Nájdené právne články pre výraz: vecná a miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

249 dokumentov
131 dokumentov
349 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Natália Richterová CSc.
Udalosť: Pocta profesorovi Gašparovi
Abstrakt: Manželstvo je jedinou formou spolužitia osôb rôzneho pohlavia, ktorá je výslovne regulovaná Zákonom o rodine a s existenciou ktorej právne predpisy spájajú významné právne následky. Ústavnoprávne základy slovenského rodinného práva sú zakotvené v Ústavnom zákone č. 460/Zb. Ústave Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR). Ústava SR v cl. 41 ods. 1 stanovuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Základným prameňom slovenského rodinného práva je Zákon c. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Manželstvo je jedinou formou spolužitia osôb rôzneho pohlavia, ktorá je výslovne regulovaná Zákonom o rodine a s existenciou ktorej právne predpisy spájajú významné právne následky. Ústavnoprávne základy slovenského rodinného práva sú zakotvené v Ústavnom zákone č. 460/Zb. Ústave Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR). Ústava SR v cl. 41 ods. 1 stanovuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Základným prameňom slovenského rodinného p
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Univerzita: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v trestnom konaní má veľmi dôležitú úlohu „tvorí jadro trestného konania najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania“. Ide o jasne stanovený, resp. upravený postup subjektov trestného konania. Vzhľadom na nezastupiteľnosť tohto inštitútu musí byť každý jeden dôkaz získaný v súlade a na základe zákona a v každej fáze trestného konania sa musia obligatórne skúmať zákonnosti získania toho - ktorého dôkazu. V rámci dokazovania sa stretávame so záujmom n
Autor: Mgr. Rastislav Munk PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku venuje súdnej ochrane člena občianskeho združenia, ktorý považuje rozhodnutie zhromaždenia členov občianskeho združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Autor sa zameriava na skutočnosť, či ide o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení správneho súdnictva alebo o právomoc súdu podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Svoje závery hodnotí z pohľadu judikatúry slovenských súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava občianskych združení vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne z čl. 29 ods. 1, podľa ktorého právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.1 Rovnako tak je právo slobodne sa združovať garantované aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky výkon práva slobodne sa združovať možno obmedziť len v prípadoch ust
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Širokospektrálnosť subjektov vykonávacieho konania vo veciach maloletých má zásadný vplyv nie len na ich procesné postavenie a z toho vyplývajúci rozsah práv a povinností, ale bezprostredne ovplyvňuje efektivitu a priebeh konania. Príspevok kladie dôraz na identifikáciu subjektov s rozhodovacou právomocou a tiež iných subjektov, tretie osoby, ktoré majú v konaní povinnosť súčinnosti pri zabezpečení riadneho priebehu konania pri zohľadnení kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Významnou súčasťou práva na život je nepochybne právo na rodinný život, ako prirodzené právo spojené s osobnosťou človeka. Rodina je ľudskou formou „združovania sa „ staršou ako štát, vyznačujúcou sa rôznorodosťou foriem, reprezentujúcou primárne určité biologické puto, životné spoločenstvo založené na manželstve alebo inom obdobnom zväzku. Súčasne ide o sociálnu inštitúciu, ktorú síce právo nevymedzuje, ale poskytuje, a to v rôznych právnych odvetviach, ochranu rodiny, r
Autor: JUDr. Daniela Čičkánová PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Naša generácia čelí vzniku práv, ktoré priamo súvisia s technologickým pokrom a s masovým rozvojom internetu. Príspevok sa zaoberá hypotézou, akým spôsobom bude v budúcnosti možné tieto práva vymáhať v súlade s rozhodovacou praxou slovenských súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Internet je novým prvkom vo svetovom právnom systéme. V Slovenskej republike s týmto typom práva ešte nemáme relevantné skúsenosti, v zahraničí však už môžeme pozorovať prvé snahy vyrovnať sa s novým svetom, ktorý vznikol a existuje súbežne popri tom reálnom, a to internetovým svetom. Práve doň sa totiž „zo skutočného života“ posúva významná časť sociálnej aj ekonomickej sféry. Spojené štáty americké, Čína, Japonsko a štáty západnej Európy už disponujú prvými praktickými skúsen
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike resp. čiastkovému kroku v smere vplyvu judikatúry na právnu vedu a to vplyvu judikatúry na právnu prax, z ktorým sa následne vysporiadava aj právna veda. Cieľom príspevku je teda priblížiť smer vplyvu judikatúry na právnu prax. Na účely príspevku je potrebné objasniť skutočnosti, z ktorých som vychádzala pri determinovaní témy a obsahu príspevku.
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: pojem priestupoksúdny deliktsprávne trestanie
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzájomný vzťah súdnych a správnych deliktov Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: JUDr. Daniela Čičkánová PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok vo svojom úvode predstavuje právo na informačné sebaurčenie a právo byť zabudnutý. Vybrané otázky procesnoprávnych aspektov oboch práv nadväzujú na ich hmotnoprávnu charakteristiku. V texte je súčasne analyzovaná legislatívna úprava oboch práv na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. V záverečnej časti článku sa autorka zaoberá aplikáciou nových dôkazných prostriedkov (SMS, maily, blogy ...) na súdne konanie v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V modernom zmysle pojem súkromie a súčasne aj jeho hranice zrejme ako prví definovali americkí sudcovia S. D. Warren a L. D. Brandeis vo svojom článku „Právo na súkromie“ v odbornom časopise Harward Law Review v roku 1890, a to ako „právo byť sám“. 2 Napriek skutočnosti, že základný koncept ochrany súkromia sa nezmenil, výrazne sa zmenili podmienky, v ktorých svoje súkromie ochraňujeme a rovnako sa zmenila hodnota osobných údajov patriacim jednotlivým subjektom. Príčinou týchto
MENU