SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: volebná korupcia


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: volebná korupcia
  • volebny nájdené 1804 krát v 202 dokumentoch
  • korupcia nájdené 816 krát v 174 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov


Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor sa zameriava na priblíženie stavu trestnej činnosti a efektívnosti odhaľovania trestnej činnosti na úseku korupcie.

Úryvok z textu:
Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo - časť II. Ko­rup­čná tres­tná čin­nosť V úvo­de autor, pre správ­ne po­cho­pe­nie člán­ku, od­ka­zu­je či­ta­te­ľa na I. časť prís­pev­ku „Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo“. http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a732-kri­mi­no­lo­gic­ke-avi­zo-cast-i V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor za­me­ria na prib­lí­že­nie sta­vu tres­tnej čin­nos­ti a efek­tív­nos­ti od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti na úse­ku ko­rup­cie. Ko­rup­čné ko­na­nie sa tý­ka nas­le­du­jú­cich .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok v stručnosti reaguje na novelu Trestného zákona, ktorá bola schválená NR SR dňa 13.07.2011 a nadobudne účinnosť dňom 01.09.2011

Sprievodný text: Dňa 13.07.2011 bo­la NR SR schvá­le­ná no­ve­la Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­ré na­do­bud­nú účin­nosť dňom 01.09.2011. V pr­vom ra­de je po­zo­ru­hod­ným, že v prí­pa­de Tres­tné­ho zá­ko­na ide už o 15. zme­nu a po­kiaľ ide o Trest­ný po­ria­dok tak ten sa me­ní už do­kon­ca 20. krát. V tej­to sú­vis­los­ti je nut­né pri­po­me­núť, že Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok na­do­bud­li účin­nosť 01.01.2006, t. j. ide stá­le o po­mer­ne no­vé kó­dexy, kto­ré sú v účin­nos­ti len nie­čo vy­še päť a pol ro­ka. Vzhľa­dom k to­mu, že pri­ja­tie no­vých tres­tných kó­dexov bo­lo spre­vá­dza­né všeo­bec­ným po­li­tic­kým a me­diál­nym nad­še­ním a tres­tné kó­dexy bo­li vy­hla­so­va­né za „mo­der­né“, je neu­ve­ri­teľ­ným, že tres­tné kó­dexy pot­re­bu­jú až ta­ké čas­té zme­ny (Trest­ný po­ria­dok sa me­ní prie­mer­ne šty­rik­rát za rok a Trest­ný zá­kon prie­mer­ne trik­rát za rok).

Úryvok z textu:
Dňa 13.07.2011 bo­la NR SR schvá­le­ná no­ve­la Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­ré na­do­bud­nú účin­nosť dňom 01.09.2011. V pr­vom ra­de je po­zo­ru­hod­ným, že v prí­pa­de Tres­tné­ho zá­ko­na ide už o 15. zme­nu a po­kiaľ ide o Trest­ný po­ria­dok tak ten sa me­ní už do­kon­ca 20. krát. V tej­to sú­vis­los­ti je nut­né pri­po­me­núť, že Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok na­do­bud­li účin­nosť 01.01.2006, t. j. ide stá­le o po­mer­ne no­vé kó­dexy, kto­ré sú v účin­nos­ .
Autor: Mgr. Ján Šurkala PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Prétori boli ako volení magistráti nepochybne vrcholovými politikmi Rímskej republiky. Na strane druhej ale mali aj významné kompetencie v oblasti normotvorby (ius edicendi) a právnoaplikačnej činnosti (v štádiu in iure). Tieto dve funkcie prétorov sa navzájom ovplyvňovali a niekedy prichádzali do konfliktov. V článku sa sústredíme na pomenovanie niektorých reprezentatívnych príkladov týchto konfliktov a ponúkneme čitateľovi sumarizujúci pohľad na riešenú problematiku.

