Nájdené právne články pre výraz: vyžiadaná osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

752 dokumentov
46 dokumentov
16 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj in ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej os
Autor: JUDr. Zuzana Kapraľová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu európskeho zatýkacieho rozkazu, podrobnejšie dôvodom odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. V príspevku analyzuje postup vykonávajúcich justičných orgánov a základné zákonné podmienky odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Zároveň poukazuje na nové významné zmeny v právnej úprave, účinné dňom 1. decembra 2012. V príspevku vyslovuje aj svoje vlastné stanovisko k niektorým nastoleným problémom v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom tejto práce je vysvetliť, za akých zákonných podmienok príslušný vykonávajúci justičný orgán Slovenskej republiky musí odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu (ďalej len ako „EZR“) a za akých zákonných podmienok môže odmietnuť vykonanie EZR. EZR ako rozhodnutie justičného orgánu, je inštitút založený najmä na zásade vzájomného uznávania a s poukazom na prax ide o naozaj úspešný nástroj1, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje súdnu spoluprácu. V úvode tohto článku
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Reálnym spoločenským javom procesu globalizácie na začiatku 21. storočia je terorizmus. Z hľadiska ochrany ľudských práv je prístup štátov a medzinárodného spoločenstva k terorizmu veľmi zložitý. Príspevok je venovaný pôsobnosti Ústavného súdu SR pri ochrane ľudských práv a slobôd pred terorizmom ako aj jeho kontrole ústavnosti rozhodnutí všeobecných súdov týkajúcich sa terorizmu. Z právneho názoru ústavného súdu vyplýva (nad rámec zákonnej úpravy uvedenej v Trestnom poriadku) povinnosť všetkých súdov posúdiť prípustnosť extradície aj z hľadiska ochrany ľudských práv. Návrh de lege feren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Terorizmus ako spoločenský jav má svoju dlhodobú históriu. Postmoderná spoločnosť však eviduje 11. september 2001 ako zlomový medzník, ktorý v objektívnom procese globalizácie núti považovať medzinárodný terorizmus za celosvetový fenomén, ktorý reálne ohrozuje bezpečnosť nielen jednotlivých štátov, ale má supranacionálny charakter. Pojem „terorizmus“ má polysemický význam. Nemožno ho chápať ako izolovaný jav. Je predmetom teoretického, ale aj praktického záujmu politikov, politol
Autor: JUDr. Andrej Hanus
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa zaoberá judikatúrou Európskeho súdneho dvora a judikatúrou ústavných súdov niektorých členských štátov Európskej únie týkajúcou sa zavedenia inštitútu európskeho zatykača a transpozície Rámcového rozhodnutia Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi do právnych poriadkov členských štátov.

Úryvok z textu:
Úvod Rámcovým rozhodnutím Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi[1] (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) bolo medzi členskými štátmi Európskej únie nahradené tradičné vydávacie konanie špecifickým európskym inštitútom, ktorý mal zjednodušiť a zrýchliť poväčšine zdĺhavé vydávacie procedúry. Európska únia týmto pokračovala v nastúpenom trende vychádzajúcom zo záverov zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999, podľa ktorý
Autor: JUDr. Ing. Elena Sablerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zistiť ako Európsky súd pre ľudské práva (ďalej Súd) zabezpečuje efektívnu ochranu práva na život už pri posudzovaní prijateľnosti sťažnosti namietajúcej právo na život podľa čl.2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej EDĽP). Príspevok poukazuje na niektoré špecifiká rozhodovania Súdu o prijateľnosti sťažnosti, namietajúcej porušenie práva na život. Hlavnou hypotézou príspevku je že, Súd extenziou alebo reštrikciou pojmov (ako napr. sťažovateľ, obeť, adekvátny a prakticky účinný opravný prostriedok, „vyčerpanie všetkých vnútroštátnych opravných prostrie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod                Právo na život je prvé medzi právami.[1] Ľudské práva vyvierajú aj z humanity v abstraktnom zmysle a aj zo skutočného človeka existujúceho vďaka životným procesom. Právo na život má teda ochraňovať biologické procesy ako predpoklad existencie človeka, ktorý je nositeľom práv a slobôd. V tomto zmysle musíme považovať právo na život za prvoradé právo každej ľudskej bytosti. Podľa Johna Locka prirodzený zákon, ktorý je normo
MENU