Nájdené právne články pre výraz: vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

626 dokumentov
143 dokumentov
2016 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Viktor Ewerling
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa detailne zaoberá právnou úpravou prípustnosti protestu prokurátora proti rozhodnutiu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Analyzuje charakter inštitútu protestu prokurátora, pojem opravný prostriedok a právnu povahu poznámky pod čiarou v právnych predpisoch. Osobitnú pozornosť venuje zrušeniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu z ľudsko-právneho hľadiska, ako (neprípustnému) zásahu do vlastníckeho práva. Zameriava sa pritom na existujúcu ústavnoprávnu judikatúru a najmä judikatúru ESĽP. V závere prezentuje úvahy de lege ferenda so zr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava katastrálneho konania účinná od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2009 stanovovala, že proti kladnému rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej aj „vklad") nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Prokurátori celého Slovenska však od roku 2002 podali stovky protestov proti rozhodnutiam správ katastra, na základe ktorých boli zrušené právoplatne povolené vklady vlastníckych práv. Prokurátori a orgány katastra prispeli k podstatnému narušeniu princípu pr
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod príspevku by som rada poukázala na aktuálnu reformu štátnej správy, ktorá sa vo veľkej miere dotýka aj samotnej organizačnej štruktúry na úseku katastra nehnuteľností. Program ESO je skratkou pre “efektívnu, spoľahlivú a otvorenú štátnu správu”, ktorý sa má realizovať pre obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom jeho cieľom je reorganizácia štátnej správy. Vytýčený cieľ sa má naplniť v troch krokoch, ktorého výsledkom bude nové uspor
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V prípade zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú zmluvu o prevode vlastníckeho práva a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena zamietajú okresné úrady návrhy na vklad ako celok, ak došlo k smrti prevodcu, ktorý bol zároveň oprávneným z vecného bremena in personam.

Úryvok z textu:
V prípade zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú zmluvu o prevode vlastníckeho práva a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena zamietajú okresné úrady návrhy na vklad ako celok, ak došlo k smrti prevodcu, ktorý bol zároveň oprávneným z vecného bremena in personam. Zákonnosť tohto postupu opierajú o ustanovenia § 30 ods. 5 a § 31 ods. 3 katastrálneho zákona (ďalej len „KZ“). Podľa § 30 ods. 5 KZ: „Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkl
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností, ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia komplexného elektronického systému na úseku katastra ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej koncepcie bola sta
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je problematika katastrálneho konania, ktorý sa zaoberá aktuálnymi otázkami právnej úpravy katastra nehnuteľností s osobitným zameraním na vybrané problémy, na ktoré poukazujem. Súčasťou článku je analýza súčasného právneho stavu a komparácia relevantných ustanovení Katastrálneho zákona v podmienkach Slovenskej republiky s právnou úpravou vybraných štátov Európskej únie a z nich vyplývajúcich návrhov de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne podmienky konštituovania katastra nehnuteľností ako nástroja evidencie nehnuteľností v podmienkach Slovenskej republiky zakotvil federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam ako aj zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike spolu s vykonávacou vyhláškou Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb. Právna úprava na úseku katastra nehnuteľností obsiahnutá v dvoch samostatný
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci právnej teórie ale aj právnej praxe sa diskutuje o právnej problematike zmluvy o predaji podniku. Právna úprava zmluvy o predaji podniku je v Slovenskom právnom poriadku relatívne nová. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) od 1. 1. 1992. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k Obchodnému zákonníku, začlenenie zmluvy o predaji podni ku do právneho systému si
Autor: JUDr. Lívia Tóthová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok rozoberá niektoré súdne rozhodnutia týkajúce sa pozemkových spoločenstiev. Ide najmä o konania o určenie a ochranu vlastníckeho práva, konania o určenie neplatnosti zmlúv, uplatňovanie nárokov z porušenia predkupného práva. Článok tiež približuje, ako súdy vykladajú základné pojmy zákona č. 181/1995 Z. z., ktorými sú spoločná nehnuteľnosť, nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov pod zákonom stanovenú výmeru.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pozemkové spoločenstvá sú v súčasnosti upravené v zákone č. 181/1995 Z. z.1 Tento zákon je pomerne stručný a explicitne nerieši mnoho situácií, ktoré môžu nastať pri fungovaní pozemkových spoločenstiev. Na pozemkové spoločenstvá síce možno subsidiárne použiť aj Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), keďže pozemkové spoločenstvá považujeme za osobitný druh podielového spoluvlastníctva, avšak ani toto použitie nie je dostačujúce. V súčasnosti rozoznávame pozemkové spoločenstvá s právno
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
MENU