Úryvok z textu:
... práva – mohol „pomôcť“ mnohým významným ľuďom, ktorí mu boli následne „veľmi nápomocní“ pri jeho ďalších politických ambíciách. Ani prípady priamej volebnej korupcie neboli v Ríme zriedkavé a z času na čas zamorili verejný priestor až na hranicu znesiteľnosti.29 Rovnako mohlo byť .
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.

Úryvok z textu:
... § 332 až 335 Trestného zákona, - trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona, - trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona, - trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin založenia, ... podľa § 336 Trestného zákona ak o nich nekoná Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, - volebná korupcia podľa § 336a Trestného zákona, - trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo .
Autor: doc. JUDr. Eduard Burda PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá dôsledkami veľmi častej novelizácie Trestného zákona (priemerne 2, 66 novely na jeden rok účinnosti), ktorá mnohokrát ani nie je potrebná, prispieva k právnej neistote a znižuje kvalitu právnej úpravy. To dokumentuje na konkrétnych ustanoveniach dvoch výrazných noviel Trestného zákona. Dôsledky pre spoločnosť prirovnáva k morálnej dileme, ktorá bola riešená v umení, konkrétne v televíznom seriály Battlestar Galactica.

Úryvok z textu:
... ale aplikácie práva občianskeho. Nie je dôvod, aby trestné právo suplovalo nekvalitnú aplikáciu ustanovení iného právneho odvetvia. c) volebná korupcia podľa § 336a TZ, ktorého dve základné skutkové podstaty znejú: „1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne ... pod doteraz existujúce ustanovenia o trestných činoch korupcie podľa § 329 až 336 TZ. A pokiaľ ide o volebnú korupciu typu, že bežným voličom, väčšinou z nižších sociálnych vrstiev je ponúknutý za hlas v parlamentných či komunálnych .
Autor: doc. Ing. Katarína Liptáková PhD.
Udalosť: Aktuálne otázky územnej samosprávy v pomienkach SR
Abstrakt: Korupcia je prítomná v mnohých oblastiach ľudskej činnosti, môže mať rôzne formy a podoby. Nie je to len Slovensko, ktoré čelí tomuto problému – mnoho ďalších krajín sa s ním musí zaoberať. Je to jeden z pálčivých problémov vo všetkých segmentoch národných ekonomík. Keďže výdavky v obchode, ako aj v treťom sektore rastú v dôsledku prítomnosti korupcie, investície a následne celý hospodársky rast krajiny sa spomaľuje. Na druhej strane krajiny, ktoré dokážu preukázať vysokú mieru transparentnosti, majú lepšie podmienky pre podnika- teľské aktivi ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Moderné demokratické spoločnosti sú založené na princípe slobody a otvore- nosti, garancie voľnosti konania občanov. Na druhej strane spoločnosť je vysta- vená tlaku veľkého množstva partikulárnych jednotlivcov či skupín, pričom ich záujmy môžu byť v rozpore s týmito princípmi. Korupcia a korupčné jednanie patria dnes k najzhubnejším negatívnym aspektom fungovania rozvinutých li- berálnych demokracií. Korupcia nie je produktom 20. či 21. storočia. .
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok krátkou formou poskytuje základný prehľad o nových trestných činoch zavedených do slovenského trestno-právneho kódexu jeho nepriamou novelizáciou zákonom č. 262/2011 Z. z. Aj napriek tomu, že k novelizácií došlo nepriamo, svojím rozsahom (56 bodov novely Trestného zákona) a výrazným vplyvom si vyžaduje pozornosť verejnosti. Ťažiskovou témou článku sú nové skutkové podstaty, ktoré Trestný zákon dosiaľ nepoznal. Odborníkom v oblasti trestného práva by však nemalo uniknúť ani množstvo ďalších zmien už existujúcich skutkových podstát, kto ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... ̌initeľ bude potrestaný odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 10. Volebná korupcia (§ 336a) Voľby, či už parlamentné alebo komunálne sú najčastejšie ... volebného práva občanov. Nové ustanovenie stanovuje, že trestného činu volebnej korupcie sa dopustí ten, „kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.