciu obchodnej spoločnosti v našom obchodnom zákonníku nenájdeme. V     zmysle § 56 ods. 1 obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou je právnická osoba, založená za účelom podnikania. Na jednej strane je takmer nemožné a neúčelné vymedzovať pojem obchodnej spoločnosti, na strane druhej takéto nevymedzenie môže otvárať mnoho otázok. Obchodné spoločnosti je možné na právno-teoretickom základe rozčleniť na osobné obchodné spoločnosti- verejná obcho
Autor: Peter Bobčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Odlišné spôsoby odmeňovania členovobchodných spoločností vyplýva jednak z odlišných funkcií nachádzajúcich sa v tom-ktorom druhu obchodnej spoločnosti a významu funkcie spočívajúcej v právomociach ktoré k nej prislúchajú. Pochopenie systému odmeňovania obchodných spoločností a jeho praktickej implikácie má okrem obchodnoprávnych dopadov významný vplyv na riešenie daňových a odvodových otázok výdavkov spoločnosti a zároveň zasahuje aj do sociálnej sféry, keďže na správnom riadení spoločností je často závislé veľké množstvo zamestnancov. Práca sa bude, kvôli úzkosti priestoru ale najmä priamej a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Odlišné spôsoby odmeňovania členovobchodných spoločností vyplýva jednak z odlišných funkcií nachádzajúcich sa v tom-ktorom druhu obchodnej spoločnosti a významu funkcie spočívajúcej v právomociach ktoré k nej prislúchajú. Pochopenie systému odmeňovania obchodných spoločností a jeho praktickej implikácie má okrem obchodnoprávnych dopadov významný vplyv na riešenie daňových a odvodových otázok výdavkov spoločnosti a zároveň zasahuje aj do sociálnej sféry, keďže na správnom riaden
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom pripravovaného príspevku je analyzovať nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok je venovaný najmä výkladu ustanovenia § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje jednu z hmotnoprávnych podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Príspevok sa venuje analýze záverov Ústavného súdu Slovenskej r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa venuje analýze naplnenia podmienok aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti so zameraním sa na špecifickú podmienku aktívnej vecnej legitimácie stanovenú v § 131 ods. 2 Obchodného zákonníka. Naplnenie tejto špecifickej podmienky bolo predmetom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky), obsah ktorého a
Autor: Milan Šimkovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Činnosť obchodných spoločností za účelom podnikania so sebou nevyhnutne prináša množstvo rizík, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do prípadnej škody na majetku spoločnosti. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité postavenie člena štatutárneho orgánu(ďalej aj „štatutár"), ktorého konanie je priamo konaním spoločnosti, čo má svoj význam najmä pri vstupovaní spoločnosti do právnych vzťahov s ďalšími osobami a zodpovednosťou v prípade porušenia povinnosti pri činnosti spojenou s týmito právnymi vzťahmi. Význam postavenia štatutára podčiarkuje aj skutočnosť, že obmedzenie konateľského opráv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Činnosť obchodných spoločností za účelom podnikania so sebou nevyhnutne prináša množstvo rizík, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do prípadnej škody na majetku spoločnosti. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité postavenie člena štatutárneho orgánu(ďalej aj „štatutár"), ktorého konanie je priamo konaním spoločnosti, čo má svoj význam najmä pri vstupovaní spoločnosti do právnych vzťahov s ďalšími osobami a zodpovednosťou v prípade porušenia povinnosti pri činnosti spoje
MENU