Nájdené právne články pre výraz: vkladové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

422 dokumentov
49 dokumentov
879 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prieskumu rozhodnutí v oblasti katastra nehnuteľností, konkrétne rozhodnutí o povolení a zamietnutí vkladu. Analyzuje prípustné opravné prostriedky a komparuje ich so zahraničnou právnou úpravou. Zároveň uvádza perspektívy vývoja na tomto úseku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod príspevku by som rada poukázala na aktuálnu reformu štátnej správy, ktorá sa vo veľkej miere dotýka aj samotnej organizačnej štruktúry na úseku katastra nehnuteľností. Program ESO je skratkou pre “efektívnu, spoľahlivú a otvorenú štátnu správu”, ktorý sa má realizovať pre obdobie rokov 2012 až 2016. Je súčasťou programového vyhlásenia vlády, pričom jeho cieľom je reorganizácia štátnej správy. Vytýčený cieľ sa má naplniť v troch krokoch, ktorého výsledkom bude nové uspor
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je problematika katastrálneho konania, ktorý sa zaoberá aktuálnymi otázkami právnej úpravy katastra nehnuteľností s osobitným zameraním na vybrané problémy, na ktoré poukazujem. Súčasťou článku je analýza súčasného právneho stavu a komparácia relevantných ustanovení Katastrálneho zákona v podmienkach Slovenskej republiky s právnou úpravou vybraných štátov Európskej únie a z nich vyplývajúcich návrhov de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne podmienky konštituovania katastra nehnuteľností ako nástroja evidencie nehnuteľností v podmienkach Slovenskej republiky zakotvil federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam ako aj zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike spolu s vykonávacou vyhláškou Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb. Právna úprava na úseku katastra nehnuteľností obsiahnutá v dvoch samostatný
Autor: JUDr. Dominika Vokálová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Rodičia maloletého dieťaťa sú nositeľmi rodičovských práv a povinností. Obsahom rodičovských práv a povinností je okrem iného zastupovanie maloletého dieťaťa. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na judikatúru súdov, pokiaľ ide o rozvíjanie neurčitého pojmu podstatná a bežná vec pri zastupovaní maloletého dieťaťa. Nevyhne sa popisu aplikačných problémov v praxi. Záverom prezentuje nutnosť sledovania záujmu maloletého dieťaťa pri výkone zastupovania maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Teória a prax občianskeho práva rozlišuje zastúpenie priame a nepriame. Nepriame zastúpenie možno v literatúre nájsť pod termínom „náhradníctvo“. Oba druhy zastúpenia majú spoločný znak, a to že subjekt v postavení zástupca činí prejav vôle (právny úkon). Naopak rozdiel medzi priamym a nepriamym zástupcom spočíva v tom, že priamy zástupca robí prejav vôle v mene zastúpeného a na jeho účet, zatiaľ čo nepriamy zástupca robí právny úkon, aj keď na účet zastúpeného, ale v mene vlastnom
Autor: JUDr. Andrea Barancová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Súkromnoprávne vzťahy sú vo viacerých smeroch ovplyvňované ingerenciami verejného práva. Najmarkantnejšie je táto situácia zrejmá pri súkromnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa nehnuteľností. Príspevok sa zaoberá vybranými postupmi a snaží sa poukázať na mieru, opodstatnenosť takýchto ingerencií pri zachovaní charakteru súkromnoprávnych vzťahov, konfrontuje jednotlivé princípy súkromného práva s ingerenciami verejnoprávnej povahy.

Úryvok z textu:
Úvod V právnom systéme Slovenskej republiky existuje veľa právnych predpisov, v ktorých možno nachádzať prieniky verejného a súkromného záujmu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že charakter súkromného práva, ktoré stojí na niekoľkých základných pilieroch - zásadách, je ingerenciami verejného práva vo väčšom či menšom rozsahu narúšaný. Podstatné je nájsť, kde je miera, pri zachovaní charakteru súkromného práva, konfrontovaním jednotlivých princípov súkromného práva s ingerenc
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť zanikla. Aj ked’ naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní, existujú pochybnosti, či táto zmena o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rok 2016 bol v oblasti slovenského civilného procesného práva, do ktorej sme donedávna zaraďovali aj správne súdnictvo, prelomový. Nadobudnutím účinnosti nových kódexov a odčlenením problematiky správneho súdnictva do Správneho súdneho poriadku došlo ku viacerým zmenám ohľadom súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov, pričom zanikla aj možnosť preskúmavania neprávoplatných správnych rozhodnutí. Táto zmena sa výrazne dotkla aj katastrálneho konania o vklade. Podľa staršej práv
MENU